Acest site a fost lansat cu sprijinul
Programului Regional Arta si Cultura al Institutului pentru o Societate Deschisa din Budapesta, prin Fundatia CONCEPT, organizatie membra a Soros Open Network Romania

 
Cautare avansata
 Home | Dreptul de autor si ...

 

Sursa text lege: programul LEGE 4 produs de INDACO SYSTEMS
Emitent: Parlamentul Romaniei

Lege nr. 206 din 21/11/2000
pentru ratificarea Tratatului O.M.P.I. privind interpretarile, executiile si fonogramele, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996
publicat/a in Monitorul Oficial nr. 609 din 27/11/2000


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Se ratifica Tratatul O.M.P.I. privind interpretarile, executiile si fonogramele, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 23 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 24 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU

Bucuresti, 21 noiembrie 2000.
Nr. 206.

Act International
Tratat O.M.P.I.

din 20 decembrie 1996

privind interpretarile, executiile si fonogramele*)

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 609 din 27 noiembrie 2000


________
*) Traducere.

PREAMBUL

Partile contractante,
în dorinta de a dezvolta si de a asigura protectia drepturilor artistilor interpreti sau executanti si a producatorilor de fonograme într-un mod cat mai eficient si uniform posibil,
recunoscand necesitatea de a se institui noi reglementari internationale în scopul gasirii unor rezolvari corespunzatoare problemelor ridicate de evolutia constatata în domeniile economic, social, cultural si tehnic,
recunoscand ca evolutia si convergenta tehnicilor informatiei si comunicarii au un efect considerabil asupra producerii si utilizarii interpretarilor sau executiilor si fonogramelor,
recunoscand necesitatea de a se mentine un echilibru între drepturile artistilor interpreti sau executanti si ale producatorilor de fonograme, în interesul public general, în special în domeniul educatiei, cercetarii si accesului la informatie,
au convenit urmatoarele:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ARTICOLUL 1
Legatura cu alte conventii

(1) Nici o dispozitie a prezentului tratat nu are ca efect derogarea de la obligatiile pe care partile contractante le au unele fata de altele prin Conventia internationala pentru protectia artistilor interpreti sau executanti, a producatorilor de fonograme si a organismelor de radiodifuziune, încheiata la Roma la 26 octombrie 1961, denumita în continuare Conventia de la Roma.
(2) Protectia prevazuta prin prezentul tratat lasa intacta si nu afecteaza în nici un fel protectia dreptului de autor asupra operelor literare si artistice. În consecinta, nici o dispozitie din prezentul tratat nu poate fi interpretata ca aducand atingere acestei protectii.
(3) Prezentul tratat nu are nici o legatura cu alte tratate si se aplica fara a prejudicia drepturi si obligatii ce decurg din orice alt tratat.

ARTICOLUL 2
Definitii

Pentru scopurile prezentului tratat, se întelege prin:
a) artisti interpreti sau executanti - actorii, cantaretii, muzicienii, dansatorii si alte persoane care reprezinta, canta, recita, declama, canta la instrumente, interpreteaza sau executa în orice alt fel opere literare si artistice ori expresii ale folclorului;
b) fonograma - fixarea sunetelor provenind dintr-o interpretare sau executie ori a altor sunete sau a unei reprezentari a sunetelor, în alt fel decat în forma unei fixari încorporate într-o opera cinematografica ori o alta opera audiovizuala;
c) fixare - încorporarea de sunete sau de reprezentari ale acestora pe un suport care permite sa fie percepute, reproduse ori comunicate cu ajutorul unui dispozitiv;
d) producator de fonograma - persoana fizica sau juridica care are initiativa si îsi asuma responsabilitatea primei fixari a sunetelor ce provin dintr-o interpretare sau executie ori din alte sunete sau din reprezentari ale sunetelor;
e) publicarea unei interpretari sau executii fixate ori a unei fonograme - punerea la dispozitie publicului a copiilor de pe o interpretare sau executie fixata ori a exemplarelor fonogramei cu consimtamantul titularului drepturilor si cu conditia ca exemplarele sau copiile sa fie puse la dispozitie publicului în cantitate suficienta;
f) radiodifuzare - transmiterea fara fir a sunetelor sau a imaginilor si sunetelor sau a reprezentarilor acestora, în scopul receptarii de catre public; acest termen desemneaza si o transmitere de aceasta natura efectuata prin satelit; trasmiterea de semnale codificate este asimilata radiodifuzarii daca mijloacele de decriptare sunt furnizate publicului de organismul de radiodifuziune sau cu consimtamantul sau;
g) comunicare catre public a unei interpretari sau executii ori a unei fonograme - transmiterea catre public, prin orice mijloc, altul decat radiodifuzarea, a sunetelor ce provin dintr-o interpretare sau executie sau a sunetelor ori reprezentarilor sunetelor fixate pe o fonograma. În sensul art. 15, expresia comunicare catre public contine si faptul de a face audibile de catre public sunetele sau reprezentarile de sunete fixate într-o fonograma.

ARTICOLUL 3
Beneficiarii protectiei prevazute prin prezentul tratat

(1) Partile contractante acorda protectia prevazuta prin prezentul tratat artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme care sunt cetateni ai altor parti contractante.
(2) Prin cetateni ai altor parti contractante trebuie sa se înteleaga artistii interpreti sau executanti ori producatorii de fonograme care corespund criteriilor cerute pentru a beneficia de protectia prevazuta prin Conventia de la Roma, daca toate partile contractante din cadrul prezentului tratat ar fi state contractante în sensul acestei conventii. În ceea ce priveste criteriile de protectie, partile contractante aplica definitiile corespunzatoare cuprinse în art. 2 din prezentul tratat.
(3) Orice parte contractanta care face uz de facultatea prevazuta la art. 5.3 din Conventia de la Roma sau, în scopurile art. 5 din aceasta conventie, la art. 17 va face o notificare adresata directorului general al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale (O.M.P.I.) în conditiile prevazute în aceste dispozitii.

ARTICOLUL 4
Tratamentul national

(1) Fiecare parte contractanta acorda cetatenilor celorlalte parti contractante, în sensul art. 3(2), tratamentul pe care îl acorda propriilor cetateni în ceea ce priveste drepturile exclusive recunoscute în mod expres în prezentul tratat si dreptul la remuneratia echitabila prevazut la art. 15 din acest tratat.
(2) Obligatia prevazuta la alin. (1) nu se aplica în masura în care o alta parte contractanta face uz de rezervele autorizate în conditiile art. 15(3) din prezentul tratat.

CAPITOLUL II
Drepturile artistilor interpreti sau executanti

ARTICOLUL 5
Dreptul moral al artistilor interpreti sau executanti

(1) Independent de drepturile sale patrimoniale, si chiar dupa cesiunea acestor drepturi, artistul interpret sau executant îsi pastreaza dreptul în ceea ce priveste interpretarile ori executiile sale sonore în direct sau interpretarile ori executiile sale orale în direct sau interpretarile si executiile fixate pe fonograme de a pretinde sa fie mentionat ca atare, în afara cazului în care modul de folosire a interpretarii sau a executiei impune omiterea acestei mentiuni, precum si de a se opune oricarei deformari, mutilari sau altei modificari a interpretarilor ori executiilor sale care i-ar prejudicia reputatia.
(2) Drepturile recunoscute artistului interpret sau executant în virtutea alineatului precedent se mentin dupa moartea sa cel putin pana la stingerea drepturilor patrimoniale si sunt exercitate de persoane sau institutii carora le confera aceasta calitate legislatia partii contractante în care este ceruta protectia. Totusi partile contractante ale caror legislatii, în vigoare la momentul ratificarii prezentului tratat sau al aderarii la acesta, nu contin dispozitii care asigura protectia dupa moartea artistului interpret sau executant a tuturor drepturilor recunoscute în virtutea alineatului precedent au facultatea de a prevedea ca unele dintre aceste drepturi nu se mentin dupa moartea artistului interpret sau executant.
(3) Mijloacele la care se recurge pentru a se apara drepturile recunoscute în prezentul articol sunt reglementate de legislatia partii contractante în care este ceruta protectia.

ARTICOLUL 6
Drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti
asupra interpretarilor sau executiilor nefixate

Artistii interpreti sau executanti beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza, în ceea ce priveste interpretarile sau executiile lor:
(i) radiodifuzarea si comunicarea catre public a interpretarilor sau a executiilor lor nefixate, în afara de cazul în care interpretarea ori executia este deja o interpretare sau o executie radiodifuzata; si
(ii) fixarea interpretarilor si executiilor lor nefixate.

ARTICOLUL 7
Dreptul de reproducere

Artistii interpreti sau executanti beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza reproducerea directa sau indirecta a interpretarilor ori a executiilor lor fixate pe fonograme, indiferent de felul sau de forma de reproducere.

ARTICOLUL 8
Dreptul de distribuire

(1) Artistii interpreti sau executanti beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza punerea la dispozitie publicului a originalului si a copiilor de pe interpretarile sau executiile lor fixate pe fonograme, prin vanzare sau prin orice alt transfer de proprietate.
(2) Nici una dintre dispozitiile prezentului tratat nu aduce atingere facultatii pe care o au partile contractante de a determina eventuale conditii în care epuizarea dreptului prevazut la alin. (1) se aplica dupa prima vanzare sau dupa alta operatiune de transfer de proprietate a originalului ori a unei copii de pe interpretarea sau de pe executia fixata, efectuata cu autorizarea artistului interpret sau executant.

ARTICOLUL 9
Dreptul de închiriere

(1) Artistii interpreti sau executanti beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza închirierea comerciala catre public a originalului si a copiilor de pe interpretarile si executiile lor fixate pe fonograme, astfel cum este definita în legislatiile nationale ale partilor contractante, chiar dupa distribuirea lor de catre artistii însisi sau cu autorizarea acestora.
(2) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1), partea contractanta care aplica la 15 aprilie 1994 si care continua sa aplice un sistem de remuneratie echitabila a artistilor interpreti sau executanti pentru închirierea de copii de pe interpretarile sau executiile lor fixate pe fonograme poate mentine acest sistem, cu conditia ca închirierea comerciala de fonograme sa nu compromita în mod substantial drepturile exclusive de reproducere ale artistilor interpreti sau executanti.

ARTICOLUL 10
Dreptul de a pune la dispozitie interpretari sau executii fixate

Artistii interpreti sau executanti beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza punerea la dispozitie publicului, prin mijloace cu fir sau fara fir, a interpretarilor sau executiilor lor fixate pe fonograme, în asa fel încat oricine sa poata avea acces la ele în locul si la momentul pe care le alege în mod individual.

CAPITOLUL III
Drepturile producatorilor de fonograme

ARTICOLUL 11
Dreptul de reproducere

Producatorii de fonograme beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza reproducerea directa sau indirecta a fonogramelor lor, în orice mod si sub orice forma ar fi aceasta.

ARTICOLUL 12
Dreptul de distribuire

(1) Producatorii de fonograme beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza punerea la dispozitie publicului a originalului si a exemplarelor fonogramelor lor prin vanzare sau prin orice alt transfer de proprietate.
(2) Nici una dintre dispozitiile prezentului tratat nu aduce atingere facultatii pe care o au partile contractante de a determina conditiile eventuale în care epuizarea dreptului prevazut la alin. (1) se aplica dupa prima vanzare sau dupa alta operatiune de transfer de proprietate a originalului sau a vreunui exemplar de fonograma, efectuata cu autorizarea producatorului fonogramei.

ARTICOLUL 13
Dreptul de închiriere

(1) Producatorii de fonograme beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza închirierea comerciala catre public a originalului si a exemplarelor fonogramelor lor chiar dupa distribuirea acestora de catre producatorii însisi sau cu autorizarea lor.
(2) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1) o parte contractanta care aplica la 15 aprilie 1994 si care continua sa aplice un sistem de remuneratie echitabila a producatorilor de fonograme pentru închirierea de exemplare ale fonogramelor lor poate mentine acest sistem, cu conditia ca închirierea comerciala a fonogramelor sa nu compromita drepturile exclusive de reproducere ale producatorilor de fonograme.

ARTICOLUL 14
Dreptul de a pune la dispozitie fonograme

Producatorii de fonograme beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza punerea la dispozitie publicului prin mijloace cu fir sau fara fir a fonogramelor lor, în asa fel încat oricine sa poata avea acces la ele în locul si la momentul pe care le alege în mod individual.

CAPITOLUL IV
Dispozitii comune

ARTICOLUL 15
Dreptul la remuneratie pentru radiodifuzarea
si comunicarea catre public

(1) Artistii interpreti sau executanti si producatorii de fonograme au dreptul la o remuneratie echitabila si unica daca fonogramele publicate în scopuri comerciale sunt utilizate direct sau indirect pentru radiodifuzare ori pentru orice fel de comunicare catre public.
(2) Partile contractante pot prevedea în legislatiile lor nationale faptul ca remuneratia echitabila si unica trebuie ceruta utilizatorului de catre artistul interpret sau executant ori de catre producatorul de fonograme sau de catre amandoi. Partile contractante pot adopta dispozitii legislative care sa fixeze conditiile de repartizare a remuneratiei echitabile unice între artistii interpreti sau executanti si producatorii de fonograme, în cazul inexistentei unui acord între cei interesati.
(3) Orice parte contractanta poate declara printr-o notificare depusa la directorul general al O.M.P.I. ca nu va aplica dispozitiile alin. (1) decat fata de anumite utilizari sau ca va limita aplicarea lui în orice alt fel ori ca nu va aplica deloc aceste dispozitii.
(4) În sensul prezentului articol, fonogramele puse la dispozitie publicului prin mijloace cu fir sau fara fir, în asa fel încat oricine sa poata avea acces la ele în locul si la momentul alese în mod individual, sunt considerate ca fiind publicate în scopuri comerciale.

ARTICOLUL 16
Limitari si exceptii

(1) Partile contractante au facultatea de a prevedea în legislatia lor nationala, în ceea ce priveste protectia artistilor interpreti sau executanti si a producatorilor de fonograme, limitari sau exceptii de aceeasi natura cu cele prevazute în ceea ce priveste protectia dreptului de autor asupra operelor literare si artistice.
(2) Partile contractante trebuie sa restranga toate limitarile sau exceptiile pe care le aplica drepturilor prevazute în prezentul tratat la anumite cazuri speciale, în care nu se aduce atingere exploatarii normale a interpretarii sau executiei ori fonogramei si nici nu se produce un prejudiciu nejustificat intereselor legitime ale artistului interpret sau executant ori ale producatorului de fonograme.

ARTICOLUL 17
Durata protectiei

(1) Durata protectiei ce se acorda artistilor interpreti sau executanti în virtutea prezentului tratat nu trebuie sa fie inferioara unei perioade de 50 de ani, calculata de la sfarsitul anului în care a fost fixata pe fonograma interpretarea sau executia.
(2) Durata protectiei ce se acorda producatorilor de fonograme în virtutea prezentului tratat nu trebuie sa fie inferioara unei perioade de 50 de ani, calculata de la sfarsitul anului în care a fost publicata fonograma sau de la sfarsitul anului de fixare, în lipsa unei publicari în decurs de 50 de ani calculati de la fixarea fonogramei.

ARTICOLUL 18
Obligatii privind masurile tehnice

Partile contractante trebuie sa prevada o protectie juridica corespunzatoare si sanctiuni juridice eficiente împotriva neutralizarii masurilor tehnice eficace folosite de artistii interpreti sau executanti ori de producatorii de fonograme în cadrul exercitarii drepturilor lor conform prezentului tratat si care, în ceea ce priveste interpretarile sau executiile lor ori fonogramele lor, restrang înfaptuirea de acte care nu sunt autorizate de artistii interpreti sau executanti ori de producatorii de fonograme sau nu sunt permise de lege.

ARTICOLUL 19
Obligatii privind informatia asupra regimului drepturilor

(1) Partile contractante trebuie sa prevada sanctiuni juridice corespunzatoare si eficiente împotriva oricarei persoane care înfaptuieste unul dintre urmatoarele acte stiind sau, în ceea ce priveste sanctiunile civile, avand motive rezonabile pentru a crede ca acest act va implica, va permite, va facilita sau va disimula o atingere a unui drept prevazut în prezentul tratat:
(i) suprima sau modifica, fara a fi abilitata, orice informatie privind regimul drepturilor, care se prezinta sub forma electronica;
(ii) distribuie, importa în scopul distribuirii, radiodifuzeaza, comunica publicului sau pune la dispozitia lui, fara a fi abilitata, interpretari sau executii, copii de pe interpretari sau executii fixate ori exemplare de fonograme, stiind ca informatiile referitoare la regimul drepturilor, prezentate sub forma electronica, au fost suprimate sau modificate fara autorizare.
(2) În sensul prezentului articol, prin expresia informatie privind regimul drepturilor se întelege informatiile care permit identificarea artistului interpret sau executant, a interpretarii ori a executiei, a producatorului fonogramei, a titularului oricarui drept asupra interpretarii sau executiei ori asupra fonogramei sau informatiile privind conditiile si modalitatile de utilizare a interpretarii ori a executiei sau fonogramei, precum si orice numar sau cod reprezentand aceste informatii, daca oricare dintre aceste elemente de informatie este asociat copiei de pe o interpretare sau de pe o executie fixata ori exemplarului unei fonograme ori apare în relatie cu comunicarea catre public sau cu punerea la dispozitie publicului a unei interpretari sau executii fixate ori a unei fonograme.

ARTICOLUL 20
Formalitati

Beneficiul si exercitiul drepturilor prevazute în prezentul tratat nu sunt supuse nici unei formalitati.

ARTICOLUL 21
Rezerve

În afara cazului prevazut la art. 15(3), nu se admite nici o rezerva la prezentul tratat.

ARTICOLUL 22
Aplicarea în timp

(1) Partile contractante aplica dispozitiile art. 18 din Conventia de la Berna, mutatis mutandis, asupra drepturilor artistilor interpreti sau executanti ori ale producatorilor de fonograme, drepturi prevazute prin prezentul tratat.
(2) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1), o parte contractanta poate limita aplicarea art. 5 din prezentul tratat la interpretari sau executii care au loc dupa intrarea în vigoare a tratatului pentru aceasta parte.

ARTICOLUL 23
Dispozitii privind sanctiunea drepturilor

(1) Partile contractante se angajeaza ca, în conformitate cu sistemul lor juridic, sa adopte masurile necesare pentru a asigura aplicarea prezentului tratat.
(2) Partile contractante vor face în asa fel încat legislatiile lor nationale sa cuprinda proceduri menite sa impuna respectarea drepturilor prevazute prin prezentul tratat, astfel încat sa permita o actiune eficienta împotriva oricarui act care ar putea aduce atingere acestor drepturi, inclusiv masuri adecvate pentru prevenirea rapida a oricarei încalcari si pentru evitarea oricaror încalcari ulterioare.

CAPITOLUL V
Dispozitii administrative si clauze finale

ARTICOLUL 24
Adunarea

(1) a) Partile contractante au o Adunare.
b) Fiecare parte contractanta este reprezentata de un delegat care poate fi asistat de supleanti, de consilieri si de experti.
c) Cheltuielile fiecarei delegatii sunt suportate de partea contractanta care a desemnat-o. Adunarea poate solicita O.M.P.I. sa acorde asistenta financiara pentru a facilita participarea delegatiilor partilor contractante care sunt considerate tari în curs de dezvoltare, în conformitate cu practica stabilita de Adunarea Generala a Natiunilor Unite, sau tari în tranzitie spre o economie de piata.
(2) a) Adunarea se ocupa de problemele care privesc mentinerea si dezvoltarea prezentului tratat, precum si de aplicarea si de functionarea lui.
b) Adunarea îsi îndeplineste rolul ce îi este atribuit în conformitate cu art. 26(2) prin examinarea posibilitatii de a autoriza anumite organizatii interguvernamentale sa devina parti la prezentul tratat.
c) Adunarea decide convocarea oricarei conferinte diplomatice de revizuire a prezentului tratat si da directorului general al O.M.P.I. instructiunile necesare pentru pregatirea ei.
(3) a) Fiecare parte contractanta care este un stat dispune de un vot si voteaza numai în nume propriu.
b) Orice parte contractanta care este o organizatie interguvernamentala poate participa la vot în locul statelor sale membre cu un numar de voturi egal cu numarul statelor sale membre care sunt parti la prezentul tratat. Nici o organizatie interguvernamentala nu participa la vot daca unul dintre statele sale membre îsi exercita dreptul sau de vot si invers.
(4) Adunarea se reuneste în sesiune ordinara o data la fiecare 2 ani, la convocarea directorului general al O.M.P.I.
(5) Adunarea îsi stabileste regulamentul sau interior, inclusiv în ceea ce priveste convocarea sa în sesiune extraordinara, regulile referitoare la cvorum si, sub rezerva dispozitiilor prezentului tratat, majoritatea necesara pentru diferitele tipuri de decizii.

ARTICOLUL 25
Biroul international

Biroul international al O.M.P.I. îndeplineste sarcinile administrative privind tratatul.

ARTICOLUL 26
Conditia pentru a deveni parte la tratat

(1) Orice stat membru al O.M.P.I. poate deveni parte la prezentul tratat.
(2) Adunarea poate decide sa autorizeze pentru a deveni parte la prezentul tratat orice organizatie interguvernamentala care declara ca este competenta si dispune de o legislatie proprie care leaga toate statele sale membre în ceea ce priveste problemele reglementate de prezentul tratat si care declara ca a fost autorizata în mod corespunzator, în conformitate cu procedurile sale interne, sa devina parte la prezentul tratat.
(3) Comunitatea Europeana poate deveni parte la prezentul tratat daca a facut declaratia la care se refera paragraful precedent cu ocazia conferintei diplomatice care a adoptat prezentul tratat.

ARTICOLUL 27
Drepturi si obligatii ce decurg din tratat

În lipsa unei dispozitii contrare exprese a prezentului tratat, fiecare parte contractanta beneficiaza de toate drepturile si îsi asuma toate obligatiile ce decurg din acesta.

ARTICOLUL 28
Semnarea tratatului

Prezentul tratat este deschis semnarii pana la 31 decembrie 1997 si poate fi semnat de orice stat membru al O.M.P.I. si de Comunitatea Europeana.

ARTICOLUL 29
Intrarea în vigoare a tratatului

Prezentul tratat intra în vigoare în termen de 3 luni de la data la care au fost depuse 30 de instrumente de ratificare sau de aderare de catre state pe langa directorul general al O.M.P.I.

ARTICOLUL 30
Data la care devin efective obligatiile ce decurg din tratat

Prezentul tratat leaga:
(i) cele 30 de state vizate la art. 29, începand de la data la care prezentul tratat a intrat în vigoare;
(ii) toate celelalte state, dupa expirarea unui termen de 3 luni începand de la data la care statul a depus instrumentul sau de ratificare pe langa directorul general al O.M.P.I.;
(iii) Comunitatea Europeana, dupa expirarea unui termen de 3 luni ce urmeaza depunerii instrumentului sau de ratificare sau de aderare, daca acest instrument a fost depus dupa intrarea în vigoare a prezentului tratat conform art. 29, sau de 3 luni ce urmeaza intrarii în vigoare a prezentului tratat, daca acest instrument a fost depus înainte de intrarea în vigoare a prezentului tratat;
(iv) orice alta organizatie interguvernamentala care este autorizata sa devina parte la prezentul tratat, dupa expirarea unui termen de 3 luni de la data depunerii instrumentului sau de aderare.

ARTICOLUL 31
Denuntarea tratatului

Orice parte contractanta poate denunta prezentul tratat printr-o notificare adresata directorului general al O.M.P.I. Denuntarea îsi produce efectul la un an de la data la care directorul general a primit notificarea.

ARTICOLUL 32
Limbile tratatului

(1) Prezentul tratat este semnat într-un singur exemplar original în limbile franceza, engleza, araba, chineza, spaniola si rusa, toate versiunile fiind egal autentice.
(2) Un text oficial în orice limba, alta decat cele numite la alin. (1), este stabilit de directorul general al O.M.P.I., la cererea unei parti interesate, dupa consultarea tuturor partilor interesate. În sensul prezentului alineat, prin parte interesata se întelege orice stat membru al O.M.P.I. a carui limba oficiala sau una dintre limbile oficiale este în cauza, precum si Comunitatea Europeana si orice alta organizatie interguvernamentala care poate deveni parte la prezentul tratat, daca una dintre limbile sale oficiale este în cauza.

ARTICOLUL 33
Depozitarul

Directorul general al O.M.P.I. este depozitarul prezentului tratat.Varianta oficiala a actului normativ este cea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, editat de Regia Autonoma Monitorul Oficial


©2004 Asociatia Culturala ECUMEST
Actualizare 07/07/2004