Acest site a fost lansat cu sprijinul
Programului Regional Arta si Cultura al Institutului pentru o Societate Deschisa din Budapesta, prin Fundatia CONCEPT, organizatie membra a Soros Open Network Romania

 
Cautare avansata
 Home | Reglementari specifi ... | Creatia contemporana ... | Cinema si audiovizua ...

 

Sursa text lege: programul LEGE 4 produs de INDACO SYSTEMS
Emitent: Parlamentul Romaniei

Lege nr. 630 din 27/11/2002
Legea cinematografiei
publicat/a in Monitorul Oficial nr. 889 din 09/12/2002


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaza organizarea, finantarea si desfasurarea activitatilor din domeniul cinematografiei, precum si administrarea patrimoniului acesteia.
(2) In sensul prezentei legi, domeniul cinematografiei cuprinde activitatile legate de creatia, productia, finantarea, distributia, difuzarea si exploatarea filmelor cinematografice.
Art. 2. - (1) Activitatea cinematografica din Romania se bazeaza pe respectarea urmatoarelor principii:
a) libertatea de creatie, de exprimare artistica si de comunicare publica a filmelor cinematografice;
b) afirmarea identitatii culturale nationale si a minoritatilor nationale din Romania prin promovarea filmelor cinematografice in circuitul mondial de valori;
c) protejarea, dezvoltarea si punerea in valoare a patrimoniului cinematografiei nationale;
d) incurajarea initiativei private in domeniile creatiei, productiei, finantarii, distributiei, difuzarii si exploatarii filmelor cinematografice romanesti sau realizate cu participare romaneasca;
e) promovarea unui sistem concurential deschis, de acces la modalitatile de credit financiar din Fondul cinematografic.
(2) Principiile prevazute la alin. (1) sunt promovate de catre Centrul National al Cinematografiei, potrivit competentelor si responsabilitatilor ce-i revin prin prezenta lege.
Art. 3. - In sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) film cinematografic- produsul finit al unor lucrari in domeniul cinematografiei, care are ca rezultat realizarea unor filme de fictiune, de animatie sau documentare si care este pus in valoare, initial, prin proiectii in sali sau gradini de spectacol cinematografic; dupa premiera cinematografica filmul cinematografic poate fi pus in valoare si prin emisiuni de televiziune transmise prin orice fel de mijloc, precum si prin difuzare pe casete video, compact discuri, DVD sau prin orice alt suport; filmul cinematografic poate fi de scurt metraj, avand o durata de maximum 20 de minute, sau de lung metraj, cu o durata de minimum 85 de minute;
b) proiectul cinematografic- dosarul cuprinzand documentele care stau la baza productiei unui film: angajamentul producatorului, scenariul cinematografic, nominalizarea regizorului si o propunere de distributie pentru rolurile principale, cu acceptul de principiu al interpretilor, nominalizarea producatorului executiv, precum si a principalilor membri ai echipei de filmare, specificarea principalelor locuri de filmare, planul de finantare, devizul si planul calendaristic;
c) producatorul de film- persoana juridica ce isi asuma responsabilitatea producerii filmului si, in aceasta calitate, organizeaza realizarea acestuia si furnizeaza mijloacele necesare tehnice si financiare;
d) finantatorul de proiect cinematografic- persoana fizica sau juridica ce finanteaza, total sau partial, productia unui film.

CAPITOLUL II
Centrul National al Cinematografiei

Art. 4. - (1) Centrul National al Cinematografiei este organ de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul cinematografiei si functioneaza in subordinea directa a Guvernului.
(2) Centrul National al Cinematografiei are personalitate juridica, iar cheltuielile curente si cheltuielile de capital se finanteaza de la bugetul de stat.
(3) Centrul National al Cinematografiei este condus de un presedinte si de un vicepresedinte, care sunt numiti de Guvern.
(4) Presedintele si vicepresedintele Centrului National al Cinematografiei sunt incadrati si salarizati la nivelul functiilor asimilate celor de secretar de stat si, respectiv, de subsecretar de stat.
(5) Presedintele Centrului National al Cinematografiei este ordonator principal de credite.
(6) In exercitarea atributiilor ce-i revin, potrivit prezentei legi, presedintele Centrului National al Cinematografiei emite ordine cu caracter normativ, care sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 5. - Centrul National al Cinematografiei asigura aplicarea reglementarilor in domeniul activitatilor de productie, distributie si exploatare a filmelor cinematografice, administrarea patrimoniului cinematografiei nationale, gestionarea Fondului cinematografic, sustinerea creatiei si industriei cinematografice, administrarea Registrului cinematografiei, precum si cooperarea si reprezentarea internationala in domeniul cinematografiei.
Art. 6. - Centrul National al Cinematografiei are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza strategia de dezvoltare a cinematografiei nationale;
b) elaboreaza si propune spre aprobare Guvernului proiecte de acte normative pentru domeniul sau de activitate;
c) reglementeaza desfasurarea activitatilor de productie, de distributie, de difuzare si de exploatare a filmelor cinematografice realizate cu credit financiar acordat de Centrul National al Cinematografiei;
d) emite reglementari, norme si instructiuni pentru unitatile din subordine;
e) poate asigura participarea si reprezentarea cinematografiei romanesti la organisme si manifestari nationale si internationale, specifice domeniului sau de activitate;
f) emite norme de organizare si functionare a Registrului cinematografiei, precum si norme de clasificare a filmelor cinematografice si a salilor si gradinilor de spectacol cinematografic;
g) administreaza, intretine, dezvolta si exploateaza, in conditiile legii, bunurile din patrimoniul cinematografiei nationale, precum si orice alte bunuri pe care le detine;
h) colecteaza si administreaza Fondul cinematografic;
i) initiaza si sprijina organizarea de festivaluri si alte manifestari cinematografice in Romania;
j) asigura selectarea filmelor cinematografice romanesti finantate de Centrul National al Cinematografiei, in vederea participarii acestora la festivaluri sau la alte manifestari internationale, si poate sprijini participarea filmelor cinematografice romanesti selectate de organizatorii festivalurilor sau ai altor manifestari internationale;
k) sprijina activitati de formare si de perfectionare a personalului de specialitate si acorda atestate profesionale in domeniu;
l) elaboreaza Anuarul statistic al cinematografiei, prin preluarea datelor necesare de la persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati in domeniul cinematografiei;
m) urmareste respectarea reglementarilor in domeniul cinematografiei si aplica, potrivit legii, sanctiuni contraventionale;
n) participa la initierea si la negocierea conventiilor, acordurilor si a altor intelegeri internationale in domeniul cinematografiei, potrivit legii;
o) editeaza si poate sprijini editarea publicatiilor de specialitate si de informare in domeniu;
p) asigura resurse financiare pentru conservarea, restaurarea si valorificarea filmelor cinematografice romanesti, precum si a altor bunuri care fac parte din patrimoniul cinematografiei nationale;
r) organizeaza concursurile de selectie a proiectelor cinematografice, in vederea acordarii de credit financiar din Fondul cinematografic, in conditiile legii;
s) poate inchiria, concesiona sau vinde sali de cinematograf, in conditiile legii, unor societati care se angajeaza sa pastreze destinatia acestora si sa le modernizeze;
t) poate inchiria sau concesiona, pe o durata determinata, ori poate vinde pentru productii cinematografice, in conditiile legii, bunuri din patrimoniul cinematografiei nationale, mentionate la art. 11 lit. a), b) si e);
u) acorda anual Premiul National al Cinematografiei si poate institui si alte premii in domeniul cinematografiei.
Art. 7. - (1) Se organizeaza si functioneaza ca organism consultativ de specialitate al Centrului National al Cinematografiei Colegiul Consultativ al Cinematografiei, denumit in continuare Colegiu, format din 9 membri propusi de presedintele acestuia, dintre personalitati ale cinematografiei nationale, cu consultarea uniunilor si asociatiilor de creatori.
(2) Componenta nominala a Colegiului este aprobata de Guvern.
(3) Colegiul este condus de un presedinte ales de catre membrii acestuia.
(4) Secretariatul lucrarilor Colegiului este asigurat de personalul Centrului National al Cinematografiei.
(5) Colegiul se intruneste in sedinte lunare si ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui Colegiului, din proprie initiativa sau la solicitarea presedintelui Centrului National al Cinematografiei.
(6) Colegiul emite avize in legatura cu:
a) programul national de cultura cinematografica elaborat de Centrul National al Cinematografiei;
b) promovarea si reprezentarea pe plan international a cinematografiei nationale;
c) regulamentele pentru acordarea Premiului National al Cinematografiei si a altor premii instituite de Centrul National al Cinematografiei;
d) initierea unor festivaluri ale filmului romanesc sau international;
e) prioritatile de alocare a sumelor din Fondul cinematografic pentru conservarea si restaurarea patrimoniului cinematografiei nationale.
(7) Organizarea si functionarea Colegiului se stabilesc prin regulament propriu, aprobat de membrii acestuia.
Art. 8. - (1) Centrul National al Cinematografiei administreaza Registrul cinematografiei, instrument unitar de evidenta pentru persoanele fizice sau juridice care desfasoara activitati in domeniul cinematografiei, precum si de clasificare a filmelor, salilor si gradinilor de spectacol cinematografic.
(2) Inscrierea in Registrul cinematografiei, precum si obtinerea clasificarilor sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice care desfasoara activitati in domeniul cinematografiei.
(3) Persoanele juridice care produc, distribuie, multiplica, difuzeaza si/sau exploateaza filme cinematografice, pe orice fel de suport, au obligatia sa se inregistreze in Registrul cinematografiei.
(4) Metodologia de administrare a Registrului cinematografiei si de inscriere in acesta se stabileste in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, prin norme elaborate de Centrul National al Cinematografiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(5) Pentru operatiile executate in Registrul cinematografiei se percep tarife care constituie venituri la Fondul cinematografic, care se stabilesc si se actualizeaza prin ordin al presedintelui Centrului National al Cinematografiei.
Art. 9. - Sub autoritatea Centrului National al Cinematografiei se afla Regia Autonoma de Distributie si Exploatare a Filmelor \"Romaniafilm\", precum si societatile comerciale cu capital majoritar de stat, cu activitate in domeniul cinematografic: Studioul Cinematografic \"Rofilm\" - S.A., Studioul Cinematografic \"Sahia Film\" - S.A. si Studioul Cinematografic \"Animafilm\" - S.A.
Art. 10. - (1) In subordinea Centrului National al Cinematografiei functioneaza Arhiva Nationala de Filme, institutie publica al carei principal obiect de activitate este conservarea, restaurarea, modernizarea si punerea in valoare a fondului de filme si materiale care fac parte din patrimoniul cinematografiei nationale.
(2) Arhiva Nationala de Filme indeplineste atributiile de depozit legal si voluntar.
(3) In cadrul Arhivei Nationale de Filme functioneaza Cinemateca Romana si Laboratorul de restaurare si prelucrare a peliculei.
(4) Arhiva Nationala de Filme se finanteaza din alocatii de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare obtinute din activitati proprii si din exploatarea bunurilor pe care le administreaza.

CAPITOLUL III
Patrimoniul cinematografiei nationale

Art. 11. - Patrimoniul cinematografiei nationale aflat in administrarea Centrului National al Cinematografiei este format din:
a) filme cinematografice romanesti de toate genurile: lungmetraje si scurtmetraje de fictiune, documentare sau de animatie, precum si materialele lor primare de imagine si sunet, realizate pana in 1990 cu finantare integrala de la bugetul de stat sau de la bugetul unor unitati de stat;
b) materialele si bunurile ramase in urma productiilor romanesti realizate in conditiile lit. a) sau din prestatiile internationale realizate de studiourile de stat, care pot fi utilizate in productia de filme noi, cum ar fi: obiecte de recuzita, mobilier, costume, arme, armuri, decoruri sau elemente de decor, achizitionate si confectionate pe costurile filmelor respective, aflate in orice loc de depozitare;
c) materialele documentare, precum: fotografii, afise, scenarii, partituri si alte asemenea bunuri legate de istoria filmului romanesc, aflate in cadrul Arhivei Nationale de Filme;
d) sali si gradini de spectacol cinematografic;
e) materialele nemontate - imagine si sunet - ramase in urma unor filmari, aflate in rezerva documentara, realizate inainte de 1990 cu finantare integrala de la bugetul de stat sau de la bugetele unor unitati cinematografice de stat;
f) sediile si anexele in care isi desfasoara activitatea:
- Centrul National al Cinematografiei;
- Arhiva Nationala de Filme;
- Laboratorul de Prelucrare a Peliculei Mogosoaia;
g) sediile si anexele in care isi desfasoara activitatea:
- Regia Autonoma de Distributie si Exploatare a Filmelor \"Romaniafilm\";
- Studioul Cinematografic \"Sahia Film\" - S.A.;
- Studioul Cinematografic \"Rofilm\" - S.A.;
- Studioul Cinematografic \"Animafilm\" - S.A.
Art. 12. - (1) Bunurile din patrimoniul cinematografiei nationale enumerate la art. 11 lit. a) si f) sunt bunuri de interes national si se afla in proprietatea publica a statului.
(2) Bunurile din patrimoniul cinematografiei nationale enumerate la art. 11 lit. b), c), e) si g) se afla in proprietatea privata a statului.
(3) Bunurile din patrimoniul cinematografiei nationale enumerate la art. 11 lit. d) se afla in proprietatea privata a statului, cu exceptia celor prevazute in anexa la prezenta lege, care se afla in proprietatea publica a statului.

CAPITOLUL IV
Fondul cinematografic

Art. 13. - (1) Pentru asigurarea mijloacelor financiare necesare dezvoltarii activitatii cinematografice si pentru indeplinirea atributiilor ce revin Centrului National al Cinematografiei se constituie Fondul cinematografic.
(2) Fondul cinematografic este colectat si administrat de Centrul National al Cinematografiei, potrivit legii.
(3) Fondul cinematografic se constituie din sumele alocate Centrului National al Cinematografiei de la bugetul de stat cu aceasta destinatie si din surse extrabugetare.
Art. 14. - (1) Sursele extrabugetare ale Fondului cinematografic se constituie din veniturile realizate de Centrul National al Cinematografiei, prin:
a) administrarea si exploatarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei nationale, care se afla in proprietatea publica sau privata a statului, conform prezentei legi;
b) perceperea tarifelor pentru efectuarea operatiunilor de clasificare si inregistrare in cadrul Registrului cinematografiei;
c) colectarea unei contributii de 2% din pretul de vanzare si/sau de inchiriere al casetelor video inregistrate, care se adauga la pretul acestora, platibila de agentul economic care face vanzarea si/sau inchirierea angro; agentii economici distribuitori angro de casete video inregistrate sunt obligati sa transmita Centrului National al Cinematografiei lista contractelor de vanzare si/sau de inchiriere incheiate, cuprinzand valoarea acestora si datele de identificare a partenerilor contractuali, pana la data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara;
d) colectarea unei contributii de 3% din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de posturile de televiziune publice si private, care se adauga la acest pret, si care se incaseaza de la agentul de publicitate sau firma cumparatoare a minutelor de publicitate;
e) colectarea unei contributii de 3% in cazul vanzarilor barter, care se calculeaza din valoarea echivalenta pretului minutului de publicitate practicat de postul de televiziune respectiv in cadrul vanzarilor contra cost pentru tronsonul orar in care se difuzeaza publicitatea; plata contributiei catre Fondul cinematografic se face de catre agentul de publicitate sau, dupa caz, de catre agentul intermediar;
f) colectarea unei contributii de 3% pentru minutele de publicitate incluse in productii sau programe achizitionate de posturile de televiziune, si care se calculeaza din valoarea echivalenta pretului minutului de publicitate perceput in cadrul vanzarilor contra cost pentru tronsonul orar in care se difuzeaza; pentru publicitatea inclusa in filmele romanesti aceasta contributie este de 1,5%;
g) colectarea unei contributii de 3% din pretul minutelor de publicitate, vandute din spatiul programului propriu de catre societatile de televiziune prin cablu, care au licenta pentru productia de programe si care se adauga acestui pret; plata contributiei catre Fondul cinematografic se face de catre postul de televiziune prin cablu, cu respectarea conditiilor prevazute la lit. d)-f);
h) colectarea unei contributii de 8% din incasarile provenite din exploatarea filmelor cinematografice pe orice fel de suport, in cinematografe sau in alte spatii destinate vizionarii cu public, cu exceptia filmelor romanesti; in cazul filmelor care au interdictie de vizionare pentru minori, potrivit clasificarii stabilite prin Registrul cinematografic, contributia este de 12%; obligatia platii contributiei revine agentilor economici care realizeaza venituri din exploatarea filmelor, dupa plata impozitului pe spectacol;
i) colectarea unei contributii de 3% din profitul brut obtinut de agentii economici care desfasoara activitati economice de alt profit in cinematografele aflate in administrarea Centrului National al Cinematografiei si in anexele acestora;
j) colectarea unei contributii de 25% din venitul net realizat din cesiunea drepturilor de difuzare si exploatare a filmelor romanesti mentionate la art. 11 lit. a), cu respectarea legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe dreptului de autor;
k) inchirierea, concesionarea sau vanzarea imobilelor sau a altor bunuri aflate in administrarea sa, potrivit legii;
l) colectarea unei contributii de 1% din valoarea abonamentelor lunare de acces la programele consacrate transmiterii unor filme de fictiune a caror pondere depaseste 60% din timpul emisiei zilnice, si care se adauga la acest pret;
m) realizarea altor activitati specifice, precum si acceptarea de donatii sau sponsorizari.
(2) Sumele datorate pentru contributiile stabilite la alin.(1) lit. c)-i) si l) reprezinta cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil al agentilor economici respectivi.
(3) Consiliul National al Audiovizualului si Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii informeaza trimestrial Centrul National al Cinematografiei in legatura cu numarul abonatilor de la care se incaseaza taxe de abonament pentru fiecare retea aflata in functionare si cu valoarea taxelor de abonament percepute.
Art. 15. - (1) Agentii economici sunt obligati sa declare si sa vireze Centrului National al Cinematografiei sumele prevazute la art. 14 alin. (1) lit. c)-j) si l) pana la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara, precum si sa depuna lista contractelor incheiate, prevazute la art. 14 alin. (1) lit. c)-f), cu mentionarea valorii acestora.
(2) Neplata obligatiilor prevazute la alin. (1) constituie evaziune fiscala si se sanctioneaza potrivit legii.
Art. 16. - (1) Pentru virarea cu intarziere a sumelor datorate de catre agentii economici potrivit prevederilor art. 15 se percep penalitati de intarziere, in conformitate cu reglementarile privind impozitele si taxele datorate bugetului de stat.
(2) Pentru urmarirea incasarii sumelor datorate Centrul National al Cinematografiei este autorizat sa aplice procedurile de executare silita, conform dispozitiilor legale.
(3) Penalitatile de intarziere, incasate in conformitate cu prevederile alin. (1), constituie surse la Fondul cinematografic si se utilizeaza in conformitate cu prevederile prezentei legi.
Art. 17. - (1) Persoanele fizice si juridice prevazute la art. 14 alin. (1) lit. d), f) si g) pot opta, cu aprobarea Centrului National al Cinematografiei, pentru cofinantare directa a unui proiect cinematografic romanesc ce urmeaza sa fie produs sau distribuit, in conditiile prezentei legi.
(2) Cuantumul sumelor astfel utilizate, certificat prin documente contabile depuse la Centrul National al Cinematografiei, nu poate fi mai mic de 25% din bugetul de productie, respectiv, de distributie al proiectului.
(3) Sumele investite potrivit prevederilor alin. (2) vor fi scazute din cuantumul contributiei datorate catre Fondul cinematografic, pentru anul de productie sau de distributie a proiectului cinematografic respectiv, aceste sume reprezentand cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil al agentilor economici respectivi.
(4) Bugetul filmului finantat in conditiile prevazute la alin. (1)-(3) trebuie sa fie aprobat de Centrul National al Cinematografiei pe baza preturilor medii de piata, stabilite de Centrul National al Cinematografiei pentru proiectele finantate din Fondul cinematografic.
Art. 18. - La sfarsitul fiecarui an suma reprezentand veniturile extrabugetare, ramase neutilizate din Fondul cinematografic, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.

CAPITOLUL V
Finantarea unor activitati din domeniul cinematografiei

Art. 19. - Centrul National al Cinematografiei acorda, din Fondul cinematografic, credit financiar persoanelor juridice inscrise in Registrul cinematografic, in conditiile prezentei legi.
Art. 20. - Creditul financiar rambursabil, cu sau fara dobanda, se acorda pentru:
a) productia de filme cinematografice, prin concurs, in conditiile prezentei legi;
b) distributia, difuzarea si exploatarea filmelor in cinematografe, in conditiile prezentei legi.
Art. 21. - Centrul National al Cinematografiei poate acorda credit financiar nerambursabil pentru:
a) intretinerea si conservarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei nationale;
b) relansarea distributiei si difuzarii unor filme romanesti aflate in Arhiva Nationala de Filme.
Art. 22. - Pot solicita credit financiar rambursabil fara dobanda, pentru productia de filme cinematografice, persoanele juridice autorizate care au castigat concursul de selectie si indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt inscrise in Registrul cinematografiei;
b) asigura o contributie de minimum 6% din bugetul total al productiei, din care jumatate in numerar sau prin scrisoare de garantie bancara, iar restul in dotari tehnice si servicii;
c) au obtinut, in conditiile legii, acordul scris al autorului/autorilor scenariului pentru realizarea filmului;
d) prezinta dosarul proiectului intocmit in conformitate cu normele Centrului National al Cinematografiei;
e) includ in bugetul de productie al filmului urmatoarele cote maximale:
- 12,5% - pentru regia societatilor producatoare;
- 10% - cheltuieli neprevazute;
- 5% - onorariul pentru regizor;
- 4% - onorariul pentru producatorul executiv;
- 4% - onorariul pentru scenarist;
- 4% - onorariul pentru compozitor;
f) includ in devizul de productie al filmului costuri ce nu pot depasi nivelul mediu al pietei;
g) fac dovada ca nu au datorii la bugetul de stat si/sau bugetele locale, la bugetul asigurarilor sociale si la Fondul cinematografic, cu exceptia ratelor scadente la contracte;
h) asigura in proiectul cinematografic o participare a cetatenilor romani, astfel: cel putin 2 dintre autorii filmului - scenarist, regizor, compozitor - cel putin 50% din numarul actorilor distribuiti in rolurile principale si cel putin 50% din numarul tehnicienilor si specialistilor;
i) executarea lucrarilor pentru realizarea filmului are loc, in proportie de doua treimi, in Romania.
Art. 23. - Pot obtine credit financiar rambursabil fara dobanda persoanele juridice autorizate de Centrul National al Cinematografiei pentru distributia, difuzarea si exploatarea in cinematografe a unor noi filme romanesti, in urmatoarele conditii:
a) sunt inscrise in Registrul cinematografiei;
b) prezinta un proiect de distributie, difuzare si exploatare pentru unul sau mai multe filme romanesti;
c) asigura o cota de minimum 30% din devizul general al proiectului;
d) detin drepturile de exploatare a filmului in reteaua de cinematografe din Romania.
Art. 24. - (1) Centrul National al Cinematografiei poate acorda credit financiar rambursabil fara dobanda in cazul coproductiilor cinematografice internationale in care persoanele juridice romane sunt coproducatori si indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt inscrise in Registrul cinematografiei;
b) sunt castigatoare ale concursului de selectie a proiectului de film, in conditiile art. 26 alin. (4);
c) au o participare financiara de minimum 10%, in cazul coproductiilor multilaterale cu cel putin 3 coproducatori si, respectiv, de minimum 20% in cazul coproductiilor bilaterale;
d) detin, pe baza de contract incheiat intre parti, dreptul de coproprietate asupra negativului originar si au dreptul la un suport care sa permita reproducerea filmului cinematografic si detin drepturile pentru exploatare pe teritoriul Romaniei;
e) isi asuma obligatia ca genericul filmului si materialele publicitare sa mentioneze creditul acordat de Centrul National al Cinematografiei.
(2) Persoanele juridice romane prevazute la alin. (1) trebuie sa prezinte la concurs dosarul proiectului, cu urmatoarele documente:
a) scenariul literar al filmului;
b) copia contractului privind drepturile de proprietate asupra scenariului;
c) lista elementelor artistice si tehnice din tarile implicate;
d) devizul si planul de finantare;
e) planul de productie;
f) contractul de coproductie intre producatori;
g) lista locurilor de filmare.
Art. 25. - Coproductiile realizate in cadrul conventiilor europene din care face parte si Romania se produc in baza criteriilor si conditiilor stabilite pentru aceasta categorie de filme cinematografice.
Art. 26. - (1) Selectia proiectelor de productie a filmelor cinematografice se realizeaza prin concurs, in conformitate cu regulamentul elaborat de Centrul National al Cinematografiei, aprobat in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(2) Selectia proiectelor de productie a filmelor cinematografice se realizeaza de catre o comisie formata din 5 membri.
(3) Componenta comisiei de selectie se stabileste, pentru fiecare sesiune de concurs, de catre presedintele Centrului National al Cinematografiei.
(4) Comisia selecteaza proiectele prezentate, iar hotararile comisiei se comunica solicitantilor printr-o scrisoare care certifica selectarea proiectului pentru acordarea creditului financiar, in termen de 5 zile calendaristice de la luarea deciziei.
(5) Hotararea comisiei este valabila 6 luni, interval in care trebuie asigurata finantarea proiectului si trebuie incheiat contractul de creditare.
(6) In cazuri bine justificate presedintele Centrului National al Cinematografiei poate acorda o prelungire a termenului prevazut la alin. (5) de maximum 3 luni.
Art. 27. - Cuantumul creditului financiar rambursabil fara dobanda se stabileste conform prezentei legi de catre o comisie formata din presedintele, vicepresedintele si directorul economic ai Centrului National al Cinematografiei.
Art. 28. - Hotararile comisiei de selectie si ale comisiei pentru acordarea cuantumului in care se acorda creditul financiar pot fi contestate la presedintele Centrului National al Cinematografiei in termen de 30 de zile de la data emiterii.
Art. 29. - (1) Selectarea proiectelor pentru distributia, difuzarea si exploatarea filmelor romanesti se face de catre o comisie formata din presedintele, vicepresedintele si directorul economic ai Centrului National al Cinematografiei.
(2) Proiectele vor cuprinde in mod obligatoriu referiri concrete asupra campaniei de promovare a filmului, a tirajului de copii si a ariei de distributie prevazute pentru fiecare film.
(3) Pentru proiectele selectionate cuantumul creditului financiar rambursabil fara dobanda este decis de Centrul National al Cinematografiei.
Art. 30. - (1) Creditul financiar rambursabil fara dobanda, pentru productie, se aloca in urmatoarele cuantumuri:
a) pentru filmele de lung metraj de fictiune, pana la 65% din valoarea devizului, din care pana la 50% la inceputul perioadei de pregatire a filmului, iar diferenta pe parcursul realizarii proiectului;
b) pentru filmele de debut regizoral, pana la 80% din valoarea devizului, din care pana la 50% la inceputul perioadei de pregatire a filmului, iar diferenta pe parcursul realizarii proiectului;
c) pentru filmele de scurt metraj, documentare si de animatie, pana la 80%, din care pana la 50% la inceputul perioadei de pregatire, iar diferenta pe parcursul realizarii proiectului.
(2) Alocarea unei a doua transe de credit financiar se face numai in urma unui control financiar care sa certifice corecta utilizare a fondurilor.
(3) Pentru incurajarea si sprijinirea productiei de filme se poate acorda, in situatii bine justificate, un credit financiar suplimentar de pana la 25% din valoarea devizului filmului respectiv, sub forma de credit cu dobanda, care se adauga la cuantumul de finantare prevazut la alin. (1) lit. a) si se deduce din primele incasari ale filmului.
(4) Cuantumul dobanzii aplicate la creditul cu dobanda este cel stabilit de Banca Nationala a Romaniei.
(5) Creditul pentru productie si/sau exploatare ori distributie de filme se acorda exclusiv pentru proiectele castigatoare la concurs si este netransmisibil.
(6) In situatia prevazuta la alin. (3) negativul filmului trece in administrarea Centrului National al Cinematografiei, pana la recuperarea integrala a creditelor si a dobanzii aferente.
Art. 31. - (1) Creditul financiar rambursabil, cu sau fara dobanda, se acorda pe baza contractului incheiat intre Centrul National al Cinematografiei si persoanele juridice ale caror proiecte cinematografice au fost selectionate conform prezentei legi.
(2) Contractul se incheie dupa verificarea dosarului financiar al proiectului de catre Centrul National al Cinematografiei, prin care se atesta ca finantarea integrala a proiectului, atat ca surse, cat si ca termene, este asigurata.
(3) Presedintele Centrului National al Cinematografiei trebuie sa suspende sau, dupa caz, sa rezilieze contractele de acordare a creditului financiar in urmatoarele situatii:
a) beneficiarul creditului financiar nu prezinta Centrului National al Cinematografiei situatia cheltuielilor efectuate si documentele justificative in termen de maximum 15 zile de la data solicitarii;
b) nerespectarea obligatiilor contractuale asumate fata de Centrul National al Cinematografiei;
c) creditul financiar nu este utilizat conform contractului.
(4) Sumele acordate pentru distributie si exploatare trebuie folosite in cel mult 6 luni de la acordarea acestora.
(5) Creditele pentru productie, difuzare si exploatare pot fi cumulate.
(6) In cazuri bine justificate conducerea Centrului National al Cinematografiei poate prelungi termenul prevazut la alin. (4) cu maximum 3 luni.
Art. 32. - Veniturile extrabugetare colectate in Fondul cinematografic se pot utiliza si pentru efectuarea unor cheltuieli de capital, de personal sau materiale, necesare pentru indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor ce revin Centrului National al Cinematografiei.
Art. 33. - (1) Creditul financiar rambursabil, cu sau fara dobanda, acordat in conditiile prezentei legi, se ramburseaza Centrului National al Cinematografiei din veniturile obtinute de catre beneficiarul creditului, prin valorificarea filmului realizat.
(2) Durata de rambursare a creditului fara dobanda nu poate depasi 7 ani.
(3) In cazul nerambursarii integrale a creditului, dupa expirarea perioadei de 7 ani Centrul National al Cinematografiei va prelua, in baza unui protocol incheiat cu beneficiarul creditului, dreptul de valorificare a filmului cinematografic respectiv, pana la recuperarea cuantumului nerambursat din valoarea creditului acordat.
(4) La data semnarii protocolului prevazut in alin. (3) suma nerambursata se stinge ca datorie; in cazul coproductiilor cu parteneri straini prevederile alin. (3) se refera la partea de finantare romaneasca.
(5) Beneficiarii creditului rambursabil cu dobanda au obligatia de a-l returna intr-un termen de maximum 3 ani de la premiera filmului.
(6) Persoanele fizice sau juridice care contribuie in numerar la productia sau la valorificarea unui film cu mai mult de 20% din bugetul acestuia si au beneficiat de maximum 65% credit financiar acordat de Centrul National al Cinematografiei isi pot recupera aceasta contributie inaintea rambursarii creditului datorat Centrului National al Cinematografiei.
Art. 34. - (1) Beneficiarii creditelor pentru productie, distributie, difuzare si exploatare au obligatia de a transfera Centrului National al Cinematografiei, din veniturile realizate prin valorificarea filmului, sumele corespunzatoare cotei procentuale de participare a Centrului National al Cinematografiei la bugetul filmului respectiv.
(2) Transferul sumelor mentionate la alin. (1) se face trimestrial pana la data de 25 a primei luni din trimestrul urmator celei in care s-a incasat venitul.
(3) Beneficiarii creditelor rambursabile vor prezenta o data cu transferul sumelor, conform alin. (2), documente referitoare la:
a) sumele incasate din difuzare si exploatare;
b) cheltuielile efectuate;
c) copii ale contractelor de exploatare.
(4) Producatorul este obligat sa tina evidenta contabila a incasarilor pentru fiecare film, pe toata durata returnarii creditului primit de la Centrul National al Cinematografiei.
(5) Beneficiarul creditului financiar acordat din Fondul cinematografic este obligat sa deruleze operatiunile financiare printr-un cont bancar deschis si utilizat exclusiv in acest scop.
(6) Beneficiarul creditului financiar este obligat sa tina evidenta contabila a acestui cont pe toata durata contractului de credit financiar si sa puna la dispozitia Centrului National al Cinematografiei, la cerere, toate documentele contabile corespunzatoare.
Art. 35. - (1) Dreptul de proprietate asupra negativului filmului apartine producatorului.
(2) Copia standard a filmului finantat cu credit din partea Centrului National al Cinematografiei trebuie realizata in maximum 12 luni de la incheierea contractului de creditare; in cazuri bine justificate Centrul National al Cinematografiei, in urma unui raport documentat, poate prelungi termenul de finalizare a copiei.
(3) In termen de 90 de zile de la finalizarea copiei standard si a matritei video negativul si materialele primare ale filmului realizat cu credit din partea Centrului National al Cinematografiei se vor depune la Arhiva Nationala de Filme sau la laboratorul agreat de ambele parti, pe numele tuturor coproducatorilor care au participat la finantarea filmului.
(4) Pana la data rambursarii integrale a creditului financiar, cu sau fara dobanda, primit de la Fondul cinematografic, producatorul poate utiliza sau valorifica negativul filmului sau masterul video numai cu instiintarea Centrului National al Cinematografiei.
(5) Agentii economici care beneficiaza de credite din partea Centrului National al Cinematografiei, pentru productia unui film, au obligatia de a preda Arhivei Nationale de Filme, in termen de un an de la data premierei, o copie cu sunet.
Art. 36. - Nu pot participa la concursurile de selectie pentru obtinerea de credite acordate din Fondul cinematografic:
a) proiectele autorilor care ocupa functiile de presedinte si vicepresedinte ai Centrului National al Cinematografiei, directori ai studiourilor cu capital majoritar de stat, membrii comisiilor de selectie, precum si detinatorii altor functii de conducere in cadrul Centrului National al Cinematografiei si in societatile din subordine;
b) filmele care propaga defaimarea tarii sau a natiunii, a ordinii de drept sau a principiilor constitutionale, care incita la razboi, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, la discriminare pe criterii etnice, religioase sau de sex, la separatism teritorial;
c) filmele care prejudiciaza demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si dreptul la propria imagine;
d) filmele care incita, direct sau indirect, la violenta;
e) filmele care contin in imagini ori limbaj elemente cu caracter pornografic sau obscen si filmele interzise minorilor;
f) filmele cu caracter de propaganda electorala, politica sau religioasa.
Art. 37. - In vederea dezvoltarii cinematografiei romanesti, activitatea agentilor economici direct implicati in productia de filme cinematografice, inscrisi ca atare in Registrul cinematografic, va fi stimulata prin:
a) scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de utilaje si echipamente cinematografice, pelicule si substante de procesare care nu se produc in tara si se achizitioneaza din fonduri proprii sau credite bancare;
b) scutirea de la plata impozitului pe profit a cotei-parti din profitul brut reinvestit in domeniul cinematografiei;
c) reducerea impozitului pe profit in proportie de 20%, in cazul in care se creeaza noi locuri de munca si se asigura cresterea numarului scriptic de angajati cu cel putin 10% fata de anul financiar precedent.
Art. 38. - (1) Consiliile locale si alte autoritati publice pot sustine, in conditiile legii, construirea de noi cinematografe, cu unul sau mai multe ecrane, prin alocarea de fonduri ori prin inchirierea sau concesionarea de terenuri adecvate pentru persoanele juridice care doresc sa investeasca in acest domeniu.
(2) Autoritatile publice locale pot acorda facilitati pentru desfasurarea filmarilor si a altor activitati de productie cinematografica.
Art. 39. - (1) Pentru incurajarea distributiei filmului romanesc salile si gradinile de cinematograf aflate in administrarea Centrului National al Cinematografiei au obligatia de a asigura minimum 5% din numarul anual de spectacole cu productii cinematografice romanesti.
(2) Salile de cinema care vor asigura minimum 15% din numarul anual de spectacole cu productii cinematografice romanesti vor beneficia de o reducere de 25% a contributiei prevazute la art. 14 alin. (1) lit. h).

CAPITOLUL VI
Sanctiuni

Art. 40. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 50 milioane lei la 250 milioane lei urmatoarele fapte:
a) neinregistrarea persoanelor fizice sau juridice care desfasoara activitati in domeniul cinematografiei in Registrul cinematografiei;
b) desfasurarea oricaror activitati de distribuire, difuzare sau exploatare de filme cinematografice fara certificat de clasificare a acestora, emis de Centrul National al Cinematografiei.
Art. 41. - (1) Constituie contraventie nerespectarea dispozitiilor art. 39 alin. (1) si se sanctioneaza cu amenda intre 500.000 lei si 1.000.000 lei, in functie de categoria salii, pentru fiecare spectacol nerulat cu film romanesc, pana la realizarea minimului de 5% prevazut prin prezenta lege.
(2) In cazul nerespectarii normelor metodologice care reglementeaza Registrul cinematografiei, Centrul National al Cinematografiei poate dispune radierea din registru sau, dupa caz, retragerea ori suspendarea certificatului de clasificare.
Art. 42. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 40 si 41 se fac de catre personalul imputernicit ca atare de Centrul National al Cinematografiei.
(2) Impotriva sanctiunilor aplicate persoanele fizice sau juridice se pot adresa cu plangere instantei de judecata, potrivit legii.
Art. 43. - (1) Sumele provenite din aplicarea amenzilor se fac venit la Fondul cinematografic si se utilizeaza in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(2) Cuantumul amenzilor contraventionale va fi actualizat periodic, la propunerea Centrului National al Cinematografiei, prin hotarare a Guvernului.

CAPITOLUL VII
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 44. - Organizarea si functionarea Centrului National al Cinematografiei se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Art. 45. - (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Centrul National al Cinematografiei va elabora si va supune spre aprobare Guvernului normele si instructiunile necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor acesteia, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Definirea spatiilor mentionate la art. 14 alin. (1) lit. i) se face in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, prin ordin al presedintelui Centrului National al Cinematografiei.
Art. 46. - Persoanele fizice sau juridice care au incalcat prevederile prezentei legi nu mai pot beneficia de facilitatile oferite de aceasta.
Art. 47. - Cotizatiile anuale pentru participarea Centrului National al Cinematografiei si a Arhivei Nationale de Filme la organismele internationale din domeniul cinematografiei se suporta din bugetele acestora.
Art. 48. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi Studioul de Creatie Cinematografica si Editura Video trec in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.
Art. 49. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/1997 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea Fondului cinematografic national, aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/1999, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282 din 18 iunie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 4 si 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2001 privind unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 574/2001, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
Art. 50. - Anexa face parte integranta din prezenta lege.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 4 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.
Nr. 630.

ANEXA

SALILE SI GRADINILE DE SPECTACOL CINEMATOGRAFIC
care se afla in proprietatea publica a statului


Nr. Numarul
crt. Adresa Denumirea de locuri
1. Judetul Alba, Municipiul Alba Iulia, Str. Victoriei nr. 25 Sala cinematograf DACIA 500 locuri
2. Judetul Arad, Municipiul Arad, Bulevardul Revolutiei nr. 49-53 Sala cinematograf DACIA 741 locuri
3. Judetul Arad, Municipiul Arad, Str. Vasile Alecsandri nr. 2 Complex cinematografic ARTA 250+60 locuri
4. Judetul Arges, Municipiul Pitesti, Calea Bucuresti nr. 2 Sala cinematograf BUCURESTI 459 locuri
5. Judetul Arges, Municipiul Pitesti, Str. Victoriei nr. 20 Sala cinematograf MODERN 351 locuri
6. Judetul Arges, Municipiul Campulung, Cartier Visoi III Sala cinematograf BALADA 150 locuri
7. Judetul Bacau, Municipiul Bacau, Str. Nicolae Balcescu nr. 12 Sala cinematograf CENTRAL 650 locuri
8. Judetul Bacau, Municipiul Bacau, Calea Marasesti nr. 165 Sala cinematograf ORIZONT 500 locuri
9. Judetul Bacau, Municipiul Bacau, Calea Marasesti nr. 4 Sala cinematograf FORUM 410 locuri
10. Judetul Bacau, Municipiul Onesti, Str. Postei nr. 3 Sala cinematograf CAPITOL 457 locuri
11. Judetul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Independentei nr. 1 Sala cinematograf LIBERTATEA 961 locuri
12. Judetul Bihor, Municipiul Oradea, Piata Regele Ferdinand nr. 2 Sala cinematograf TRANSILVANIA 350 locuri
13. Judetul Bistrita-Nasaud, Municipiul Bistrita, Bulevardul Decebal nr. 3 Sala cinematograf DACIA 383+207+150 locuri
14. Judetul Botosani, Municipiul Botosani, Str. Unirii nr. 24 Sala cinematograf UNIREA 500 locuri
15. Judetul Botosani, Municipiul Botosani, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3 Sala cinematograf LUCEAFARUL 150 locuri
16. Judetul Brasov, Municipiul Brasov, Bulevardul 15 Noiembrie nr. 50 Sala cinematograf PATRIA 789 locuri
17. Judetul Brasov, Municipiul Brasov, Bulevardul Grivitei nr. 47 Sala cinematograf MODERN 705 locuri
18. Judetul Brasov, Municipiul Fagaras, Str. 13 Decembrie bl. 100 Sala cinematograf TRANSILVANIA 350 locuri
19. Judetul Braila, Municipiul Braila, Calea Galati nr. 10 Sala cinematograf CENTRAL 656 locuri
20. Judetul Braila, Municipiul Braila, Bulevardul Independentei nr. 57 Sala cinematograf BULEVARD 754 locuri
21. Judetul Braila, Municipiul Braila, Aleea Cinematografului nr. 5 Sala cinematograf UNIREA 336 locuri
22. Judetul Buzau, Municipiul Buzau, Piata Daciei nr. 1 Sala cinematograf DACIA 642 locuri
23. Judetul Buzau, Municipiul Ramnicu Sarat, Str. Nicolae Balcescu Gradina de vara 150 locuri
nr. 2 bis
24. Judetul Buzau, Municipiul Ramnicu Sarat, Str. Mare nr. 36 Sala cinematograf PROGRESUL 320 locuri
25. Judetul Caras-Severin, Municipiul Resita, Str. Libertatii nr. 46A Sala cinematograf CULTURAL 242 locuri
26. Judetul Caras-Severin, Municipiul Resita, Str. Republicii nr. 15 Sala cinematograf DACIA 634 locuri
27. Judetul Calarasi, Municipiul Calarasi, Str. Prelungirii Bucuresti nr. 2 Sala cinematograf ORIZONT 450 locuri
28. Judetul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul Eroilor nr. 51 Sala cinematograf VICTORIA 464 locuri
29. Judetul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Piata Mihai Viteazul nr. 11 Sala cinematograf REPUBLICA 1.010 locuri
30. Judetul Cluj, Municipiul Turda, Str. Castanilor nr. 1 Sala cinematograf FOX 255 locuri
31. Judetul Cluj, Municipiul Dej, Piata 16 Februarie nr. 3 Sala cinematograf ARTA 500 locuri
32. Judetul Cluj, Municipiul Gherla, Str. Stefan cel Mare nr. 1 Sala cinematograf PACEA 300 locuri
33. Judetul Constanta, Municipiul Constanta, Bulevardul Tomis nr. 38 Sala cinematograf STUDIO (POPULAR) 465 locuri
34. Judetul Constanta, Municipiul Constanta, Bulevardul Tomis nr. 253 Sala cinematograf DACIA 650 locuri
35. Judetul Constanta, Municipiul Constanta, Bulevardul Ferdinand nr. 9 Gradina de vara TOMIS 2.527 locuri
36. Judetul Constanta, Municipiul Medgidia, Str. Republicii nr. 14 Sala cinematograf DOBROGEA 503 locuri
37. Judetul Constanta, Localitatea Eforie Sud, Str. Tudor Vladimirescu Gradina de vara EFORIE SUD 1.513 locuri
nr. 2
38. Judetul Constanta, Municipiul Mangalia, Str. Rozelor nr. 1 Sala cinematograf PESCARUS 300 locuri
39. Judetul Constanta, Municipiul Mangalia, Str. Mihai Viteazul Gradina de vara FARUL 1.142 locuri
40. Judetul Constanta, Municipiul Mangalia, Venus Gradina de vara VENUS 1.258 locuri
41. Judetul Constanta, Municipiul Mangalia, Saturn Gradina de vara SATURN 954 locuri
42. Judetul Constanta, Municipiul Mangalia, Jupiter Gradina de vara JUPITER 1.077 locuri
43. Judetul Constanta, Localitatea Eforie Nord Gradina de vara NEON 1.682 locuri
44. Judetul Constanta, Localitatea Eforie Nord Gradina de vara PERLA 1.694 locuri
45. Judetul Constanta, Localitatea Mamaia, Bulevardul Mamaia nr. 1 Gradina de vara ALBATROS 1.625 locuri
46. Judetul Constanta, Municipiul Constanta, Bulevardul Ferdinand nr. 58 Sala cinematograf REPUBLICA 1.000 locuri
47. Judetul Covasna, Orasul Covasna, Str. Gheorghe Doja nr. 1 Sala cinematograf VICTORIA 300 locuri
48. Judetul Dambovita, Municipiul Targoviste, Piata Independentei nr. 2 Sala cinematograf INDEPENDENTA 668 locuri
49. Judetul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 19 Sala cinematograf PATRIA 950 locuri
50. Judetul Dolj, Municipiul Craiova, Calea Unirii nr. 116 Gradina de vara PATRIA 950 locuri
51. Judetul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Madona Dudu nr. 24 Sala cinematograf MODERN 520 locuri
52. Judetul Galati, Municipiul Galati, Str. Brailei nr. 65 Sala cinematograf TIGLINA 800 locuri
53. Judetul Galati, Municipiul Galati, Str. Gh. Asachi nr. 60 Sala cinematograf DOINA 600 locuri
54. Judetul Galati, Municipiul Galati, Str. G-ral Iacob Lahovary nr. 4 Gradina de vara CENTRAL 2.000 locuri
55. Judetul Galati, Municipiul Galati, Str. Otelarilor nr. 11 Sala cinematograf DACIA 500 locuri
56. Judetul Galati, Orasul Tecuci, Str. Ion Petrovici nr. 1 Sala cinematograf ARTA 370 locuri
57. Judetul Gorj, Municipiul Targu Jiu, Str. Siretului nr. 1A Sala cinematograf VICTORIA 440 locuri
58. Judetul Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, Sala cinematograf TRANSILVANIA 501 locuri
Piata Majlath Gusztav Karoly nr. 2
59. Judetul Hunedoara, Municipiul Deva, Bulevardul 1 Decembrie nr. 5 Sala cinematograf PATRIA 482 locuri
60. Judetul Hunedoara, Municipiul Hunedoara, Bulevardul Dacia nr. 5 Sala cinematograf FLACARA 421 locuri
61. Judetul Hunedoara, Municipiul Petrosani, Aleea Poporului nr. 1 Sala cinematograf PARANGUL 500 locuri
62. Judetul Hunedoara, Orasul Lupeni, Str. Tudor Vladimirescu nr. 1 Sala cinematograf CULTURAL 501 locuri
63. Judetul Ialomita, Municipiul Slobozia, Bulevardul Unirii nr. 19 Sala cinematograf GALAX 500 locuri
64. Judetul Iasi, Municipiul Iasi, Bulevardul Copou nr. 48 Sala cinematograf COPOU 500 locuri
65. Judetul Iasi, Municipiul Iasi, Piata Unirii nr. 5 Sala cinematograf VICTORIA 902 locuri
66. Judetul Iasi, Municipiul Iasi, Piata Voievozilor nr. 14 Sala cinematograf DACIA 500 locuri
67. Judetul Maramures, Municipiul Baia Mare, Piata Revolutiei nr. 7 Sala cinematograf DACIA 800 locuri
68. Judetul Maramures, Municipiul Baia Mare, Piata Libertatii nr. 7 Sala cinematograf MINERUL 549 locuri
69. Judetul Maramures, Municipiul Sighetu Marmatiei, Sala cinematograf UNIREA 350 locuri
Str. Bogdan Voda nr. A1
70. Judetul Mehedinti, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Sala cinematograf PORTILE DE FIER 483 locuri
Calea Traian nr. 65
71. Judetul Mehedinti, Orasul Orsova, Centrul Civic nr. 52 Sala cinematograf DUNAREA 345 locuri
72. Judetul Mures, Municipiul Targu Mures, Piata Trandafirilor nr. 35-37 Sala cinematograf ARTA 742 locuri
73. Judetul Mures, Municipiul Reghin, Piata Petru Maior nr. 58 Sala cinematograf PATRIA 500 locuri
74. Judetul Neamt, Municipiul Piatra-Neamt, Str. Stefan cel Mare nr. 14 Sala cinematograf DACIA 650 locuri
75. Judetul Neamt, Municipiul Piatra-Neamt, Str. 1 Decembrie nr. 7 Sala cinematograf COZLA 500 locuri
76. Judetul Neamt, Orasul Roman, Str. Nicolae Titulescu nr. 4 Sala cinematograf UNIREA 500 locuri
77. Judetul Neamt, Orasul Targu Neamt, Str. M. Kogalniceanu nr. 2 Sala cinematograf OZANA 350 locuri
78. Judetul Olt, Municipiul Caracal, Piata Victoriei nr. 8 Sala cinematograf CENTRAL 299 locuri
79. Judetul Olt, Municipiul Slatina, Bulevardul Al. I. Cuza nr. 8 Sala cinematograf ALUTUS 612 locuri
80. Judetul Prahova, Municipiul Ploiesti, Str. Victoriei nr. 4 Sala cinematograf PATRIA 1.000 locuri
81. Judetul Prahova, Municipiul Ploiesti, Str. Ineu nr. 3 Complex cinematografic MODERN 400+269 locuri
82. Judetul Prahova, Municipiul Campina, Bulevardul Carol I nr. 69 Sala cinematograf CENTRAL 469 locuri
83. Judetul Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Bulevardul Lucian Blaga
nr. 1 Sala cinematograf LUCEAFARUL 500 locuri
84. Judetul Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Piata Pacii nr. 1 Sala cinematograf VICTORIA 337 locuri
85. Judetul Salaj, Municipiul Zalau, Str. Simion Barnutiu nr. 1 Sala cinematograf SCALA 500 locuri
86. Judetul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Alexandru Odobescu nr. 4 Sala cinematograf TINERETULUI 306 locuri
87. Judetul Sibiu, Municipiul Medias, Piata Corneliu Coposu nr. 9 Sala cinematograf CENTRAL 399 locuri
88. Judetul Suceava, Municipiul Suceava, Str. Petru Rares nr. 1 Sala cinematograf MODERN 501 locuri
89. Judetul Teleorman, Municipiul Turnu Magurele, Sala cinematograf TURRIS 500 locuri
Str. Vlad Tepes nr. 32
90. Judetul Timis, Municipiul Timisoara, Sala cinematograf CAPITOL 1.079 locuri
Bulevardul Constantin Loga Diaconovici nr. 2
91. Judetul Timis, Municipiul Timisoara, Gradina de vara CAPITOL 2.500 locuri
Bulevardul Constantin Loga Diaconovici nr. 2
92. Judetul Timis, Municipiul Timisoara, Str. Zborului nr. 7 Sala cinematograf DACIA 500 locuri
93. Judetul Timis, Municipiul Timisoara, Str. Nicolaus Lenau nr. 2 Sala cinematograf STUDIO 708 locuri
94. Judetul Timis, Municipiul Lugoj, Str. Andrei Mocioni nr. 5 Sala cinematograf VICTORIA 331 locuri
95. Judetul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Isaccea nr. 16 Gradina de vara DACIA 1.121 locuri
96. Judetul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Progresului nr. 34 Sala cinematograf PATRIA 650 locuri
97. Judetul Vaslui, Municipiul Vaslui, Str. Victoriei nr. 100 Sala cinematograf INDEPENDENTA 650 locuri
98. Judetul Vaslui, Municipiul Vaslui, Str. Ing. Badea Romeo nr. 80 Sala cinematograf MODERN 501 locuri
99. Judetul Vaslui, Municipiul Barlad, Bulevardul Republicii nr. 250 Sala cinematograf VICTORIA 397 locuri
100. Judetul Vaslui, Municipiul Husi, Str. G-ral Teleman nr. 15 Sala cinematograf DACIA 311+151 locuri
101. Judetul Valcea, Municipiul Ramnicu Valcea, Sala cinematograf MODERN 480 locuri
Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 23
102. Judetul Valcea, Municipiul Ramnicu Valcea, Bulevardul Tineretului nr. 1 Sala cinematograf FLACARA 362 locuri
103. Judetul Valcea, Localitatea Caciulata, Calea lui Traian nr. 782 Sala cinematograf COZIA 266 locuri
104. Judetul Valcea, Localitatea Olanesti, Str. Bailor nr. 4 Sala cinematograf DACIA 261 locuri
105. Judetul Valcea, Localitatea Olanesti, Str. Tudor Vladimirescu Gradina de vara DACIA 670 locuri
106. Judetul Vrancea, Municipiul Focsani, Bulevardul Unirii nr. 36 Sala cinematograf BALADA 650 locuri
107. Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, Bulevardul Magheru nr. 12-14 Sala cinematograf PATRIA 1.100 locuri
108. Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, Bulevardul Magheru nr. 2-4 Sala cinematograf SCALA 900 locuri
109. Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, Str. Ion Campineanu nr. 21 Sala cinematograf UNION 300 locuri
110. Municipiul Bucuresti, Sectorul 2, Str. Johann Sebastian Bach nr. 2 Sala cinematograf J.S. BACH 150 locuri
(FLOREASCA)
111. Municipiul Bucuresti, Sectorul 3, Bulevardul Ion C. Bratianu nr. 6 Sala cinematograf LUCEAFARUL 802 locuri
112. Municipiul Bucuresti, Sectorul 3, Str. Bucovina nr. 7 Sala cinematograf GLORIA 652 locuri
113. Municipiul Bucuresti, Sectorul 3, Aleea Stanila nr. 2 Gradina de vara GLORIA-TITAN 150 locuri
114. Municipiul Bucuresti, Sectorul 4, Bulevardul Libertatii nr. 1A Sala cinematograf MODERN 150 locuri
115. Municipiul Bucuresti, Sectorul 4, Sos. Giurgiului nr. 119 Sala cinematograf FLAMURA 900 locuri
116. Municipiul Bucuresti, Sectorul 4, Bulevardul Alexandru Obregia nr. 31 Sala cinematograf CULTURAL 525 locuri
117. Municipiul Bucuresti, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 26 Sala cinematograf BUCURESTI 1.015 locuri
118. Municipiul Bucuresti, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 34 Sala cinematograf FESTIVAL 817 locuri
119. Municipiul Bucuresti, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 27 Sala cinematograf CORSO 150 locuri
120. Municipiul Bucuresti, Sectorul 5, Pasaj Eforie nr. 5 Sala cinematograf 450 locuri
CINEMATECA ROMANA (EFORIE)
121. Municipiul Bucuresti, Sectorul 6, Intrarea Drumul Taberei nr. 24A Sala cinematograf FAVORIT 944 locuri
122. Municipiul Bucuresti, Bulevardul Ion Mihalache nr. 174 Sala cinematograf EXCELSIOR 801 locuriVarianta oficiala a actului normativ este cea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, editat de Regia Autonoma Monitorul Oficial


©2004 Asociatia Culturala ECUMEST
Actualizare 07/07/2004