Acest site a fost lansat cu sprijinul
Programului Regional Arta si Cultura al Institutului pentru o Societate Deschisa din Budapesta, prin Fundatia CONCEPT, organizatie membra a Soros Open Network Romania

 
Cautare avansata
 Home | Cadrul general de de ... | Reglementari de natu ... | Finantarea activitat ... | Mecanisme de promova ... | Sponsorizarea si mec ...

 

Sursa text lege: programul LEGE 4 produs de INDACO SYSTEMS
Emitent: Parlamentul Romaniei

Lege nr. 32 din 19/05/1994
privind sponsorizarea
publicat/a in Monitorul Oficial nr. 129 din 25/05/1994


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - Sponsorizarea este activitatea care se desfasoara pe baza unui contract incheiat intre sponsor si beneficiar, care consimt asupra mijloacelor financiare si a bunurilor materiale care se acorda ca sprijin, precum si asupra duratei sponsorizarii.
In cazul sponsorizarii constand in bunuri materiale, acestea vor fi evaluate prin contractul de sponsorizare la valoarea lor reala din momentul predarii lor catre beneficiar.
Modificat de Ordonanta nr. 36 din 30/01/1998 Articolul 1 la 30/01/1998

Art. 2. - Este considerat sponsor orice persoana fizica sau juridica din Romania sau din strainatate care efectueaza o sponsorizare in conditiile legii.
Art. 3. - Persoanele fizice sau juridice din Romania nu pot efectua activitati de sponsorizare din surse obtinute de la buget.
Modificat de Ordonanta nr. 36 din 30/01/1998 Articolul 1 la 30/01/1998

Art. 4. - Poate beneficia de sponsorizare orice persoana juridica de utilitate publica cu sediul in Romania, care desfasoara sau urmeaza sa desfasoare o activitate cu caracter direct umanitar, filantropic, cultural, artistic, educativ, stiintific, religios, sportiv sau care este destinata protectiei drepturilor omului si educatiei civice ori calitatii mediului inconjurator.
Modificat de Ordonanta nr. 36 din 30/01/1998 Articolul 1 la 30/01/1998

Art. 5. - Poate beneficia de sponsorizare:
a) orice persoana juridica nonprofit cu sediul in Romania, care desfasoara sau urmeaza sa desfasoare o activitate care poate fi sponsorizata conform art. 4;
b) orice persoana fizica, avand domiciliul in Romania sau apartinand spiritualitatii romanesti, a carei activitate constanta intr-unul dintre domeniile prevazute la art. 4 este recunoscuta de catre o persoana juridica nonprofit, constituita legal in tara sau in strainatate, cu activitate sustinuta in domeniul pentru care ofera recomandarea.
Modificat de Ordonanta nr. 36 din 30/01/1998 Articolul 1 la 30/01/1998

Art. 6. - Sponsorul ori beneficiarul poate sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea numai prin promovarea numelui sau a marcii ori a imaginii sale.
Numerele ziarelor, revistelor si emisiunilor de radio si televiziune sponsorizate trebuie anuntate ca atare.
Se interzice ca prin operatiunea de sponsorizare beneficiarul ori sponsorul sa efectueze reclama comerciala anterioara, concomitenta sau ulterioara activitatii sponsorizate, in favoarea sponsorului sau a altor persoane decat beneficiarul.
Modificat de Ordonanta nr. 36 din 30/01/1998 Articolul 1 la 30/01/1998

Art. 7. - Facilitatile prevazute de prezenta lege nu se acorda in cazul:
a) sponsorizarii reciproce, persoane fizice;
b) sponsorizarea de catre rude ori afini, pana la gradul al patrulea inclusiv.
Modificat de Ordonanta nr. 36 din 30/01/1998 Articolul 1 la 30/01/1998

Art. 8. - Persoanele fizice sau juridice romane care efectueaza sponsorizari in domeniile prevazute la art. 4 beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarii, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil, cu exceptia veniturilor din salarii in cazul persoanelor fizice.
Persoanele fizice sau juridice straine care datoreaza statului roman, conform legislatiei in vigoare, un impozit pentru un venit realizat in Romania, dar care efectueaza sponsorizari in domeniile prevazute la art. 4, beneficiaza de reducerea venitului impozabil cu echivalentul in lei al sponsorizarii calculat la cursul de schimb valutar al zilei la data efectuarii platii, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil.
Modificat de Ordonanta de urgenta nr. 127 din 10/09/1999 Articolul 2 la 20/09/1999
Modificat de Ordonanta nr. 36 din 30/01/1998 Articolul 1 la 30/01/1998

Art. 9. - Beneficiarii sponsorizarii sunt scutiti de plata taxei pe valoarea adaugata asupra veniturilor incasate din sponsorizare.
Modificat de Ordonanta nr. 36 din 30/01/1998 Articolul 1 la 30/01/1998

Art. 10. - Beneficiaza de prevederile art. 8 si 9 si sponsorii care intretin monumente si situri istorice.
Modificat de Ordonanta nr. 36 din 30/01/1998 Articolul 1 la 30/01/1998

Art. 11. - Nu beneficiaza de facilitatile prevazute de prezenta lege sponsorul care, in mod direct sau indirect, urmareste sa directioneze activitatea beneficiarului.
Dispozitiile alineatului precedent nu inlatura dreptul partilor de a incheia potrivit legii, acte juridice afectate de sarcina, daca prin aceasta nu se directioneaza ori nu se conditioneaza activitatea de ansamblu a beneficiarului.
Modificat de Ordonanta nr. 36 din 30/01/1998 Articolul 1 la 30/01/1998

Art. 12. - Contestatiile privind acordarea sau neacordarea facilitatilor stabilite de prezenta lege sunt de competenta directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat.
Contestatiile se introduc in termen de 30 de zile de la data comunicarii, de catre organul de specialitate al Ministerului Finantelor, a solutiei la cererea de acordare a facilitatilor.
In cazul necomunicarii solutiei, termenul de contestatie curge de la expirarea a 30 de zile de la data introducerii cererii.
Introducerea contestatiei nu suspenda obligatia sponsorului de virare la bugetul de stat ori, dupa caz, la bugetele locale, a sumelor datorate cu titlu de impozit sau taxe vamale.
Contestatiile adresate administratiilor financiare sunt supuse unei taxe de timbru de 2%, calculata la valoarea sumei contestate, dar nu mai putin de 1.000 lei.
In situatia admiterii integrale sau partiale a contestatiei, taxa de timbru se restituie integral sau proportional cu reducerea sumei contestate.
Abrogat de Lege nr. 105 din 24/06/1997 Articolul 12 la 30/06/1997

Art. 13. - Contestatia se solutioneaza prin decizia motivata a directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat si se comunica partilor interesate.
Abrogat de Lege nr. 105 din 24/06/1997 Articolul 12 la 30/06/1997

Art. 14. - Partea nemultumita se poate adresa instantei judecatoresti in termen de 15 zile de la comunicarea deciziei motivate.
Abrogat de Ordonanta nr. 36 din 30/01/1998 Articolul 1 la 30/01/1998

Art. 15. - In vederea solutionarii plangerii, in conditiile prezentei legi, dovada simulatiei se poate face, chiar in raporturile dintre parti, prin orice mijloc legal de proba.
Abrogat de Ordonanta nr. 36 din 30/01/1998 Articolul 1 la 30/01/1998

Art. 16. - Ministerul Finantelor va emite instructiuni pentru aplicarea legii in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
Abrogat de Ordonanta nr. 36 din 30/01/1998 Articolul 1 la 30/01/1998

Art. 17. - Prevederile prezentei legi intra in vigoare cu data de intai a lunii urmatoare publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. 18. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.


Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si Senat in sedinta comuna din 5 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.


PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE


PRESEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN


Varianta oficiala a actului normativ este cea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, editat de Regia Autonoma Monitorul Oficial


©2004 Asociatia Culturala ECUMEST
Actualizare 07/07/2004