Acest site a fost lansat cu sprijinul
Programului Regional Arta si Cultura al Institutului pentru o Societate Deschisa din Budapesta, prin Fundatia CONCEPT, organizatie membra a Soros Open Network Romania

 
Cautare avansata
 Home | Reglementari specifi ... | Creatia contemporana ... | Cinema si audiovizua ...

 

Sursa text lege: programul LEGE 4 produs de INDACO SYSTEMS
Emitent: Guvernul Romaniei

Ordonanta de urgenta nr. 9 din 11/01/2001
privind unele masuri Ón domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei si dreptului de autor
publicat/a in Monitorul Oficial nr. 35 din 19/01/2001


In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. - Prezenta ordonanta de urgenta stabileste unele masuri in domeniile culturii si artei, cultelor, cinematografiei, precum si dreptului de autor si drepturilor conexe dreptului de autor, potrivit unor conceptii si terminologii unitare in aceste domenii.
Art. 2. - Ministerul Culturii si Cultelor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, asigura elaborarea si aplicarea strategiei in domeniile culturii si artei, cultelor, dreptului de autor si drepturilor conexe dreptului de autor, activitatii cinematografice si audiovizualului.
Art. 3. - (1) in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor se reorganizeaza Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul dreptului de autor si drepturilor conexe dreptului de autor, cu personalitate juridica, condus de un director general, ajutat de un director general adjunct. Directorul general, directorul general adjunct, precum si cei 20 de arbitri prevazuti la art. 137 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile ulterioare, sunt numiti prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.
(2) Cheltuielile curente si de capital ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se finanteaza din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la bugetul de stat.
(3) Veniturile extrabugetare ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se constituie din:
a) tarife percepute pentru inscrierea in registrele administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in conditiile legii; tarifele sunt cuprinse intre 50.000 lei si 200.000 lei, in functie de tipul operei si de natura inregistrarii; aceste tarife vor fi diferentiate si actualizate periodic prin hotarare a Guvernului;
b) sume incasate pentru eliberarea marcajului distinctiv prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator;
c) donatii si sponsorizari;
d) desfasurarea altor activitati prevazute de Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii si Cultelor in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. 4. - (1) in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor se infiinteaza Centrul National al Cinematografiei prin reorganizarea Oficiului National al Cinematografiei, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul cinematografiei, cu personalitate juridica, condus de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.
(2) Cheltuielile curente si de capital ale Centrului National al Cinematografiei se finanteaza integral de la bugetul de stat.
(3) in subordinea Centrului National al Cinematografiei functioneaza Arhiva Nationala de Filme - Cinemateca Romana, Studioul de Creatie Cinematografica si Editura "Video".
(4) Organizarea si functionarea Centrului National al Cinematografiei se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii si Cultelor in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. 5. - (1) Personalul de conducere - presedinte si vicepresedinte, respectiv director general si director general adjunct - din cadrul Centrului National al Cinematografiei si, respectiv, al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor va fi salarizat la nivelul functiilor asimilate cu functiile de demnitate publica prevazute in anexa nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile ulterioare.
(2) Personalul Oficiului National al Cinematografiei se considera transferat la Centrul National al Cinematografiei pana la ocuparea posturilor prin examen sau concurs, potrivit legii.
Art. 6. - Consiliul Oficiului National al Cinematografiei se inlocuieste cu Colegiul consultativ al Centrului National al Cinematografiei, ale carui atributii si mod de organizare si functionare se stabilesc prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
Art. 7. - Inspectoratele pentru cultura judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, se reorganizeaza in inspectorate pentru cultura si culte judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
Art. 8. - (1) Membrii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, ai Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, ai Comisiei Nationale de Arheologie, ai Consiliului Fondului Cultural National, ai Colegiului consultativ al Centrului National al Cinematografiei, precum si ai altor comisii de specialitate constituite pe langa Ministerul Culturii si Cultelor au calitatea de colaborator si isi pot desfasura activitatea prin incheierea unor conventii civile, in conditiile legii.
(2) Conventiile civile prevazute la alin. (1) se incheie pe durata pentru care membrii sunt numiti in comisiile de specialitate, dar nu mai mult de un an, cu posibilitatea prelungirii acestora dupa expirarea acestui termen.
(3) Indemnizatia lunara cuvenita fiecarui membru al comisiilor de specialitate, indiferent de numarul sedintelor, nu poate depasi 12% din indemnizatia corespunzatoare functiei de secretar de stat.
(4) Membrii comisiilor prevazute la alin. (1), care isi desfasoara activitatea in alte localitati decat cea de domiciliu, beneficiaza, de asemenea, de decontarea cheltuielilor de transport si cazare, in conditiile stabilite pentru salariatii institutiilor publice, in masura in care prin conventia incheiata se prevede acest lucru.
Art. 9. - Alineatele (1) si (2) ale articolului 56 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 27 octombrie 2000, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 56. - (1) in termen de 150 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se infiinteaza Laboratorul National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil, institutie publica in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.
(2) in termenul prevazut la alin. (1) Ministerul Culturii si Cultelor va initia Hotararea Guvernului privind organizarea si functionarea Laboratorului National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil."
Art. 10. - Art. 2, 3, 7, 8, 9 si 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/1997 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei si constituirea Fondului cinematografic national, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 295 din 30 octombrie 1997 (aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 21 ianuarie 1999), republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin. (2), (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, dupa caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, art. 5 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator, se abroga.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul culturii si cultelor,
Razvan Theodorescu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Marian Sarbu

Bucuresti, 11 ianuarie 2001. Nr. 9.

Varianta oficiala a actului normativ este cea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, editat de Regia Autonoma Monitorul Oficial


©2004 Asociatia Culturala ECUMEST
Actualizare 07/07/2004