Acest site a fost lansat cu sprijinul
Programului Regional Arta si Cultura al Institutului pentru o Societate Deschisa din Budapesta, prin Fundatia CONCEPT, organizatie membra a Soros Open Network Romania

 
Cautare avansata
 Home | Cadrul general de de ... | Reglementari de natu ... | Finantarea activitat ... | Mecanisme specifice ... | Timbrele culturale

 

Sursa text lege: programul LEGE 4 produs de INDACO SYSTEMS
Emitent: Parlamentul Romaniei

Lege nr. 121 din 15/03/2002
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 123/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice
publicat/a in Monitorul Oficial nr. 198 din 25/03/2002


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 123 din 31 august 2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice, adoptata in temeiul art. 1 lit. B pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I, punctul 1 va avea urmatorul cuprins:
\"1. Titlul legii va avea urmatorul cuprins:


«LEGE
privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric,
al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment»\"


2. La articolul I, punctul 2 va avea urmatorul cuprins:
\"2. Partea introductiva a articolului 1 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
«Cele 8 categorii de timbre ce formeaza obiectul prezentei legi se stabilesc astfel:»\"
3. La articolul I, punctul 3 va avea urmatorul cuprins:
\"3. Dupa litera f) a alineatului 1 al articolului 1 se introduc literele g) si h) cu urmatorul cuprins:
«g) timbrul arhitecturii, in valoare de 0,50/00 din valoarea investitiei, indiferent de beneficiarul sau de destinatia acesteia;
h) timbrul de divertisment, in valoare de 3% din pretul unui bilet si care se adauga acestui pret.»\"
4. La articolul I, punctul 4 va avea urmatorul cuprins:
\"4. Dupa alineatul 3 al articolului 1 se introduc alineatele 4 si 5 cu urmatorul cuprins:
«Timbrul prevazut la alin. 1 lit. g) se adauga la valoarea investitiei si se achita o data cu taxa pentru autorizatia de constructie.
Timbrul prevazut la alin. 1 lit. h) se aplica pe fiecare bilet vindut la spectacolele artistico-sportive, altele decit cele la care se aplica alte timbre, si la spectacolele de circ organizate in tara si se adauga la pretul de vinzare a biletului.»\"
5. La articolul I, dupa punctul 5 se introduce punctul 51 cu urmatorul cuprins:
\"51. Alineatul 2 al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
«Īn cazul in care, pentru un domeniu cultural exista mai multe organizatii de creatori constituite potrivit dispozitiilor legale, sumele incasate se vor repartiza organizatiilor de creatori, in functie de optiunile titularilor de drepturi de autor sau titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, mostenitorilor acestora. Pentru operele clasice sau traducerile ale caror drepturi de autor nu se mai afla in perioada de protectie legala destinatia sumelor incasate din aplicarea timbrului literar va fi hotarita de catre editor. Pentru operele clasice ale caror drepturi de autor nu se mai afla in perioada de protectie legala destinatia timbrului muzical, platit de distribuitor, va fi hotarita astfel:
a) in cazul filmului strain, contravaloarea timbrului se varsa la Fondul cinematografic;
b) in cazul inregistrarilor muzicale, de catre producator;
c) in cazul spectacolelor organizate in tara, de catre producator, pentru partea aferenta dreptului de autor, care nu se mai afla in perioada de protectie legala, si de catre titularii celorlalte drepturi de autor sau drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, de mostenitorii acestora.»\"
6. La articolul I, punctul 6 va avea urmatorul cuprins:
\"6. Dupa alineatul 3 al articolului 2 se introduc alineatele 4 si 5 cu urmatorul cuprins:
«Pentru a beneficia de sumele reprezentind valoarea timbrului organizatiile de creatori trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) cel putin 90% din numarul membrilor acestora trebuie sa fie titulari de drepturi de autor sau titulari de drepturi conexe dreptului de autor ori persoane care, prin profesiunea lor, participa nemijlocit la crearea operei din domeniul pentru care se colecteaza timbrul;
b) in obiectivele stabilite prin statut sa se regaseasca activitati prevazute la art. 3.
Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la alin. 4 de catre organizatiile de creatori ce pot beneficia de sumele reprezentind valoarea timbrelor se va realiza de catre o comisie constituita prin ordin al ministrului culturii si cultelor.»\"
7. La articolul I, dupa punctul 6 se introduce punctul 61 cu urmatorul cuprins:
\"61. Partea introductiva a articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 3. - Sumele care se cuvin organizatiilor de creatori vor fi utilizate pentru:»\"
8. La articolul I, punctul 9 va avea urmatorul cuprins:
\"9. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 4. - Īncasarile rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment nu sunt impozabile.»\"
9. La articolul I, punctul 11 va avea urmatorul cuprins:
\"11. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 6. - Constituie contraventii, daca nu sunt savirsite astfel incit, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei urmatoarele fapte:
a) nesolicitarea optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, ale mostenitorilor acestora, de catre persoanele fizice sau juridice care au aceasta obligatie;
b) nerespectarea optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, ale mostenitorilor acestora, de catre persoanele fizice sau juridice care au aceasta obligatie;
c) neperceperea si nevirarea contravalorii timbrelor prevazute in prezenta lege, de catre persoanele juridice sau fizice care au aceasta obligatie.
Utilizarea sumelor reprezentind contravaloarea timbrelor in alte scopuri decit cele prevazute la art. 3 constituie contraventie, daca nu este savirsita astfel incit, potrivit legii penale, sa constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei.
Īn cazul nevirarii la termen a sumelor incasate si datorate se aplica o penalizare de 0,2% pentru fiecare zi de intirziere, care se face venit la bugetul de stat.
Prevederile prezentului articol referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu exceptia art. 28 si 29.»\"
10. La articolul I, punctul 12 va avea urmatorul cuprins:
\"12. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
«Art. 7. - Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 6 se fac de catre organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice.
Reprezentantii mandatati ai organizatiilor de creatori, precum si reprezentantii serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Culturii si Cultelor si reprezentantii Oficiului roman pentru Drepturile de Autor pot verifica modul in care persoanele fizice sau juridice care au aceste obligatii au solicitat si au respectat optiunile titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, ale mostenitorilor acestora, precum si corectitudinea operatiunilor de percepere si virare a contravalorii timbrelor, cu obligatia de a sesiza organele abilitate cu constatarea si sanctionarea contraventiilor atunci cind se evidentiaza existenta unor nereguli.
Īmputernicitii Ministerului Culturii si Cultelor vor verifica utilizarea, potrivit destinatiilor prevazute la art. 3, a sumelor incasate de catre organizatiile de creatori din aplicarea timbrelor.»\"
11. Articolul II va avea urmatorul cuprins:
\"Art. II. - Īn termen de 90 de zile de la data publicarii legii de aprobare a prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Culturii si Cultelor, in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice si cu consultarea organizatiilor de creatori, va elabora norme metodologice privind perceperea, incasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, ale mostenitorilor acestora.\"


Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.


p. PRESEDINTELE SENATULUI,
PAUL PACURARU


Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.


PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Bucuresti, 15 martie 2002.
Nr. 121.Varianta oficiala a actului normativ este cea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, editat de Regia Autonoma Monitorul Oficial


©2004 Asociatia Culturala ECUMEST
Actualizare 07/07/2004