Acest site a fost lansat cu sprijinul
Programului Regional Arta si Cultura al Institutului pentru o Societate Deschisa din Budapesta, prin Fundatia CONCEPT, organizatie membra a Soros Open Network Romania

 
Cautare avansata
 Home | Reglementari specifi ... | Creatia contemporana ... | Cinema si audiovizua ...

 

Sursa text lege: programul LEGE 4 produs de INDACO SYSTEMS
Emitent: Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 418 din 18/04/2003
privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea, functionarea si administrarea Registrului cinematografiei
publicat/a in Monitorul Oficial nr. 274 din 18/04/2003


In temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 6 lit. f), al art. 8 alin. (4) si al art. 45 alin. (1) din Legea cinematografiei nr. 630/2002,


Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarire.


Art. 1. - Se aproba Normele metodologice pentru organizarea, functionarea si administrarea Registrului cinematografiei, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art. 2. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei nerespectarea reglementarilor legale in domeniul cinematografiei, dupa cum urmeaza:
a) exploatarea, inclusiv prin comercializare si/sau inchiriere de videograme, a filmelor cinematografice in alte conditii decit cele prevazute in certificatul de clasificare;
b) neinscriptionarea filmelor, afiselor si programelor de sala cu marcajul distinctiv de clasificare si neaplicarea etichetei de clasificare pe coperta, respectiv pe suportul videogramelor;
c) inscriptionarea filmelor, afiselor si programelor de sala cu marcaje distinctive diferite de cele prevazute in normele de clasificare sau aplicarea de etichete de clasificare diferite de cele prevazute in normele de clasificare;
d) inscriptionarea filmelor, afiselor si programelor de sala cu marcaje distinctive corespunzatoare altei categorii de clasificare decit celei prevazute in certificatul de clasificare sau aplicarea de etichete de clasificare corespunzatoare altei categorii de clasificare decit celei prevazute in certificatul de clasificare;
e) exploatarea prin proiectie publica, comercializare si/sau inchiriere de filme cinematografice ori videograme netraduse sau nedublate in limba romina;
f) aplicarea de etichete de clasificare pe alte titluri de filme/videograme decit cele pentru care au fost solicitate, indiferent daca filmele/videogramele sunt din aceeasi categorie de clasificare sau nu;
g) modificarea sau schimbarea titlului filmului ori videogramei fata de titlul prevazut in certificatul de clasificare;
h) exploatarea salilor si/sau gradinilor de spectacole cinematografice fara certificatul de clasificare emis de Centrul National al Cinematografiei;
i) neafisarea categoriei de clasificare a salilor si/sau a gradinilor de spectacole cinematografice;
j) afisarea altei categorii de clasificare a salilor si/sau a gradinilor de spectacole cinematografice decit a celei prevazute in certificatul de clasificare;
k) permiterea accesului copiilor si minorilor in salile si/sau in gradinile de spectacole cinematografice pentru vizionarea unui film interzis categoriei lor de virsta;
l) vinzarea sau inchirierea catre minori si copii a unor videograme interzise categoriei lor de virsta;
m) desfasurarea de activitati in domeniul cinematografiei de catre persoane fizice sau juridice care au fost inregistrate in Registrul cinematografiei potrivit reglementarilor anterioare, daca nu au obtinut certificatul de inscriere in conformitate cu prevederile prezentei hotariri, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a acesteia;
n) comercializarea si sau inchirierea de videograme ce au fost clasificate anterior intrarii in vigoare a prezentei hotariri, daca persoanele fizice sau juridice care le comercializeaza sau le inchiriaza nu au obtinut, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotariri, numarul de etichete de clasificare corespunzator numarului de copii existente in stoc, oferite spre vinzare sau spre inchiriere, indiferent de locul unde se afla acestea.
Art. 3. - (1) In situatia in care aceeasi persoana fizica sau juridica este sanctionata contraventional, potrivit art. 2, mai mult de doua ori in interval de un an, Centrul National al Cinematografiei poate dispune suspendarea certificatului de inscriere sau de clasificare, pentru o perioada de pina la 6 luni.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in situatia in care impotriva proceselor-verbale de constatare a contraventiei s-au formulat contestatii care inca nu sunt solutionate sau in situatia in care procesele-verbale de constatare au fost anulate.
Art. 4. - (1) Constituie contraventie desfasurarea oricaror activitati din domeniul cinematografiei pentru care este necesara inscrierea in Registrul cinematografiei, in perioada in care certificatul de inscriere este suspendat in conditiile art. 3, si se sanctioneaza cu amenda de la 150.000.000 lei la 350.000.000 lei.
(2) In situatia in care fapta prevazuta la alin. (1) se repeta in perioada de suspendare a certificatului de inscriere, Centrul National al Cinematografiei poate dispune retragerea certificatului de inscriere si radierea inscrierii din Registrul cinematografiei, prin completarea corespunzatoare a sectiunii \"Mentiuni\".
(3) Sanctiunea prevazuta la alin. (2) se dispune de catre conducerea Centrului National al Cinematografiei si se comunica in scris persoanei fizice sau juridice in cauza, in termen de cel mult 3 zile lucratoare.
(4) Retragerea certificatului de inscriere si radierea inscrierii devin efective in termen de 15 zile lucratoare de la data la care persoana in cauza a luat cunostinta de sanctiunea aplicata si nu a contestat aceasta sanctiune in termenul legal.
Art. 5. - (1) Constituie contraventie organizarea de spectacole cinematografice in perioada in care certificatul de clasificare a salii si/sau a gradinii de spectacole cinematografice este suspendat in conditiile art. 3 si se sanctioneaza cu amenda de la 200.000.000 lei la 400.000.000 lei.
(2) In situatia in care fapta prevazuta la alin. (1) se repeta in perioada de suspendare a certificatului de clasificare, Centrul National al Cinematografiei poate dispune retragerea certificatului de clasificare si radierea clasificarii din Registrul cinematografiei, prin completarea corespunzatoare a sectiunii \"Mentiuni\".
(3) Sanctiunea prevazuta la alin. (2) se dispune de catre conducerea Centrului National al Cinematografiei si se comunica in scris persoanei fizice sau juridice in cauza, in termen de cel mult 3 zile lucratoare.
(4) Retragerea certificatului de clasificare si radierea clasificarii devin efective in termen de 15 zile lucratoare de la data la care persoana in cauza a luat cunostinta de sanctiunea aplicata si nu a contestat aceasta sanctiune in termenul legal.
Art. 6. - Suspendarea sau retragerea certificatului de inscriere ori a certificatului de clasificare are ca efect incetarea imediata a activitatii pentru care s-a suspendat ori retras, dupa caz, certificatul eliberat de Centrul National al Cinematografiei.
Art. 7. - (1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor se fac de catre personalul autorizat al Centrului National al Cinematografiei sau de catre organele de specialitate ale Ministerului de Interne, in conditiile legii.
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal de constatare a contraventiei ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 2, 4 si 5, agentul constatator facind mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
Art. 8. - Contraventiilor prevazute la art. 2, 4 si 5 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
Art. 9. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotariri se abroga Ordinul presedintelui Oficiului National al Cinematografiei nr. 21/1998 privind infiintarea Registrului cinematografiei si aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea si functionarea Registrului cinematografiei si pentru clasificarea operelor cinematografice, cu modificarile ulterioare, precum si Ordinul presedintelui Oficiului National al Cinematografiei nr. 22/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea functionarii cinematografelor in care se organizeaza spectacole cu proiectii de film cinematografic si/sau cu casete video, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 274 si 274 bis din 23 iulie 1998, precum si orice alte dispozitii contrare.


PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza: --------------- Presedintele Centrului National al Cinematografiei, Decebal Mitulescu p. Ministrul finantelor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat

Bucuresti, 10 aprilie 2003.
Nr. 418.


ANEXA

Norma metodologica din 10/04/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 18/04/2003
Intrare in vigoare: 18/04/2003
pentru organizarea, functionarea si administrarea Registrului cinematografiei

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. - (1) Registrul cinematografiei constituie instrumentul unitar de evidenta pentru persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati in domeniul cinematografiei, precum si de clasificare a filmelor, a salilor si/sau gradinilor de spectacole cinematografice ori a oricaror alte spatii cu acces public in care se prezinta proiectii cinematografice.
(2) Inscrierea in Registrul cinematografiei este obligatorie pentru persoanele fizice si pentru persoanele juridice care desfasoara activitati in domeniul cinematografiei.
(3) Clasificarea filmelor cinematografice este obligatorie inainte de inceperea exploatarii lor pe teritoriul Romaniei, indiferent de formatul si de suportul pe care sunt fixate acestea, si este valabila in conditiile prezentelor norme metodologice pentru intreaga perioada de exploatare a filmului.
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) filmele cinematografice care se difuzeaza de catre radiodifuzori in cadrul serviciilor lor de programe.
(5) Persoanele care detin, cu orice titlu, sali si/sau gradini de spectacole cinematografice au obligatia de a solicita clasificarea acestor spatii in termenele prevazute de prezentele norme metodologice.
Art. 2. - In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
- activitati in domeniul cinematografiei - activitatile specifice de productie, de prestari de servicii si comerciale desfasurate in conditiile legii pentru:
a) producerea de filme cinematografice si realizarea unor operatii tehnice specializate, cum ar fi: filmari pe orice tip de suport, montaj, sonorizare, postprocesare, prelucrare pelicula negativ sau pozitiv, transpunere, dublaj, subtitrare - stantare, selectie si distribuire de roluri;
b) impresarierea in domeniul cinematografiei, precum si activitatea de reprezentare, pe baze contractuale, a autorilor, creatorilor si producatorilor din domeniul cinematografiei, cu exceptia activitatii de avocatura;
c) reproducerea si multiplicarea de filme cinematografice pe orice tip de suport;
d) comercializarea prin difuzare si/sau distributie de filme cinematografice pentru proiectii publice;
e) proiectia publica a filmelor cinematografice;
f) importul, exportul si comercializarea de videograme;
g) inchirierea de videograme;
h) gestionarea sau exploatarea de sali si/sau de gradini de spectacole cinematografice;
i) importul, exportul si comercializarea de utilaje si echipamente cinematografice, de pelicule cinematografice si de substante de procesare a acestora;
j) alte prestari sau servicii cinematografice;
- inscriere - inregistrarea in Registrul cinematografiei a persoanelor fizice si a persoanelor juridice care desfasoara activitati in domeniul cinematografiei;
- certificat de inscriere - actul administrativ care atesta indeplinirea obligatiei de inscriere si care se emite de Centrul National al Cinematografiei, in conditiile prezentelor norme metodologice;
- clasificarea filmelor cinematografice - activitatea prin care Centrul National al Cinematografiei asigura, potrivit legii, protectia publicului, cu precadere a minorilor, prin stabilirea unor conditii de proiectie publica, de comercializare sau de inchiriere a filmelor cinematografice, indiferent de genul, durata ori de suportul pe care acestea sunt reproduse;
- certificat de clasificare a filmelor - actul administrativ emis de Centrul National al Cinematografiei, prin care se stipuleaza categoria de clasificare a filmului cinematografic si conditiile de exploatare a acestuia, prin proiectie publica, comercializare sau inchiriere;
- proiectie publica - activitatile de exploatare a unui film cinematografic prin comunicarea lui catre public in sali si/sau in gradini de spectacole cinematografice, indiferent de suportul pe care este transpus filmul si de modalitatea tehnica utilizata pentru comunicare;
- videograma - reproducerea pe orice tip de suport a unui film cinematografic, realizata in scopul exploatarii prin proiectie publica, comercializare sau inchiriere, cu exceptia copiilor pe pelicula cinematografica destinate exclusiv proiectiei publice in sali/si sau in gradini de spectacole cinematografice;
- marcaj distinctiv de clasificare - semnul grafic de semnalizare a categoriei de clasificare a filmului cinematografic, care are un model unic si care se inscriptioneaza pe genericul filmului, precum si pe materialele publicitare ale filmului;
- eticheta de clasificare a filmului cinematografic - marcajul distinct realizat pe suport autoadeziv si autodistructiv, care se aplica pe coperta, respectiv pe suportul fiecarui exemplar al videogramelor destinate exploatarii prin proiectie publica, comercializare sau inchiriere;
- sali si/sau gradini de spectacole cinematografice - orice spatii cu acces public, care au destinatia si sunt utilizate pentru realizarea de spectacole cinematografice, prin proiectia publica de filme cinematografice;
- clasificarea salilor si/sau a gradinilor de spectacole cinematografice - activitatea prin care Centrul National al Cinematografiei asigura, potrivit legii, protectia publicului prin stabilirea categoriei salii si/sau a gradinii de spectacole cinematografice, in functie de conditiile de vizionare si de dotare tehnica a acestor spatii, precum si de conditiile de confort oferite;
- certificat de clasificare a salilor si/sau a gradinilor de spectacole cinematografice - actul administrativ emis de Centrul National al Cinematografiei, care stipuleaza categoria de clasificare acordata spatiilor destinate proiectiei publice de filme cinematografice in conditiile prezentelor norme metodologice;
- inregistrarea productiei de filme cinematografice realizate pe teritoriul Romaniei - activitatea Centrului National al Cinematografiei de inscriere in Registrul cinematografiei a datelor cu privire la realizarea pe teritoriul Romaniei, integral sau partial, a activitatilor de producere de filme cinematografice si de realizare a unor operatii tehnice specializate, cum ar fi: filmari cinematografice pe orice tip de suport, proiectare si realizare de decoruri, montaj, sonorizare, postprocesare, prelucrare pelicula negativ sau pozitiv.


CAPITOLUL II
Organizarea Registrului cinematografiei


Art. 3. - (1) Registrul cinematografiei se tine de catre Directia Registrul cinematografiei din cadrul Centrului National al Cinematografiei.
(2) Directia Registrul cinematografiei raspunde de exactitatea si corectitudinea inregistrarilor efectuate in Registrul cinematografiei in baza datelor puse la dispozitie de catre persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati cinematografice, precum si de intocmirea la termen a certificatelor de inscriere sau de clasificare a filmelor ori a salilor si/sau a gradinilor de spectacole cinematografice, dupa caz.
Art. 4. - (1) Registrul cinematografiei este organizat pe urmatoarele sectiuni:
a) sectiunea \"Registrul unic de intrare-iesire\";
b) sectiunea \"Inscrierea persoanelor fizice sau juridice care desfasoara activitati in domeniul cinematografiei\";
c) sectiunea \"Clasificarea filmelor cinematografice\";
d) sectiunea \"Clasificarea salilor si gradinilor de spectacole cinematografice\";
e) sectiunea \"Inregistrarea productiei filmelor realizate pe teritoriul Romaniei\";
f) sectiunea \"Inscriere mentiuni, radieri, suspendari, sanctiuni\".
(2) Pentru fiecare sectiune se organizeaza registre de evidenta care se completeaza in ordine cronologica, pe baza cererilor si documentatiei prezentate potrivit prezentelor norme metodologice.


CAPITOLUL III
Inscrierea persoanelor fizice sau juridice care desfasoara activitati
in domeniul cinematografiei si eliberarea certificatului de inscriere


Art. 5. - (1) Cererile pentru inscrierea in Registrul cinematografiei a persoanelor fizice sau juridice care desfasoara activitati in domeniul cinematografiei se depun la Directia Registrul cinematografiei si se inscriu in sectiunea \"Registrul unic de intrare-iesire\", in ordinea cronologica a depunerii acestora.
(2) Formularul-tip al cererii de inscriere este prevazut in anexa nr. 1.
(3) Cererea de inscriere in Registrul cinematografiei trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
A. pentru persoanele juridice cu scop lucrativ:
a) actul constitutiv si orice acte modificatoare legale ale acestuia, din care sa rezulte activitatile din domeniul cinematografiei pe care persoana juridica urmeaza sa le desfasoare, codificate conform CAEN;
b) certificatul de inregistrare la Oficiul registrului comertului, precum si certificatele de mentiuni, daca este cazul;
c) documentul de plata a tarifului legal pentru inscrierea in Registrul cinematografiei si pentru eliberarea certificatului de inscriere;
B. pentru persoane juridice fara scop lucrativ:
a) dovada inscrierii in Registrul national al asociatiilor si fundatiilor;
b) actul constitutiv sau statutul, dupa caz, din care sa rezulte activitatile din domeniul cinematografiei pe care persoana juridica urmeaza sa le desfasoare, codificate conform CAEN;
c) documentul de plata a tarifului legal pentru inscrierea in Registrul cinematografiei si pentru eliberarea certificatului de inscriere;
C. pentru persoanele fizice autorizate:
a) autorizatie eliberata de primarul localitatii de resedinta, in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice, codificate conform CAEN;
b) certificat de inregistrare la Oficiul registrului comertului si certificate de mentiuni, daca este cazul;
c) documentul de plata a tarifului legal pentru inscrierea in Registrul cinematografiei si pentru eliberarea certificatului de inscriere.
(4) Documentele mentionate la alin. (3) vor fi prezentate in copie autentificata sau in original si copie, originalele urmind a fi restituite solicitantului pe loc, dupa verificare.
(5) In situatia in care documentatia depusa este incompleta, cererea de inscriere este returnata pe loc solicitantului, fara a se opera nici o inregistrare in Registrul unic de intrare-iesire.
Art. 6. - (1) Certificatul de inscriere a persoanelor fizice si juridice in Registrul cinematografiei se elibereaza in termen de 3 zile lucratoare de la inregistrarea cererii, in conditiile prevazute la art. 5, in Registrul unic de intrare-iesire.
(2) Certificatele de inscriere se inregistreaza in Registrul cinematografiei, sectiunea \"Inscrierea persoanelor fizice sau juridice care desfasoara activitati in domeniul cinematografiei\", in ordinea cronologica a eliberarii acestora.
(3) Copia certificatului de inscriere se pastreaza de catre Directia Registrul cinematografiei, in dosarul solicitantului.
(4) Formularul-tip al certificatului de inscriere in Registrul cinematografiei este prevazut in anexa nr. 2.


CAPITOLUL IV
Clasificarea filmelor cinematografice si emiterea
certificatelor de clasificare a filmelor


Art. 7. - Fiecare film cinematografic care este exploatat prin proiectie publica, comercializare sau inchiriere pe teritoriul Romaniei urmeaza a fi clasificat potrivit prezentelor norme metodologice, anterior primei lui comunicari catre public.
Art. 8. - (1) Cererea pentru clasificarea unui film cinematografic se depune de catre titularul drepturilor de exploatare a acestuia pe teritoriul Romaniei la Directia Registrul cinematografiei si este inregistrata in Registrul unic de intrare-iesire, in ordinea cronologica a depunerii.
(2) Formularul-tip al cererii de clasificare a unui film cinematografic este prevazut in anexa nr. 3.
(3) Cererea de clasificare a unui film cinematografic ce urmeaza a fi exploatat pe teritoriul Romaniei prin proiectie publica in sali si/sau in gradini de spectacole cinematografice trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
a) fisa rezumativa a filmului, conform modelului din anexa nr. 4;
b) inscrisul doveditor al detinerii drepturilor de distributie si difuzare sau, dupa caz, a altor drepturi de exploatare, cu precizarea naturii cesiunilor obtinute, a duratei acestora, a teritoriului pentru care s-au obtinut cesiunile, a modalitatilor de utilizare si exploatare, precum si a numarului de copii de filme ce urmeaza a fi difuzate;
c) documentul care atesta achitarea tarifului legal pentru eliberarea certificatului de clasificare a filmului.
(4) Cererea de clasificare a unui film cinematografic ce urmeaza a fi exploatat pe teritoriul Romaniei prin comercializarea sau inchirierea de videograme trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
a) fisa rezumativa a filmului, conform modelului din anexa nr. 4;
b) inscrisul doveditor al detinerii drepturilor de reproducere, multiplicare, comercializare a videogramelor sau de inchiriere a acestora, cu precizarea naturii cesiunilor obtinute, a duratei acestora, a teritoriului pentru care s-au obtinut cesiunile, precum si a tipurilor de suporturi pentru care sunt acordate drepturile de exploatare, insotit de o copie a videogramei care ramine la Registrul cinematografiei pe toata durata exploatarii sale;
c) inscrisul doveditor al numarului de copii destinate comercializarii sau, respectiv, inchirierii pentru care au fost obtinute drepturile;
d) documentul care atesta achitarea tarifului legal pentru eliberarea certificatului de clasificare a filmului.
(5) In situatia in care filmul cinematografic pentru care se solicita clasificarea urmeaza a fi exploatat atit prin proiectie publica in sali si/sau in gradini de spectacole cinematografice, cit si prin comercializare si/sau inchiriere de videograme, documentele ce trebuie anexate cererii-tip sunt:
a) fisa rezumativa a filmului, conform modelului din anexa nr. 4;
b) inscrisul doveditor al detinerii drepturilor de distributie, difuzare, reproducere, multiplicare, comercializare sau exploatare in orice alt mod, cu precizarea naturii cesiunilor obtinute, a duratei acestora, a teritoriului pentru care s-au obtinut cesiunile, a modalitatilor de utilizare si exploatare, precum si a tipurilor de suporturi pentru care sunt acordate drepturile de exploatare;
c) inscrisul doveditor al numarului de copii destinate comercializarii sau, respectiv, inchirierii, pentru care au fost obtinute drepturile;
d) documentul care atesta achitarea tarifului legal pentru eliberarea certificatului de clasificare a filmului.
(6) Documentele prezentate in alte limbi decit limba romina vor fi insotite de o traducere legalizata, potrivit legislatiei in vigoare.
(7) Documentele care insotesc cererea de clasificare a unui film cinematografic, precum si traducerile legalizate ale acestora vor fi prezentate in copii autentificate sau in original si copie, originalele urmind a fi restituite solicitantului imediat dupa verificare.
Art. 9. - (1) In vederea asigurarii protectiei publicului spectator, cu precadere a minorilor, filmele cinematografice de orice gen, inregistrate pe orice fel de suport, care urmeaza a fi comunicate catre public prin proiectie publica sau prin comercializare ori inchiriere pe teritoriul Romaniei, se clasifica in urmatoarele categorii:
a) filme pentru audienta generala, semnalizate prin marcajul A.G.;
b) filme interzise copiilor sub 14 ani, semnalizate prin marcajul distinctiv I.C.-14;
c) filme interzise minorilor, semnalizate prin marcajul distinctiv I.M.-18;
d) filme interzise comunicarii generale prin proiectie publica, semnalizate prin marcajul distinctiv XXX;
e) filme cu interdictie totala de comunicare.
(2) Criteriile de clasificare a filmelor cinematografice si de incadrare in categoriile mentionate la alin. (1) sunt prevazute in anexa nr. 5.
(3) Categoria de clasificare stabilita pentru fiecare film cinematografic se semnalizeaza prin inscriptionarea marcajului distinctiv corespunzator, in formatul si cu dimensiunile prevazute in anexa nr. 6, astfel:
a) pe genericul de inceput al filmului, timp de minimum 4 secunde, in forma statica, cu exceptia filmelor clasificate pentru audienta generala;
b) pe afisul filmului si pe programele de sala;
c) pe coperta, respectiv direct pe suportul videogramei;
d) la casele de bilete si la intrarea in salile si/sau in gradinile de spectacole cinematografice.
(4) Filmele cinematografice clasificate in categoriile mentionate la alin. (1) lit. a)-c) nu pot fi comunicate catre public, prin proiectie publica, comercializare sau inchiriere, indiferent de suport, decit cu respectarea conditiei obligatorii de subtitrare sau, dupa caz, de dublaj in limba romina al tuturor copiilor destinate exploatarii, indiferent de modalitatea acesteia.
(5) Obligatia inscriptionarii categoriei de clasificare in conditiile prevazute la alin. (3) revine distribuitorului filmului, cu exceptia obligatiei prevazute la alin. (3) lit. d), care revine persoanei fizice sau juridice ce exploateaza sala si/sau gradina de spectacole cinematografice.
Art. 10. - (1) In aplicarea criteriilor prevazute in anexa nr. 5, clasificarea filmelor cinematografice se face de catre Comisia de clasificare a filmelor cinematografice din cadrul Centrului National al Cinematografiei.
(2) Comisia de clasificare a filmelor cinematografice functioneaza ca o comisie de specialitate a Centrului National al Cinematografiei, fiind formata din 5-7 membri, numiti prin ordin al presedintelui Centrului National al Cinematografiei, pentru o perioada de 2 ani. Mandatul membrilor Comisiei de clasificare a filmelor cinematografice poate fi reinnoit.
(3) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice, presedintele Centrului National al Cinematografiei va numi prin ordin membrii Comisiei de clasificare a filmelor cinematografice, precum si presedintele acesteia.
(4) In termen de 15 zile lucratoare de la numire, Comisia de clasificare a filmelor cinematografice isi elaboreaza regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui Centrului National al Cinematografiei.
(5) Pentru activitatea desfasurata in cadrul Comisiei de clasificare a filmelor cinematografice membrii acesteia sunt remunerati in conditiile legii.
Art. 11. - (1) In vederea clasificarii, vizionarea filmelor cinematografice de catre Comisia de clasificare a filmelor cinematografice se face in termen de maximum 10 zile lucratoare de la depunerea cererii si a tuturor documentelor prevazute la art. 8.
(2) La vizionare, filmele cinematografice ce urmeaza a fi clasificate trebuie sa fie prezentate cu subtitrare sau dublaj, dupa caz, in limba romina.
(3) In situatii exceptionale si sub rezerva aprobarii exprese a presedintelui Comisiei de clasificare a filmelor cinematografice, solicitantul poate cere vizionarea filmului fara subtitrare sau dublaj, cu conditia asigurarii traducerii simultane a acestuia, pe cheltuiala sa.
(4) In urma vizionarii, Comisia de clasificare a filmelor cinematografice completeaza fisa de clasificare a filmului cinematografic, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7.
Art. 12. - (1) Certificatul de clasificare a filmului cinematografic se emite in termen de maximum 3 zile lucratoare de la vizionarea filmului de catre Comisia de clasificare a filmelor cinematografice.
(2) Formularul-tip al certificatului de clasificare a filmului cinematografic este prevazut in anexa nr. 8.
(3) In situatii bine justificate si cu aprobarea conducerii Centrului National al Cinematografiei, termenul de eliberare a certificatului de clasificare a filmului cinematografic poate fi prelungit cu inca cel mult 15 zile lucratoare.
Art. 13. - (1) Pentru filmele realizate in mai multe parti, serii sau episoade, clasificarea se face pentru fiecare parte, serie sau episod.
(2) Documentatia prevazuta la art. 8 se depune o singura data, daca se refera la ansamblul partilor, seriilor ori episoadelor unui titlu sau serial de film.
Art. 14. - In situatia in care, ulterior obtinerii clasificarii pentru un film cinematografic, persoana fizica sau juridica ce a solicitat clasificarea obtine cesiunea drepturilor de exploatare a acelui film in alte modalitati decit cele prevazute initial ori in situatia in care o alta persoana fizica sau juridica obtine cesiunea unor drepturi de exploatare a filmului respectiv, clasificarea filmului ramine valabila, iar beneficiarul cesiunilor are obligatia de a obtine certificatele de mentiuni si etichetele de clasificare conform prezentelor norme metodologice.
Art. 15. - (1) Eliberarea etichetelor de clasificare pentru filmele cinematografice destinate comercializarii si/sau inchirierii ca videograme se face in urma depunerii de catre titularul drepturilor de comercializare si/sau de inchiriere a documentului de plata a sumei echivalente numarului de etichete de clasificare solicitate, corespunzator numarului de copii ce urmeaza a fi puse in circulatie.
(2) Pentru filmele cinematografice clasificate in categoriile prevazute la art. 9 alin. (1) lit. b)-d) titularul drepturilor de comercializare si/sau de inchiriere are obligatia de a solicita eliberarea etichetelor de clasificare si de a le aplica pe coperta si, respectiv, pe suportul fiecarei videograme destinate comercializarii sau inchirierii.
(3) Certificatele de mentiuni si etichetele de clasificare se elibereaza contra cost de catre Centrul National al Cinematografiei prin Directia Registrul cinematografiei in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la primirea solicitarii.
(4) Etichetele de clasificare se elibereaza numai in baza clasificarii acordate, pentru fiecare film cinematografic, iar numarul lor, titlul filmului pentru care s-au eliberat si data eliberarii se inregistreaza in Registrul cinematografiei, sectiunea \"Clasificarea filmelor cinematografice\".
(5) Pe parcursul exploatarii filmului, titularul dreptului de comercializare si/sau de inchiriere a unui film cinematografic poate solicita oricind, cu respectarea prevederilor alin. (1), eliberarea de etichete de clasificare, corespunzatoare unei noi transe de tiraj, depunind in acest scop documentul de plata a sumei echivalente numarului de etichete de clasificare solicitate.
(6) In situatii deosebite (pierderea sau furtul etichetelor, distrugerea sau degradarea lor in caz de forta majora, caz fortuit) si cu aprobarea conducerii Centrului National al Cinematografiei, se pot elibera, contra cost, alte etichete de clasificare, cu respectarea prevederilor alin. (4).
Art. 16. - (1) In situatia in care titularul dreptului de exploatare a filmului cinematografic solicita revizuirea clasificarii acordate si stabilirea unei noi categorii de clasificare, Comisia de clasificare a filmelor cinematografice poate proceda la o noua vizionare a filmului, in termen de maximum 30 de zile de la depunerea cererii si a documentatiei prevazute la art. 8, daca aceasta difera de documentatia depusa initial pentru clasificarea filmului, precum si a achitarii tarifului stabilit potrivit prezentelor norme metodologice.
(2) Revizuirea clasificarii se poate solicita si de catre Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, de autoritatile publice sau organizatiile neguvernamentale cu competente in protectia minorilor ori cu atributii in lupta impotriva discriminarii.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2), la vizionarea filmului este obligatorie invitarea, cu cel putin 5 zile inainte de data fixata pentru vizionare, a titularului drepturilor de exploatare asupra filmului in Romania.


CAPITOLUL V
Clasificarea salilor si/sau a gradinilor de spectacole cinematografice


Art. 17. - Fiecare sala sau gradina de spectacole cinematografice de pe teritoriul Romaniei, destinata proiectiei publice de filme cinematografice, urmeaza sa fie clasificata potrivit prezentelor norme metodologice, in scopul asigurarii protectiei publicului.
Art. 18. - (1) Cererea pentru clasificarea unei sali si/sau a unei gradini de spectacole cinematografice se depune de catre titularul drepturilor de exploatare a acesteia la Directia Registrul cinematografiei si este inregistrata in Registrul unic de intrare-iesire, in ordinea cronologica a depunerii.
(2) Formularul-tip al cererii de clasificare a unei sali si/sau a unei gradini de spectacole cinematografice este prevazut in anexa nr. 9.
(3) Cererea de clasificare a unei sali si/sau a unei gradini de spectacole cinematografice ce urmeaza a fi utilizata pentru proiectia publica de filme cinematografice trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
a) actul de proprietate sau contractele de exploatare a salilor si/sau a gradinilor de spectacole cinematografice;
b) fisa dotarilor tehnice, a capacitatii si facilitatilor de confort ale salilor si/sau ale gradinilor de spectacole cinematografice, conform modelului prevazut in anexa nr. 10;
c) documentul de plata a tarifului legal pentru eliberarea certificatului de clasificare solicitat.
(4) Documentele mentionate la alin. (3) vor fi prezentate in copie autentificata sau in original si copie, originalele urmind a fi restituite solicitantului imediat dupa verificare.
(5) Cererile de clasificare a salilor si/sau a gradinilor de spectacole cinematografice pot fi depuse numai de persoane fizice sau juridice care sunt inscrise in Registrul cinematografiei, sectiunea \"Inscrierea persoanelor fizice sau juridice care desfasoara activitati in domeniul cinematografiei\".
(6) In situatia in care documentatia depusa este incompleta, cererea de clasificare este returnata pe loc solicitantului, fara a se opera nici o inregistrare in Registrul unic de intrare-iesire.
Art. 19. - (1) In functie de conditiile tehnice de vizionare si de facilitatile oferite publicului spectator, salile si/sau gradinile de spectacole cinematografice se clasifica in urmatoarele categorii:
a) cinematografe de categoria 0;
b) cinematografe de categoria I;
c) cinematografe de categoria II;
d) cinematografe de categoria III.
(2) Criteriile generale de clasificare a salilor si/sau a gradinilor de spectacole cinematografice sunt prevazute in anexa nr. 11.
(3) Salile si/sau gradinile de spectacole cinematografice care nu au obtinut certificatul de clasificare nu pot organiza proiectii publice.
(4) Categoria de clasificare stabilita pentru fiecare sala si/sau gradina de spectacole cinematografice se semnalizeaza prin afisare la casa de bilete si la intrarea in sala.
(5) Clasificarea stabilita pentru salile si/sau gradinile de spectacole cinematografice constituie unul dintre elementele necesare pentru stabilirea tarifului de intrare.
Art. 20. - (1) In aplicarea criteriilor prevazute in anexa nr. 11, clasificarea salilor si/sau a gradinilor de spectacole cinematografice se face de catre Comisia tehnica de clasificare a salilor si/sau a gradinilor de spectacole cinematografice din cadrul Centrului National al Cinematografiei.
(2) Comisia tehnica de clasificare a salilor si/sau a gradinilor de spectacole cinematografice functioneaza ca o comisie de specialitate a Centrului National al Cinematografiei, fiind formata din 5-7 specialisti, numiti prin ordin al presedintelui Centrului National al Cinematografiei, pentru o perioada de 2 ani.
(3) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice, presedintele Centrului National al Cinematografiei va numi prin ordin membrii Comisiei tehnice de clasificare a salilor si/sau a gradinilor de spectacole cinematografice si presedintele acesteia.
(4) In termen de 30 de zile lucratoare de la numire Comisia tehnica de clasificare a salilor si/sau a gradinilor de spectacole cinematografice isi elaboreaza regulamentul de organizare si functionare ce se aproba prin ordin al presedintelui Centrului National al Cinematografiei.
(5) Pentru activitatea desfasurata in cadrul Comisiei tehnice de clasificare a salilor si/sau a gradinilor de spectacole cinematografice membrii acesteia sunt remunerati in conditiile legii.
Art. 21. - (1) In vederea clasificarii, Comisia tehnica de clasificare a salilor si/sau a gradinilor de spectacole cinematografice va elabora un proces-verbal de constatare, in care propune categoria de clasificare, in functie de gradul de indeplinire a criteriilor stabilite in anexa nr. 11, in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la depunerea cererii insotite de documentele prevazute la art. 18.
(2) In baza procesului-verbal de constatare Comisia tehnica de clasificare a salilor si/sau a gradinilor de spectacole cinematografice completeaza fisa tehnica de clasificare, conform modelului prevazut in anexa nr. 12.
Art. 22. - (1) Certificatul de clasificare a salilor si/sau a gradinilor de spectacole cinematografice se emite in termen de maximum 15 zile lucratoare de la depunerea procesului-verbal de constatare prevazut la art. 21, la Directia Registrul cinematografiei.
(2) Formularul-tip al certificatului de clasificare a salilor si/sau a gradinilor de spectacole cinematografice este prevazut in anexa nr. 13.
(3) In situatii bine justificate si cu aprobarea conducerii Centrului National al Cinematografiei, termenul de emitere a certificatului de clasificare poate fi prelungit cu inca cel mult 15 zile lucratoare.
Art. 23. - (1) In situatia in care titularul dreptului de exploatare a salii si/sau a gradinii de spectacole cinematografice solicita revizuirea clasificarii acordate si stabilirea unei noi categorii de clasificare, Comisia tehnica de clasificare a salilor si/sau a gradinilor de spectacole cinematografice poate proceda la o noua constatare, in termen de maximum 30 de zile de la depunerea cererii si a documentatiei prevazute la art. 18. Costurile legate de revizuirea clasificarii acordate se suporta integral de catre solicitant.
(2) Revizuirea clasificarii se poate solicita si de catre Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, de autoritatile publice sau organizatiile neguvernamentale cu competente in protectia minorilor ori cu atributii in lupta impotriva discriminarii.
(3) Revizuirea clasificarii se poate face din oficiu de catre Centrul National al Cinematografiei, in cazurile in care se autosesizeaza sau primeste sesizari din partea publicului cu privire la degradarea conditiilor tehnice sau de confort.
(4) In situatiile prevazute la alin. (2) si (3) cheltuielile necesitate de deplasarea Comisiei tehnice de clasificare a salilor si/sau a gradinilor de spectacole cinematografice vor fi suportate de Centrul National al Cinematografiei, iar in situatia in care se constata ca sala si/sau gradina de spectacole cinematografice nu corespund clasificarii in baza careia functioneaza, cheltuielile se recupereaza de la proprietarul sau exploatantul salii si/sau al gradinii.
(5) In situatiile prevazute la alin. (2) si (3), la constatarea efectuata de Comisia tehnica de clasificare a salilor si/sau a gradinilor de spectacole cinematografice este obligatorie invitarea, cu cel putin 5 zile inainte de data fixata pentru vizionare, a titularului drepturilor de exploatare asupra salii si/sau gradinii.
(6) Clasificarea acordata este valabila timp de maximum 3 ani de la data emiterii certificatului de clasificare a spatiului, dupa care titularul dreptului de exploatare a acestuia este obligat sa solicite reactualizarea clasificarii.


CAPITOLUL VI
Inregistrarea productiei de filme cinematografice
realizate pe teritoriul Romaniei


Art. 24. - (1) In Registrul cinematografiei se inregistreaza toate activitatile de producere de filme cinematografice si de realizare a unor operatii tehnice specializate, cum ar fi: filmari cinematografice pe orice tip de suport, proiectare si realizare de decoruri, montaj, sonorizare, postprocesare, prelucrare pelicula negativ sau pozitiv, realizate integral ori partial pe teritoriul Romaniei de catre persoane fizice sau juridice romine ori straine.
(2) Sunt supuse obligatiei de inregistrare activitatile prevazute la alin. (1), indiferent daca acestea sunt destinate unor filme cinematografice rominesti sau straine ori daca sunt realizate in cadrul unor contracte de coproductie sau de colaborare.
(3) Termenul de inregistrare a activitatilor prevazute la alin. (1) este de 10 zile lucratoare de la data inceperii efective a activitatilor respective.
Art. 25. - (1) Cererea pentru inregistrarea activitatilor prevazute la art. 24 alin. (1) se depune de catre persoana fizica sau juridica ce urmeaza sa le realizeze la Directia Registrul cinematografiei si este inregistrata in Registrul unic de intrare-iesire, in ordinea cronologica a depunerii.
(2) Formularul-tip al cererii de inregistrare este prevazut in anexa nr. 14.
(3) Cererea de inregistrare trebuie sa mentioneze numarul certificatului de inscriere in Registrul cinematografiei, sectiunea \"Inscrierea persoanelor fizice sau juridice care desfasoara activitati in domeniul cinematografiei\", si trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
a) inscrisul doveditor al contractarii activitatilor respective, cu indicarea perioadei estimate de productie a lucrarilor contractate, a numarului de personal ce urmeaza a fi utilizat, structurat pe categorii de specializari si principalele locuri de filmare;
b) lista elementelor artistice si tehnice din tarile implicate, daca este cazul;
c) traducere legalizata, potrivit legislatiei in vigoare, in cazul documentelor prezentate in alte limbi decit limba romina.
(4) Datele si informatiile obtinute ca urmare a inregistrarii activitatilor prevazute la art. 24 alin. (1) vor fi utilizate de Centrul National al Cinematografiei pentru prelucrare statistica si elaborarea Anuarului statistic, precum si pentru fundamentarea strategiei si politicilor de dezvoltare a sectorului cinematografiei.
(5) La solicitarea persoanei fizice sau juridice care isi inregistreaza activitatile in conditiile art. 24, Centrul National al Cinematografiei, prin Directia Registrul cinematografiei, va elibera o adeverinta care sa ateste indeplinirea procedurii prevazute de prezentele norme metodologice.


CAPITOLUL VII
Inscrierea de mentiuni


Art. 26. - (1) Inscrierea de mentiuni in Registrul cinematografiei se face:
a) la solicitarea persoanelor fizice sau juridice titulare;
b) la solicitarea organelor judecatoresti sau a altor autoritati publice competente;
c) din oficiu de catre Centrul National al Cinematografiei.
(2) In Registrul cinematografiei, sectiunea \"Mentiuni\", se inregistreaza mentiuni referitoare la orice modificare privitoare la inscrisurile si mentiunile inregistrate, precum: modificarea numelui persoanei fizice sau a denumirii persoanei juridice, modificarea adresei si a celorlalte date de identificare, modificarea obiectului de activitate, incetarea sau suspendarea activitatii, fuziunea, comasarea, dizolvarea si lichidarea, suspendarea certificatului de inscriere sau de clasificare, radierea inscrierii ori clasificarii, modificarea titlului de distributie in limba romina a unui film clasificat etc.
(3) Mentiunile inscrise din oficiu de Centrul National al Cinematografiei sunt cele privitoare la sanctiunile aplicate persoanelor fizice si/sau persoanelor juridice, respectiv:
a) aplicarea de amenzi contraventionale;
b) suspendarea certificatului de inscriere sau de clasificare;
c) retragerea certificatului de inscriere sau de clasificare si radierea inscrierii sau clasificarii respective.
(4) Mentiunile prevazute la alin. (3) se inscriu pe baza datelor din procesele-verbale de contraventie, a caror copie se pastreaza la dosarul titularului.
Art. 27. - (1) Persoana fizica sau persoana juridica ce solicita inscrierea de mentiuni urmeaza sa depuna o cerere-tip, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 15, insotita de documentele referitoare la inscrierea mentiunilor, in original si copie, respectiv traducere legalizata, daca este cazul, documentele originale fiind remise solicitantului pe loc, dupa verificare.
(2) Solicitantul urmeaza de asemenea sa achite tariful stabilit in prezentele norme metodologice si sa depuna copia documentului de plata a tarifului.
(3) Inscrierea de mentiuni la solicitarea organelor judecatoresti sau a altor autoritati publice competente se efectueaza gratuit.
(4) In termen de 10 zile lucratoare de la depunerea cererii de inscriere de mentiuni, Centrul National al Cinematografiei, prin Directia Registrul cinematografiei, elibereaza un certificat de inscriere de mentiuni, potrivit modelului din anexa nr. 16.


CAPITOLUL VIII
Dispozitii tranzitorii


Art. 28. - (1) Persoanele fizice sau persoanele juridice care desfasoara activitati in domeniul cinematografiei si care au fost inregistrate in Registrul cinematografiei potrivit reglementarilor anterioare au obligatia de a obtine certificatul de inscriere in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a acestora.
(2) Persoanele fizice sau persoanele juridice care comercializeaza si/sau inchiriaza videograme ce au fost clasificate anterior intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice au obligatia ca, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a acestor norme metodologice, sa obtina de la Centrul National al Cinematografiei numarul de etichete de clasificare corespunzator numarului de copii existente in stoc, oferite spre vinzare sau spre inchiriere, indiferent de locul unde se afla acestea.
Art. 29. - Persoanele fizice sau persoanele juridice detinatoare de spatii destinate proiectiei publice de filme cinematografice, care nu au fost inscrise in Registrul cinematografiei potrivit reglementarilor anterioare, au obligatia de a obtine certificatele de inscriere ca agenti economici si de clasificare a salilor, potrivit prezentelor norme metodologice, in termen de maximum 6 luni de la data intrarii in vigoare a acestora.


CAPITOLUL IX
Dispozitii finale


Art. 30. - (1) Tarifele percepute pentru efectuarea operatiunilor in cadrul Registrului cinematografiei sunt prevazute in anexa nr. 17.
(2) La propunerea presedintelui Centrului National al Cinematografiei, tarifele percepute pentru efectuarea operatiunilor in cadrul Registrului cinematografiei pot fi modificate si actualizate prin hotarire a Guvernului.
Art. 31. - Filmele rominesti care fac parte din patrimoniul cinematografiei vor fi clasificate din oficiu, in baza listei de titluri intocmite de compartimentul de specialitate al Centrului National al Cinematografiei, in termen de maximum 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice.
Art. 32. - (1) Centrul National al Cinematografiei elibereaza, la solicitarea si pe cheltuiala persoanei fizice sau a persoanei juridice titulare, extrase ori duplicate ale inscrierilor si mentiunilor inregistrate in Registrul cinematografiei sau ale certificatelor de inscriere in Registrul cinematografiei, ale certificatelor de clasificare a filmelor cinematografice sau de clasificare a salilor si/sau a gradinilor de spectacole cinematografice.
(2) Centrul National al Cinematografiei elibereaza, la solicitarea si pe cheltuiala altor persoane fizice sau juridice, orice extrase referitoare la inscrierile existente in Registrul cinematografiei.
Art. 33. - Certificatul de clasificare a filmului cinematografic se prezinta Oficiului Romin pentru Drepturile de Autor, in vederea obtinerii marcajelor distinctive eliberate de acesta, conform prevederilor legale in vigoare.
Art. 34. - Anexele nr. 1-17*) fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
____________
*) Anexele nr. 1-17 sunt reproduse in facsimil.


ANEXA Nr. 1
la normele metodologice


CERERE
pentru inscrierea in Registrul Cinematografiei
Subscrisa persoana (fizica sau juridica) ......................................... cu sediul inlocalitatea ...................... str. ............................... nr. ....... bl. .......sc. ....... et. ..... ap. ....., sector/judet .......... telefon .............. fax ...........e-mail ........... cod postal ........ cu urmatoarele puncte de lucru .........................reprezentat(a) prin .............................. avind functia de ................ domiciliatin .............. str. ...................... nr. ..... bl. .... sc. ...... et. ..... ap. .....sector/judet ........................, posesor al CI/Pasaportului seria ..... nr. .............eliberat de ............................ solicit inscrierea in Registrul Cinematografiei pentrudesfasurarea activitatii de*): +---------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Activitatea ¦ Cod CAEN ¦+------------------------------------------------------------------------------+--------------¦¦I. Productie de filme cinematografice pe pelicula 35 mm, 16 mm, casete video ¦ ¦¦DVD-uri, CD-uri, pe alte suporturi ¦9211 ¦¦Servicii/prestari servicii cinematografice: ..................................¦9231; 7140 ¦¦montaj, sonorizare, transpunere, prelucrare pelicula, traducere, subtitrare, ¦7110; 5190 ¦¦dublaj, prelucrare - stantare, distribuire de roluri, confectionare de ¦7487; 2464 ¦¦decoruri, de costume, inchirieri, importul de produse, utilaje, echipamente, ¦9272; 2466 ¦¦pelicule si substante de procesare specifice industriei cinematografice, alte ¦7121; 2465 ¦¦servicii cinematografice (enumerate ...) ¦3320/3340/5190¦+------------------------------------------------------------------------------+--------------¦¦II. Multiplicarea de filme cinematografice - pe pelicula de ¦2232 ¦¦35 mm./16 mm./casete video/DVD-uri, CD-uri, pe alte suporturi ¦ ¦+------------------------------------------------------------------------------+--------------¦¦III. Distributia de filme cinematografice pe pelicula/casete video/DVD-uri, ¦9212 ¦¦CD-uri ¦ ¦+------------------------------------------------------------------------------+--------------¦¦IV. Exploatarea de filme cinematografice si/sau de sali/gradini publice, ¦9213 ¦¦prin: Proiectie filme cinematografice pe pelicula, casete video, DVD-uri, ¦ ¦¦CD-uri, gestionarea salilor sau a altor spatii in care se asigura proiectia ¦ ¦¦cu public ........... ¦ ¦+------------------------------------------------------------------------------+--------------¦¦V. Comercializare cu ridicata a casetelor video, DVD-urilor, CD-urilor .......¦5143 ¦¦Comercializare cu amanuntul a casetelor video, DVD-urilor, CD-urilor .........¦5245/5212/5263¦¦inchiriere casete video, DVD-uri, CD-uri .....................................¦7140 ¦+---------------------------------------------------------------------------------------------+Anexez**) in copie autentica sau in original si copie urmatoarele: actul constitutiv,certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, actele aditionale,certificatele de mentiuni, dovada inscrierii in Registrul National al Asociatiilor siFundatiilor, autorizatia eliberata conform Legii nr. 507/2002 si documentul de plata atarifului. Data ......................... Numele reprezentantului legal in clar ..................................... (semnatura si stampila)

*) Se vor sublinia activitatile pentru care se solicita inscrierea in domeniu.
**) Se mentioneaza documentele care se depun.


ANEXA Nr. 2
la normele metodologice
GUVERNUL ROMÂNIEI STEMA CENTRUL NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI CERTIFICAT DE INSCRIERE IN REGISTRUL CINEMATOGRAFIEI NR. ......../..............In conformitate cu prevederile Legii cinematografiei nr. 630/2002 si ale H.G.nr. ....../2003, precum si pe baza documentelor prezentate persoanafizica/juridica ................... cu sediul in localitatea ...................str. .................... nr. ....., bl. ...... sc. ...... et. ....., ap. ......sector/judet ........................ este inscrisa in Registrul Cinematografieipentru desfasurarea urmatoarelor activitati in domeniul cinematografiei:1. Productia de filme cinematografice - se vor preciza activitatile de productie pentru care se acorda certificatul si codurile CAEN2. Multiplicare de filme cinematografice - se vor preciza suportul si codul CAEN3. Distributie de filme cinematografice - se vor preciza suportul si codul CAEN4. Exploatare filme cinematografice - se vor preciza tipurile de gestionare si/sau de sali si/sau exploatare si codurile CAEN5. Comercializare si/sau inchiriere - se vor preciza activitatile si de casete video, DVD-uri, CD-uri codurile CAENcu obligativitatea respectarii prevederilor Legii Cinematografiei nr. 630/2002si Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe precum si acelorlalte acte normative in vigoare privind activitatea in domeniulcinematografiei. Pentru desfasurarea efectiva a unor activitati in domeniul cinematografiei,persoanele fizice sau juridice au obligatia sa obtina, dupa caz, Certificatul declasificare, pentru filme, sau pentru sali si/sau gradini de cinematograf,eliberat de Registrul Cinematografiei. Presedinte C.N.C. Director

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice


CERERE
de clasificare a filmelor cinematografice
Subscrisa (persoana fizica sau juridica) .......................................cu sediul in localitatea ...................... str. ...........................nr. ...... bl. .... sc. .... et. ..... ap. .... sectorul/judetul ...............telefon ................. fax ........................ e-mail ..................inscrisa in Registrul Cinematografiei, la nr. ......../.............reprezentatalegal de ............................. avind functia de ........................pe baza documentelor anexate solicit clasificarea filmului care se identificaprin:Titlul original: ...............................................................Titlul de distributie ..........................................................Durata ........... min. Genul .................... Anul de productie ...........Producator ..................................... Tara ..........................Scenariul: .................................. regia ............................Distribuitor international .....................................................Tara .................................... Localitatea ..........................str. ................................. nr. ......... tel. ......................fax ...................... e-mail ......................... reprezentat legal deLicenta detinuta este valabila de la data de ......... pina la data de .........Data intrarii in tara (prima copie) ......... Data premierei in Romania ........Drepturile de exploatare pe teritoriul Romaniei sunt detinute pentru:proiectie pelicula-cinema proiectie video - cinema [] [] comercializare casete inchiriere casete video/DVD-uri/CD-uri video/DVD-uri/CD-uri [] []--------------------------------------------------------------------------------Varianta originala: DA NUDetinatorul drepturilor de exploatare in Romania, pentru:Cinema, este: ________________________, ptr. perioada __________________________Casete video/DVD-uri/CD-uri, este: __________, ptr. perioada ___________________Anexez la dosar documentele prevazute la art. 8 din Normele metodologice pentruorganizarea, functionarea si administrarea Registrului cinematografiei.Data ...................... Numele reprezentantului legal in clar .......................................... Semnatura si stampila ..............................

ANEXA Nr. 4
la normele metodologice


FISA REZUMATIVA A FILMULUI
prezentata de catre solicitant
Titlul original: ...............................................................Titlul de distributie ..........................................................Durata ......... min. Genul ..................... Anul de productie ............Societatea producatoare .............................. Tara ....................Scenariul: .....................................................................Regia: .........................................................................Interpreti principali: .........................................................Subiectul ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Distribuitor international .....................................................Distribuitor in Romania: S.C. ..................................................reprezentat legal prin .........................................................avind functia de ...............................................................Data ...................... Numele reprezentantului legal in clar ..................................... Semnatura si stampila .....................................

ANEXA Nr. 5
la normele metodologice


Criterii de clasificare a filmelor cinematografice
1. - pentru categoria de clasificare \"Audienta generala\":
Filme cinematografice accesibile tuturor categoriilor de public, care:
a) pot fi vizionate de persoane din orice categorie de virsta;
b) prin continutul lor, nu afecteaza dezvoltarea fizica, mentala sau morala a minorilor;
c) se incadreaza in standardele de decenta acceptate de majoritatea publicului din Romania:
d) nu contin unul sau mai multe din urmatoarele elemente:
1. scene de violenta moderata
2. limbaj sau expresii vulgare
3. nuditate nonsexuala
4. scene care prezinta comportamente periculoase sau daunatoare ce pot fi usor imitate de copii
5. scene care prezinta consumul de alcool, droguri sau tutun ca activitati placute
6. scene care prezinta uzul de arme albe si de arme de foc
e) nu se incadreaza in categoriile de clasificare de la punctele 2. - 5.
2. - pentru categoria de clasificare \"IC-14 - filme interzise copiilor sub 14 ani\":
Filme cinematografice care contin unul sau mai multe din urmatoarele elemente:
a) scene de violenta cu intensitate si durata medie;
b) scene cu implicatii sexuale, scene de viol:
c) scene de conflict in familie, acompaniate de violente fizice ori de amenintari care pot provoca frica si sentimente de insecuritate;
d) scene de consum de alcool sau de droguri fara evidentierea consecintelor nefaste ale acestuia;
e) scene cu comportamente si atitudini antisociale ce pot fi imitate cu usurinta;
f) scene de cruzime fata de oameni sau de animale;
g) scene in care se face uz nejustificat de arme albe sau arme de foc;
h) scene de sinucidere sau de spinzurare;
i) filme erotice;
j) nu se incadreaza in categoriile de clasificare de la punctele 3. - 5.
3. pentru categoria de clasificare \"I.M.-18 - filme interzise minorilor\":
Filme cinematografice de genul \"porno\", \"erotice\" sau de \"violenta\" care contin mai multe din urmatoarele elemente:
a) scene de violenta fizica si psihica repetata;
b) scene de prezentare explicita a actului sexual, scene de viol;
c) scene care incurajeaza placerile sadice ori consumul de droguri;
d) scene cu continut de cruzime sau sadism;
e) scene care detaliaza tehnicile criminale.
f) nu se incadreaza in categoriile de clasificare de la punctele 4. - 5.
4. pentru categoria de clasificare XXX - filme interzise comunicarii prin proiectie publica:
Filme cinematografice care contin:
a) scene care prezinta explicit actul sexual;
b) scene care prezinta modalitati de satisfacere a dorintelor sexuale si de divertisment sexual;
c) scene cu continut excesiv de cruzime sau sadism;
d) filme pornografice.
5. pentru categoria de clasificare \"Filme cu interdictie totala de comunicare\":
in aceasta categorie intra:
a) filmele cinematografice care prin continutul lor incita la violenta, ura, discriminare si intoleranta sau care promoveaza si glorifica orice comportament discriminatoriu pe criterii de origine etnica, nationalitate, rasa, sex si preferinte sexuale, culoare, limba, religie sau apartenenta religioasa, opinii politice sau de alta natura, origine sociala, apartenenta la sau asociere cu o minoritate nationala, proprietate, nastere sau care incalca drepturile fundamentale ale omului;
b) filmele cinematografice al caror scop principal este de a face referiri peiorative sau discriminatorii cu privire la originea etnica, nationalitatea, rasa, religia ori la vreun handicap al minorilor;
c) filmele cinematografice care prezinta in detaliu mijloacele si metodele de sinucidere.


ANEXA Nr. 6
la normele metodologice


Formatul si dimensiunile marcajului
distinctiv pentru clasificarea filmelor
+---------------------------+Fond verde securizat < ----¦ AG Audienta ¦C.N.C.+-----------+ ¦ Generala ¦000000¦ ¦ +---------------------------+ ¦ +---------------------------+ ¦Fond galben securizat <-----¦ I.C.-14 - Interzis ¦C.N.C.+-------+ ¦ ¦copiilor sub 14 ani ¦000000¦ v v +---------------------------+ Fond gri +---------------------------+ securizatFond albastru securizat <-----¦ IM 18 - Interzis ¦C.N.C.¦ ^ ^ ¦ minorilor ¦000000+-------+ ¦ +---------------------------+ ¦ +---------------------------+ ¦Fond rosu securizat <-----¦ XXX - Interzis ¦C.N.C.¦ ¦ ¦proiectiei cu public¦000000+-----------+ +---------------------------+ Dimensiuni: lungime: 50 mm latime: 15 mm

ANEXA Nr. 7
la normele metodologice
CENTRUL NATIONAL AL +--------------------------+ CINEMATOGRAFIEI ¦CATEGORIA DE PUBLIC*) ¦Comisia de clasificare a filmelor ¦+--+ +-----+ +-----+ +---+¦ ¦¦AG¦ ¦IC-14¦ ¦IM-18¦ ¦XXX¦¦ ¦+--+ +-----+ +-----+ +---+¦ +--------------------------+ FISA DE CLASIFICARE A FILMULUITitlul original: ...............................................................Titlul de distributie ..........................................................Durata ............ min. Genul .....................Data vizionarii filmului ................... pe suport ......................... Componenta comisiei Clasificarea acordata (- nume si prenume -) filmului/forspanului Semnatura:Presedinte ................................./_______/...........................................................................................................1. Membru ................................./_______/............................................................................................................2. Membru ................................/_______/.............................................................................................................3. Membru .............................../_______/..............................................................................................................4. Membru.............................../_______/...............................................................................................................Data predarii fisei Comisiei de vizionare si clasificare la Directia Registruluicinematografiei: ................................

___________
*) Ramine neanulata clasificarea acordata de Comisie pentru teritoriul Romaniei.


ANEXA Nr. 8
la normele metodologice
GUVERNUL ROMÂNIEI STEMA CENTRUL NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI CERTIFICAT DE CLASIFICARE A FILMELOR CINEMATOGRAFICE Nr. ......../........... In conformitate cu prevederile Legii cinematografiei nr. 630/2002, si aleH.G. nr. ..../...... precum si in baza documentelor prezentate de persoanajuridica/fizica autorizata .................. cu sediul in .....................str. .................... nr. ..... bl. ...... sc. ..... et. ....... ap. .......sect./judet ..........., reprezentata legala prin ............... avind functiade: ............., inscrisa in Registrul Cinematografiei la nr. ..../........... s-a efectuat clasificarea filmului cu titlul original .......................care va fi distribuit, pe teritoriul Romaniei, cu titlul ....................... Comisia a acordat filmului urmatoarea clasificare:+----------------------+ +----------------------------+ +---------------------+¦ AUDIENTA GENERALA ¦ ¦INTERZIS COPIILOR SUB 14 ANI¦ ¦ INTERZIS MINORILOR ¦¦ +--+ ¦ ¦ +-----+ ¦ ¦ +-----+ ¦¦ ¦AG¦ ¦ ¦ ¦IC-14¦ ¦ ¦ ¦IM-18¦ ¦¦ +--+ ¦ ¦ +-----+ ¦ ¦ +-----+ ¦+----------------------+ +----------------------------+ +---------------------+ +-----------------------------+ ¦INTERZIS PROIECTIEI CU PUBLIC¦ ¦ +---+ ¦ ¦ ¦XXX¦ ¦ ¦ +---+ ¦ +-----------------------------+Datele de identificare a filmului cinematografic clasificat:Titlul original ............................... Tara de origine ................Titlul de distributie ..........................................................Anul de productie .............. Genul filmului ........ Durata ................Producator .....................................................................Subiectul ......................................................................................................................................................Autori: scenariul ........................ regia ...............................Staruri ........................................................................Distribuitor International ............... Tara de origine .....................Sediul: ........................................................................Telefon ..................... fax ................... e-mail ...................Reprenzentant legal prin .................. avind functia de ...................Distribuitor in Romania: .................. localitatea ........................Str. ............ nr. ... sc. ... bl. ... et. ... ap. ... sector/judet .........Tel. ......................... fax ................. e-mail ....................reprezentat legal prin ................... avind functia de ....................Licenta este valabila din data de .............. pina la date de ...............Clasificarea se acorda pentru: S.C. ................................pentru: [] proiectie pelicula sala [] inchiriere casete video/DVD/CD [] proiectie video sala [] comercializare casete video/DVD/CDClasificarea este valabila in conditiile respectarii prevederilor prezentelornorme pentru intreaga durata legala de exploatare a filmului in Romania. PRESEDINTE C.N.C. DIRECTOR

ANEXA Nr. 9
la normele metodologice


CERERE
de clasificare a salilor si/sau gradinilor in care se
organizeaza spectacole cinematografice cu public
Subscrisa (persoana fizica/juridica) ............................, cu sediul in:localitatea .......................... str. .......................... nr. .....bl. ..... sc. ..... et. ..... ap. ...... telefon ........... fax ...............e-mail ......................... sector/jud. ...................................reprezentata legal de .................. avind functia de ......................solicit clasificarea pentru sala/gradina: ......................................din localitatea .......................... str. ................................nr. ...... sectorul/judetul .................. in scopul organizarii activitatiide proiectie de filme cinematografice pe pelicula/casete/discuri video.Anexez urmatoarele documente prevazute la art. 18 din Normele metodologicepentru organizarea, functionarea si administrarea Registrului cinematografiei.Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exactesi ma angajez sa respect prevederile legale in vigoare in domeniulCinematografiei. Data ....................... Numele reprezentantului legal in clar ................................ (semnatura si stampila)

ANEXA Nr. 10
la normele metodologice


FISA DOTARILOR TEHNICE
ALE SALILOR/GRADINILOR DE SPECTACOLE CINEMATOGRAFICE
1. Sala/Gradina de spectacole cinematografice ................................................ situata in localitatea ....................... str. ......................... nr. ......... bl. ..... sc. ..... et. ..... ap. ..... tel .......... fax ........... sector/judet ....... 2. Aparate de proiectie - tip .......................... buc. ..... anul de fabricatie ....... 3. Videoproiector tip .................................. buc. ..... anul de fabricatie ....... 4. Computere - tip ..................................... buc. ..... anul de fabricatie ....... 5. Amplificatori - tip ................................. buc. ..... anul de fabricatie ....... 6. Sursa de lumina pentru proiectie/putere in W (lampa cu arc, lampa cu halogen, lampa cu Xenon etc.) ............................................................................... 7. Redresori - tip ..................................... buc. ..... anul de fabricatie ....... 8. Sunet tip ................................................................................. 9. Ecranul - tip ......................... dimensiuni ............. anul de fabricatie ....... factor de reflexie ........................................................................10. Difuzoare - tip ..................................... buc. ..... anul de fabricatie ....... impedanta ......................... puterea ..............................11. Instalatia de ventilatie/conditionare - tip ...............................................12. Sistemul de incalzire - lemne, gaze, centrala proprie, termoficare etc. ...................13. Fotolii - tip .............................................................................14. Numar proiectionisti................... - categoria de calificare .........................15. Capacitate (locuri) total ..................., din care, la parter ........................16. Alte facilitati ........................................................................... Declar pe proprie raspundere ca toate datele cuprinse in prezenta fisa tehnica sunt adevarate.Data: ......................... Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar ............................................ Semnatura si stampila

ANEXA Nr. 11
la normele metodologice


CRITERII GENERALE DE CLASIFICARE
a salilor si gradinilor de spectacole cinematografice


Criteriile generale potrivit carora se clasifica salile si gradinile de spectacol cinematografic sunt urmatoarele:


I. Pentru categoria 0
a) Calitatea proiectiei cinematografice - proiectia si auditia foarte bune
- iluminarea ecranului - minim 270 Ix
- sunet Dolby Digital, norme de acustica si auditie THX.
- vizibilitate si auditie perfecta in intreaga sala.
b) Conditii de confort pentru vizionare - foarte bune
- autorizatii de functionare P.S.I., sanitara, de protectia muncii si de mediu daca este cazul;
- scaune tip fotolii numerotate;
- pardoseala mochetata;
- aer conditionat, climatizare;
- ecran pentru proiectie cinemascop;
- sala tratata acustic;
- holuri spatioase cu bufet de incinta;
- grupuri sanitare cu gresie si faianta, apa calda, uscator pt. miini;
- personal instruit si in numar suficient pentru deservirea publicului spectator;


II. Pentru categoria I
a) Calitatea proiectiei cinematografice - buna
- iluminarea ecranului - minimum 250 Ix
- sunet dolby stereo.
- vizibilitate si auditie buna in intreaga sala.
b) Conditii de confort pentru vizionare - bune
- autorizatii de functionare P.S.I., sanitara si de protectia muncii;
- sistem de incalzire central sau propriu;
- scaune tip fotolii numerotate;
- pardoseala mochetata pe culoarele de acces in sala;
- instalatie de ventilare a aerului;
- ecran pentru proiectie cinemascop;
- sala tratata acustic;
- holuri cu bufet de incinta;
- grupuri sanitare cu gresie, faianta si apa calda;
- personal instruit si in numar suficient pentru deservirea spectatorilor;


III. Pentru categoria a II-a
a) Calitatea proiectiei cinematografice - medie
- iluminarea ecranului - minimum 200 Ix
- sunet stereo.
- vizibilitate si auditie medii in intreaga sala.
b) Conditii de confort pentru vizionare:
- autorizatii de functionare P.S.I., sanitara, de protectia muncii si de mediu daca este cazul;
- sistem de incalzire central sau propriu;
- scaune tip cinema cu sezutul capitonat, numerotate;
- pardoseala acoperita cu linoleum sau alt material similar;
- posibilitati aerisire a salii;
- holuri de intrare;
- sala tratata acustic;
- grupuri sanitare in stare de functionare;
- personal instruit pentru deservirea spectatorilor;


IV. Pentru categoria a III-a
a) Calitatea proiectiei cinematografice - satisfacatoare
- iluminarea ecranului - minimum 150 Ix
- sunet mono.
- vizibilitate si auditie satisfacatoare pentru toate locurile din sala.
b) Conditii de confort pentru vizionare:
- autorizatii de functionare P.S.I., sanitara, de protectia muncii si de mediu daca este cazul;
- sistem de incalzire central sau propriu;
- scaune cinema din lemn sau plastic;
- pardoseala acoperita cu linoleum sau alt material similar;
- grup sanitar in stare de functionare;
- personal instruit pentru deservirea spectatorilor;


Comisia tehnica de clasificare va elabora in termen de 60 de zile de la constituirea sa, norme tehnice detaliate de incadrare a salilor si gradinilor de spectacol cinematografic in criteriile generale de clasificare stabilite potrivit prezentelor Normelor metodologice de organizare, functionare si administrare a Registrului cinematografiei.


ANEXA Nr. 12
la normele metodologice
CENTRUL NATIONAL AL +-------------------------------------+ CINEMATOGRAFIEI ¦ CATEGORIA DE SALA/GRADINA*) ¦ Comisia tehnica de clasificare ¦+-----+ +-----+ +-----+ +-----+¦ ¦¦ 0 ¦ ¦ I ¦ ¦ II ¦ ¦ III ¦¦ ¦+-----+ +-----+ +-----+ +-----+¦ +-------------------------------------+ FISA SALII CLASIFICATE Sala/Gradina: ..................................................................Localitatea ............................ str. ........................ nr. .....Sector/judet ...................................................................Proprietar: ....................................................................Detinatorul drepturilor de gestionare: .........................................reprezentat prin ...............................................................Data evaluarii in vederea clasificarii salii/gradinii .......................... Componenta comisiei / Clasificarea acordata / Semnatura: (nume si prenume) salii/gradinii:Presedinte ............................../_____________________/................................................................................................1. Membru .............................../_____________________/................................................................................................2. Membru .............................../_____________________/................................................................................................3. Membru .............................../_____________________/................................................................................................4. Membru................................/_____________________/................................................................................................Data predarii fisei Comisiei de clasificare la Directia Registruluicinematografiei: .....................

___________
*) Ramine neanulata clasificarea acordata de Comisie pentru sala/gradina de cinematograf.


ANEXA Nr. 13
la normele metodologice
GUVERNUL ROMÂNIEI Stema CENTRUL NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI CERTIFICAT DE CLASIFICARE PENTRU SALA/GRADINA CINEMATOGRAF Nr. ............/................. In conformitate cu prevederile Legii cinematografiei nr. 630/2002 si aleHotaririi de Guvern nr. ....../............, si in baza Certificatului deinscriere in Registrul cinematografiei si a celorlalte documente prezentate depersoana fizica/juridica ..................., cu sediul in .....................str. ............................ nr. ....... bl. ......, sc. ....., et. ......,sector/judet ..............., reprezentata legal de ............................avind functia de ......................................, se elibereaza prezentulCertificat de clasificare pentru:Cinematograful/gradina cinematograf: ...........................................Adresa .........................................................................aflata in exploatarea S.C. ........................................, in calitatede: ............................... conf. Contractului nr. ......./.............Tipul de proiectie .............................................................Sunet ..........................................................................Numar de ecrane .................. capacitate totala ...........................Capacitatea/sala de spectacol .................................................................................................................................. Clasificarea acordata de comisia tehnica a C.N.C este de categoria: +------------------------------------------------+ ¦+-------+ +-------+ +-------+ +-------+¦ ¦¦ 0 ¦ ¦ I ¦ ¦ II ¦ ¦ III ¦¦ ¦+-------+ +-------+ +-------+ +-------+¦ +------------------------------------------------+ Prezentul Certificat de clasificare isi pastreaza valabilitatea atit timp citnu s-au modificat conditiile pe baza carora a fost eliberat, dar nu mai mult de3 ani de la data eliberarii, potrivit prevederilor Normelor metodologice pentruorganizarea, functionarea si administrarea Registrului cinematografiei inconditiile H.G. nr. ........ din .................. Presedinte C.N.C Director .......................... ..........................

ANEXA Nr. 14
la normele metodologice


CERERE
de inregistrare a activitatilor de producere de
filme cinematografice pe teritoriul Romaniei
Subscrisa persoana fizica/juridica .........................................,cu sediul in .............................. str. ..............................,nr. ........., telefon ........................, fax ..........................,reprezentata legal de ............................................ avind functiade ..............................................,inscrisa in Registrul cinematografiei cu nr. ...... la data de .................solicit inregistrarea in Registrul cinematografiei a productiei filmuluicinematografic:Titlul filmului ................................................................Tara (Tarile) producatoare .....................................................Scenariu .......................................................................Regia ..........................................................................Lungimea ................................................Format ..................................................Color, a/n ..............................................Producator .....................................................................Coproducatori ..................................................................Prestari de servicii (daca este cazul).......................................... urmatoarelor activitati de producere a filmului mai sus mentionat se realizeazape teritoriul Romaniei: 1. Producerea integrala a filmului .......................................... 2. Producere partiala a filmului: a) Coproductie .................. b) Prestatii de servicii .................. 2.1. Activitatile de producere partiala a filmului in Romania: - filmari - confectionare decoruri - montaj - sonorizare - post procesare - prelucrare pelicula Nota: se vor sublinia categoriile de lucrari efectuate in Romania. 2.2. Personalul de nationalitate romina angajat in lucrarile de producere a filmului: - personal de creatie - personal tehnic 2.3. Principalele locuri de filmare ...................................... 2.4. Alte date (daca este cazul) ......................................... 3. Perioada de productie sau de realizare a prestatiilor de servicii 4. Devizul general estimativ al filmului pentru producerea integrala a acestuia in Romania, sau devizul estimativ al lucrarilor efectuate de coproducatorul si respectiv al serviciilor de prestatii cinematografice pe teritoriul Romaniei a) productie integral romineasca b) productie partiala: - coproductie - prestatii Data: ............... Denumirea persoanei fizice si juridice ...................................... Numele persoanei imputernicite ......................................

ANEXA Nr. 15
la normele metodologice


CERERE
pentru inscrierea de mentiuni in Registrul cinematografiei
Subscrisa persoana (fizica sau juridica) ............................. cu sediulin localitatea ............................, str. ..............................nr. ..... bl. ..... sc. ..... et. ..... ap. ...... sectorul/judetul ............telefon .................. fax ............... e-mail .........................,cu Certificatul de inscriere in Registrul cinematografiei nr. ...../...........,reprezentata legal de: .................... avind functia de ..................,pe baza documentelor anexate*) solicit inscrierea in Registrul cinematografiei aurmatoarelor mentiuni: .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... Anexez urmatoarele documente: .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... Declar pe propria raspundere ca pina la aceasta data nu au survenit altemodificari privind faptele si mentiunile inscrise in Registrul cinematografiei. Data ....................... Numele reprezentantului legal ............................ (semnatura si stampila)

___________
*) Se vor mentiona documentele pe baza carora se solicita inscrierea de mentiuni


ANEXA Nr. 16
la normele metodologice
GUVERNUL ROMÂNIEI Stema CENTRUL NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI CERTIFICAT de inscriere de mentiuni in Registrul Cinematografiei Nr. ....... din ..........In conformitate cu prevederile Legii cinematografiei nr. 630/2002 si aleHotaririi de Guvern nr. ....../........., precum si in baza documentelorprezentate de persoana fizica/juridica .............................. posesoareaCertificatului de inscriere in Registrul Cinematografiei, nr. ...../...........,reprezentata legal de ..........................................................s-a efectuat, conform solicitarii, inscrierea urmatoarelor mentiuni:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Presedinte C.N.C. Director Registrul cinematografiei ................................ ................................ Data emiterii ....................

ANEXA Nr. 17
la normele metodologice


TARIFELE
pentru efectuarea operatiunilor in Registrul cinematografiei
1. Certificatul de inscriere a persoanelor fizice sau juridice autorizate ....... 2.500.000 lei2. Certificatul de clasificare a unei sali/gradini de spectacole cinematografice .............................................................. 7.000.000 lei3. Certificatul de clasificare a filmelor cinematografice: (1). - Film pina la 30 de minute (indiferent de suport) ........................ 500.000 lei (2). - Intre 31 - 70 de minute ............................................... 1.000.000 lei (3). - Peste 70 de minute..................................................... 1.500.000 lei (4). - Film obscen, sau de violenta extrema, indiferent de durata ............ 3.500.000 lei (5). - In cazul serialelor, pentru clasificarea fiecarui episod se achita tarifele prevazute la punctele 3.(1) - 3.(2) reduse cu 25%. Pentru episoadele care depasesc 70 de minute se achita tariful integral prevazut la pct. 3.(3) respectiv 4. (6). - Persoanele fizice sau juridice care prezinta pentru clasificare un numar mai mare de 25 de filme pe pelicula, sau un numar mai mare de 100 de filme pe casete/discuri video, sau alte tipuri de suport, in cursul unui an calendaristic, beneficiaza de o reducere cu 25% a tarifelor prevazute la punctele 3.(1) - 3.(3) pentru durata aceluiasi an, pentru fiecare film care depaseste numarul de 25, respectiv 100 de titluri.4. Etichete de clasificare filme ............................................... 3.000 lei/buc.5. Inscrierea de mentiuni ......................................................... 500.000 lei6. Eliberarea de copii certificate, extrase ....................................... 500.000 lei Tarifele pot fi modificate si actualizate prin Ordin al presedintelui Centrului National alCinematografiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Varianta oficiala a actului normativ este cea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, editat de Regia Autonoma Monitorul Oficial


©2004 Asociatia Culturala ECUMEST
Actualizare 07/07/2004