Acest site a fost lansat cu sprijinul
Programului Regional Arta si Cultura al Institutului pentru o Societate Deschisa din Budapesta, prin Fundatia CONCEPT, organizatie membra a Soros Open Network Romania

 
Cautare avansata
 Home | Reglementari specifi ... | Creatia contemporana ... | Cinema si audiovizua ...

 

Sursa text lege: programul LEGE 4 produs de INDACO SYSTEMS
Emitent: Parlamentul Romaniei

Lege nr. 28 din 16/01/2002
pentru ratificarea Conventiei europene asupra coproductiilor cinematografice, adoptata la Strasbourg la 2 octombrie 1992
publicat/a in Monitorul Oficial nr. 62 din 29/01/2002


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Se ratifica Conventia europeana asupra coproductiilor cinematografice, adoptata la Strasbourg la 2 octombrie 1992.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.
Nr. 28.

CONVENTIE EUROPEANA
asupra coproductiilor cinematografice
- Strasbourg, 2 octombrie 1992 -

 

PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei si celelalte state parti la Conventia culturala europeana, semnatare ale prezentei conventii,
considerand ca scopul Consiliului Europei este sa realizeze o uniune mai stransa intre membrii sai pentru a apara si a promova idealurile si principiile care alcatuiesc patrimoniul lor comun,
considerand ca libertatea de creatie si libertatea de expresie constituie elemente fundamentale ale acestor principii,
considerand ca protectia diversitatii culturale a diferitelor tari europene este una dintre tintele Conventiei culturale europene,
considerand ca, fiind instrumente de creatie si de expresie ale diversitatii culturale la scara europeana, coproductiile cinematografice trebuie consolidate,
atente sa dezvolte principiile mentionate si amintind recomandarile Comitetului de Ministri legate de cinematograf si audiovizual, mai ales Recomandarea nr. R (86) 3 privind promovarea productiei audiovizuale in Europa,
recunoscand ca infiintarea Fondului european de sprijin pentru coproducerea si difuzarea de opere de creatie cinematografica si audiovizuala raspunde preocuparii de a incuraja coproductiile cinematografice europene si ca astfel a fost dat un nou impuls dezvoltarii in Europa a coproductiilor cinematografice,
hotarate sa realizeze acest obiectiv cultural prin eforturi comune, in vederea cresterii productiei si definirii unor reguli care sa se armonizeze cu ansamblul coproductiilor cinematografice multilaterale europene,
considerand ca adoptarea de reguli comune tinde sa reduca constrangerile si sa favorizeze cooperarea europeana in domeniul coproductiilor cinematografice,
au cazut de acord asupra urmatoarelor:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ARTICOLUL 1
Scopul conventiei

Partile la prezenta conventie se angajeaza sa incurajeze dezvoltarea coproductiilor cinematografice europene conform dispozitiilor de mai jos.

ARTICOLUL 2
Domeniul de aplicare

1. Prezenta conventie reglementeaza relatiile dintre statele parti in domeniul coproductiilor multilaterale care isi au originea pe teritoriul partilor.
2. Prezenta conventie se aplica:
a) coproductiilor care reunesc cel putin 3 coproducatori stabiliti in 3 state parti diferite, semnatare ale conventiei;
b) coproductiilor care reunesc cel putin 3 coproducatori stabiliti in 3 state parti diferite, semnatare ale conventiei, precum si unul sau mai multi coproducatori care nu este/nu sunt stabilit/stabiliti in statele mentionate. Aportul total al coproducatorilor care nu sunt stabiliti in statele parti la conventie nu poate totusi depasi 30% din costul total al coproductiei.
In toate cazurile prezenta conventie nu se poate aplica decat daca opera coprodusa corespunde definitiei operei cinematografice europene, astfel cum este formulata la art. 3 paragraful 3.
3. Dispozitiile acordurilor bilaterale incheiate intre partile la prezenta conventie raman aplicabile coproductiilor bilaterale.
In cazul coproductiilor multilaterale dispozitiile prezentei conventii au prioritate fata de cele ale acordurilor bilaterale incheiate intre tarile parti la conventie. Dispozitiile privind coproductiile bilaterale raman in vigoare daca nu se opun dispozitiilor prezentei conventii.
4. In cazul absentei oricarui acord reglementand relatiile bilaterale de coproductie intre doua state parti la prezenta conventie, aceasta se aplica si coproductiilor bilaterale, cu exceptia situatiei in care una dintre partile interesate emite o rezerva, in conditiile prevazute la art. 20.

ARTICOLUL 3
Definitii

In scopul aplicarii prezentei conventii:
a) termenul opera cinematografica desemneaza operele de orice durata si pe orice suport, in special operele cinematografice de fictiune, de animatie si documentarele, conforme cu dispozitiile privind industria cinematografica din fiecare tara parte interesata, opere menite sa fie difuzate in salile de cinematograf;
b) termenul coproducatori desemneaza societati de productie cinematografica sau producatori stabiliti in statele parti la prezenta conventie si legati printr-un contract de coproductie;
c) termenul opera cinematografica europeana desemneaza operele cinematografice indeplinind conditiile stabilite in anexa nr. II care face parte integranta din prezenta conventie;
d) termenul coproductie multilaterala desemneaza o opera cinematografica produsa de cel putin 3 coproducatori, astfel cum au fost definiti la art. 2 paragraful 2.

CAPITOLUL II
Reguli aplicabile coproductiilor

ARTICOLUL 4
Asimilarea la filmele nationale

1. Operele cinematografice europene realizate in coproductie multilaterala si tinand de prezenta conventie se bucura de drept de avantajele acordate filmelor nationale in virtutea dispozitiilor legislative si reglementarilor in vigoare in fiecare stat parte la conventie, participant la respectiva coproductie.
2. Avantajele sunt acordate fiecarui coproducator de catre statul parte in care acesta este stabilit, in conditiile si in limitele prevazute de dispozitiile legislative si de punerea in aplicare a legii statului parte respectiv si conform dispozitiilor prezentei conventii.

ARTICOLUL 5
Modalitati de admitere la regimul de coproductie

1. Orice coproducere de opere cinematografice trebuie sa primeasca aprobarea autoritatilor competente ale statelor parti in care sunt stabiliti coproducatorii, dupa ce aceste autoritati s-au consultat intre ele si conform modalitatilor prevazute in anexa nr. I care face parte integranta din prezenta conventie.
2. Cererile de admitere la regimul de coproductie sunt stabilite, in vederea aprobarii lor de catre autoritatile competente, conform dispozitiilor procedurii de prezentare a cererilor, procedura prevazuta in anexa nr. I. Aprobarea este irevocabila, cu exceptia cazurilor de nerespectare a angajamentelor initiale de natura artistica, economica si tehnica.
3. Proiectele cu caracter pornografic manifest, cele care fac apologia violentei sau proiectele care lezeaza deschis demnitatea umana nu pot fi admise la regimul de coproductie.
4. Avantajele prevazute pentru coproducere sunt acordate coproducatorilor dovediti ca posedand o organizare tehnica si financiara adecvata, precum si calificari profesionale suficiente.
5. Fiecare stat contractant numeste autoritatile competente mentionate la paragraful 2, printr-o declaratie facuta la semnarea sau la depunerea instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de adeziune. Ulterior aceasta declaratie poate fi modificata oricand.

ARTICOLUL 6
Proportia contributiilor coproducatorilor

1. In cazul unei coproductii multilaterale participarea cea mai mica nu poate fi sub 10%, iar cea mai mare nu poate depasi 70% din costul total al producerii operei cinematografice. Atunci cand participarea cea mai mica este sub 20%, statul parte respectiv poate adopta dispozitii menite sa reduca sau sa suprime accesul la mecanismele nationale de sprijin acordat productiei.
2. Atunci cand prezenta conventie tine loc de acord bilateral intre doua parti in conditiile prevazute la art. 2 paragraful 4, participarea cea mai mica nu poate fi sub 20%, iar participarea cea mai mare nu poate depasi 80% din costul total al producerii operei cinematografice.

ARTICOLUL 7
Drepturile coproducatorilor

1. Contractul de coproductie trebuie sa garanteze fiecarui coproducator coproprietatea negativului original cu imagine si sunet. Contractul va cuprinde o dispozitie care sa prevada depunerea negativului original intr-un loc stabilit de comun acord de coproducatori si care sa garanteze liberul acces la negativ.
2. Contractul de coproductie trebuie, de asemenea, sa garanteze fiecarui coproducator dreptul la un internegativ sau la oricare alt suport permitand reproducerea.

ARTICOLUL 8
Participarea tehnica si artistica

1. Contributia fiecaruia dintre coproducatori trebuie sa insemne in mod obligatoriu o participare tehnica si artistica efectiva. In principiu si in respectul obligatiilor internationale care leaga partile contributia coproducatorilor in ceea ce priveste personalul creator, tehnicienii, artistii, interpretii si utilajele tehnice trebuie sa fie proportionala cu investitia lor.
2. Sub rezerva obligatiilor internationale care leaga partile si a exigentelor scenariului personalul care alcatuieste echipa de turnare trebuie sa provina din statele partenere la coproductie; in principiu, postproductia trebuie realizata in aceste state.

ARTICOLUL 9
Coproductiile financiare

1. Prin derogare de la dispozitiile art. 8 si conform dispozitiilor specifice si limitelor fixate de dispozitiile legislative si de reglementarile in vigoare in tarile parti, pot fi admise sa beneficieze de prezenta conventie coproductiile care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) comporta o participare minoritara sau mai multe care poate/pot fi limitata/limitate la domeniul financiar, conform contractului de coproductie, cu conditia ca fiecare parte nationala sa nu fie nici mai mica de 10%, nici mai mare de 25% din costul de productie;
b) comporta un coproducator majoritar avand o participare tehnica si artistica efectiva si indeplinind conditiile necesare pentru ca operei cinematografice sa ii fie atribuita nationalitatea in tara acestuia;
c) contribuie la afirmarea identitatii europene; si
d) fac obiectul unor contracte de productie cuprinzand dispozitii relative la repartizarea incasarilor.
2. Regimul de coproductie nu va fi acordat coproductiilor financiare decat dupa autorizare, data de la caz la caz de autoritatile competente, tinandu-se seama mai ales de dispozitiile art. 10.

ARTICOLUL 10
Echilibrul general al schimburilor

1. In schimburile cinematografice dintre parti trebuie mentinut un echilibru general atat in ceea ce priveste valoarea totala a investitiilor, cat si in ceea ce priveste participarea tehnica si artistica la operele cinematografice turnate in coproductie.
2. Un stat parte care, dupa o perioada rezonabila, constata un deficit in raporturile sale de coproductie cu una sau mai multe state parti poate, din motive legate de mentinerea identitatii sale culturale, sa isi conditioneze acordul la o viitoare coproductie de restabilire a echilibrului relatiilor lui cinematografice cu celelalte state parti la conventie.

ARTICOLUL 11
Intrarea si ramanerea pe teritoriul unui stat parte la conventie

In cadrul legislatiei si reglementarilor, precum si al obligatiilor internationale in vigoare fiecare tara parte faciliteaza intrarea si ramanerea pe teritoriul ei a personalului artistic si tehnic din tarile parti participante la coproductie, precum si eliberarea autorizatiilor de munca pe teritoriul ei pentru personalul respectiv. De asemenea, fiecare parte permite importarea temporara si reexportarea materialului necesar producerii si distribuirii operelor cinematografice realizate in cadrul prezentei conventii.

ARTICOLUL 12
Mentionarea tarilor coproducatoare

1. Operele cinematografice realizate in coproductie trebuie prezentate cu mentionarea tarilor coproducatoare.
2. Aceasta mentionare trebuie sa figureze clar in generic, in publicitatea comerciala si in materialele de promovare a operelor comerciale, precum si in momentul prezentarii lor.

ARTICOLUL 13
Exportul

Atunci cand o opera cinematografica realizata in coproductie este exportata intr-o tara in care importurile de opere cinematografice sunt contingentate si cand operele cinematografice ale uneia dintre partile coproducatoare nu beneficiaza de libera intrare in tara importatoare:
a) opera cinematografica se adauga in principiu contingentului tarii a carei participare este majoritara;
b) in cazul unei opere cinematografice care presupune o participare egala a tarilor producatoare, opera cinematografica este inregistrata in contingentul tarii cu cele mai mari posibilitati de export in tara importatoare;
c) daca inregistrarea nu poate fi facuta conform dispozitiilor lit. a) si b), opera cinematografica este inregistrata in contingentul tarii din care este realizatorul.

ARTICOLUL 14
Limba

In momentul admiterii regimului de coproductie autoritatea competenta a unei tari parte poate cere coproducatorului stabilit in aceasta tara o versiune finala a operei cinematografice in una dintre limbile vorbite in tara respectiva.

ARTICOLUL 15
Festivaluri

Daca coproducatorii nu hotarasc altfel, operele cinematografice realizate in coproductie sunt prezentate la festivaluri internationale de tara parte in care este stabilit coproducatorul majoritar sau, in cazul participarilor financiare egale, de tara parte din care este realizatorul.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

ARTICOLUL 16
Semnare, ratificare, acceptare, aprobare

1. Prezenta conventie este deschisa semnarii de catre statele membre ale Consiliului Europei si de catre celelalte state parti la Conventia culturala europeana, care isi pot exprima dorinta de a fi legate de conventia respectiva prin:
a) semnatura fara rezerva ratificarii, acceptarii ori aprobarii; sau
b) semnatura sub rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii, urmata de ratificare, acceptare sau aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 17
Intrarea in vigoare

1. Conventia va intra in vigoare in prima zi a lunii ulterioare expirarii unui interval de 3 luni de la data la care 5 state, dintre care cel putin 4 state membre ale Consiliului Europei, si-au exprimat consimtamantul de a fi legate prin conventie, conform dispozitiilor art. 16.
2. Pentru orice stat semnatar care isi va exprima mai tarziu consimtamantul de a fi legat prin conventie, aceasta va intra in vigoare in prima zi a lunii ulterioare expirarii unui interval de 3 luni de la data semnarii conventiei sau de la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

ARTICOLUL 18
Aderarea unor state nemembre

1. Dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii Comitetul de Ministri al Consiliului Europei va putea invita orice stat european nemembru al Consiliului Europei, precum si Comunitatea economica europeana sa adere la prezenta conventie printr-o hotarare luata cu majoritatea prevazuta la art. 20.d) din Statutul Consiliului Europei si cu unanimitatea reprezentantilor statelor contractante avand dreptul sa faca parte din Comitetul de Ministri.
2. Pentru orice stat care adera sau pentru Comunitatea economica europeana, in caz de adeziune, conventia va intra in vigoare in prima zi a lunii ulterioare expirarii unui interval de 3 luni de la data depunerii instrumentului de adeziune la secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 19
Clauza teritoriala

1. In momentul semnarii sau depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de adeziune orice stat poate desemna teritoriul/teritoriile unde se va aplica prezenta conventie.
2. Ulterior, printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, orice parte poate extinde in orice moment aplicarea prezentei conventii la orice alt teritoriu desemnat in respectiva declaratie. Pentru teritoriul respectiv conventia va intra in vigoare in prima zi a lunii ulterioare expirarii unui interval de 3 luni de la data primirii declaratiei de catre secretarul general al Consiliului Europei.
3. orice declaratie privind orice teritoriu de aplicare a conventiei, declaratie facuta in virtutea celor doua paragrafe precedente, va putea fi retrasa prin notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea devine efectiva in prima zi a lunii ulterioare expirarii unui interval de 3 luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 20
Rezerve

1. In momentul semnarii sau al depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de adeziune orice stat poate declara ca art. 2 paragraful 4 nu se aplica in relatiile sale bilaterale de coproductie cu una sau mai multe parti. In plus, orice stat isi poate rezerva dreptul de a stabili o participare maxima diferita de cea stabilita la art. 9 paragraful 1.a). Nu se poate face nici o alta rezerva.
2. Orice parte care a formulat o rezerva in sensul paragrafului precedent o poate retrage in intregime sau partial, adresand o notificare secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea devine efectiva la data primirii notificarii de catre secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 21
Denuntarea

1. Orice parte poate denunta in orice moment prezenta conventie, adresand o notificare secretarului general al Consiliului Europei.
2. Denuntarea va deveni efectiva in prima zi a lunii ulterioare expirarii unui interval de 6 luni de la data primirii notificarii catre secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 22
Notificari

1. Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului, precum si tuturor statelor si Comunitatii Economice Europene care au aderat la prezenta conventie sau care au fost invitate sa o faca:
a) orice semnare;
b) depunerea fiecarui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de adeziune;
c) orice data a intrarii in vigoare a prezentei conventii, conform art. 17, 18 si 19;
d) orice declaratie facuta conform art. 5 paragraful 5;
e) orice denuntare facuta conform art. 21;
f) orice alt act, alta notificare sau alta comunicare legata de prezenta conventie.
Subsemnatii, autorizati in acest scop, au semnat prezenta conventie.
Intocmita la Strasbourg la 2 octombrie 1992, in limbile franceza si engleza, cele doua texte avand aceeasi valabilitate, intr-un singur exemplar care va fi depus la arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite cate o copie legalizata fiecaruia dintre statele mentionate la art. 16 paragraful 1, precum si tuturor statelor si Comunitatii Economice Europene, invitate sa adere la prezenta conventie.

ANEXA Nr. I

PROCEDURA DE PREZENTARE A CERERILOR

Pentru a beneficia de prevederile ei, coproducatorii stabiliti in tarile parti la prezenta conventie trebuie sa prezinte, cu doua luni inainte de inceperea turnarii, o cerere de acceptare la regimul de coproductie, la care se vor anexa documentele mentionate mai jos. Aceste documente trebuie sa parvina autoritatilor competente in numar suficient pentru a putea fi comunicate autoritatilor celorlalte tari parti la conventie cu cel mai tarziu o luna inainte de inceperea turnarii:
- copie de pe contractul de cumparare a drepturilor de autor sau orice document care sa permita verificarea cumpararii dreptului de autor in vederea exploatarii economice a operei cinematografice;
- scenariu detaliat;
- lista elementelor artistice si tehnice din tarile implicate;
- deviz si plan de finantare detaliate;
- plan de lucru al operei cinematografice;
- contract de coproductie intre coproducatori. Acest contract trebuie sa cuprinda clauze care sa prevada repartizarea intre coproducatori a incasarilor sau a pietelor.
In masura posibilului cererea si celelalte documente vor fi redactate in limba autoritatilor competente carora le sunt prezentate.
Autoritatile competente nationale isi vor comunica dosarele astfel constituite inca de la depunerea lor. Autoritatile tarii parte care are o participare financiara minoritara nu isi vor da acordul decat dupa ce au primit avizul autoritatilor tarii parte avand o participare financiara majoritara.

ANEXA Nr. II

1. O opera cinematografica este europeana in sensul art. 3.c) daca contine elemente europene reprezentand cel putin 15 puncte dintr-un total de 19 puncte, conform criteriilor indicate mai jos.
2. Avand in vedere exigentele scenariului, autoritatile competente, o data ce s-au pus de acord si daca apreciaza ca opera reflecta totusi identitatea europeana, pot accepta la regimul de coproductie o opera care acumuleaza un numar de puncte mai mic de 15, numarul normal admis.

Elemente europene Puncte
 
Grupul creatie de autor  
Realizator 3
Scenarist 3
Compozitor 1
Total 7
 
Grupul creatie actoriceasca  
Rol principal 3
Rol secundar 2
Al treilea rol 1
Total 6
 
Grupul creatie tehnica si de turnare  
Imagine 1
Sunet si mixaj 1
Montaj 1
Decoruri si costume 1
Studio / loc de turnare 1
Loc de postproductie 1
Total 6

NOTA:
a) Rolul principal, rolul secundar si al treilea rol sunt evaluate dupa numarul de zile de turnare.
b) In ceea ce priveste art. 8, termenul artistic se refera la grupurile "creatie de autor" si "creatie actoriceasca", iar termenul tehnic, la grupul "creatie tehnica si de turnare".Varianta oficiala a actului normativ este cea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, editat de Regia Autonoma Monitorul Oficial


©2004 Asociatia Culturala ECUMEST
Actualizare 07/07/2004