Acest site a fost lansat cu sprijinul
Programului Regional Arta si Cultura al Institutului pentru o Societate Deschisa din Budapesta, prin Fundatia CONCEPT, organizatie membra a Soros Open Network Romania

 
Cautare avansata
 Home | Cadrul general de de ... | Reglementari de natu ... | Finantarea activitat ... | Mecanisme specifice ... | Timbrele culturale

 

Sursa text lege: programul LEGE 4 produs de INDACO SYSTEMS
Emitent: Guvernul Romaniei

Ordonanta nr. 123 din 31/08/2000
pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice
publicat/a in Monitorul Oficial nr. 427 din 02/09/2000


In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. B pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I. - Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul legii va avea urmatorul cuprins:
"Lege privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice si de divertisment"
2. Partea introductiva a articolului 1 alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Cele sapte categorii de timbre ce formeaza obiectul prezentei legi se stabilesc astfel:"
3. Dupa litera f) a alineatului 1 al articolului 1 se introduce litera g) cu urmatorul cuprins:
"g) timbrul de divertisment, in valoare de 3% din pretul unui bilet si care se adauga acestui pret."
4. Dupa alineatul 3 al articolului 1 se introduce un alineat cu urmatorul cuprins:
"Timbrul prevazut la lit. g) se aplica pe fiecare bilet vindut la spectacolele artistico-sportive, altele decit cele la care se aplica alte timbre, si la spectacolele de circ organizate in tara si se adauga la pretul de vinzare al biletului."
5. Alineatul 1 al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
"Sumele incasate, reprezentind valoarea timbrului, se vor vira lunar de unitatile care le incaseaza, in conturile organizatiilor de creatori, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Culturii in colaborare cu Ministerul Finantelor si cu consultarea organizatiilor de creatori."
6. Dupa alineatul 3 al articolului 2 se introduce un alineat cu urmatorul cuprins:
"Pentru a beneficia de sumele reprezentind valoarea timbrului, organizatiile de creatori trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) cel putin 90% din numarul membrilor acestora trebuie sa fie titulari de drepturi de autor sau titulari de drepturi conexe dreptului de autor sau persoane care prin profesiunea lor participa nemijlocit la crearea operei din domeniul pentru care se colecteaza timbrul;
b) sa aiba un statut care indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege;
c) sa aiba capacitatea economica de a utiliza sumele reprezentind valoarea timbrului muzical in scopul prevazut de lege."
7. Litera j) a articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
"j) punerea in valoare a patrimoniului folcloric si etnografic din Romania;"
8. Dupa litera j) a articolului 3 se introduc literele k) si l) cu urmatorul cuprins:
"k) sustinerea financiara a spectacolelor in care sunt prezentate opere de creatie ai caror autori sunt romani sau reprezentanti ai minoritatilor nationale din Romania;
l) sustinerea financiara a premiilor acordate creatorilor si interpretilor."
9. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - Incasarile rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice si de divertisment nu sunt impozabile."
10. Articolul 5 se abroga.
11. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - Neperceperea si nevirarea contravalorii timbrelor prevazute in prezenta lege de catre persoanele juridice sau fizice care au asemenea obligatii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
In cazul nevirarii la termen a sumelor incasate si datorate se aplica o penalizare de 0,2% pentru fiecare zi de intirziere, care se va face venit la bugetul de stat.
Prevederile prezentului articol, referitoare la contraventii, se completeaza cu cele ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25-27."
12. Articolul 7 se completeaza cu doua alineate cu urmatorul cuprins:
"Reprezentantii mandatati ai organizatiilor de creatori pot verifica corectitudinea operatiunilor de percepere si virare a contravalorii timbrelor, avind obligatia de a sesiza organele abilitate cu constatarea si sanctionarea contraventiilor atunci cind se evidentiaza existenta unor nereguli.
Imputernicitii Ministerului Culturii vor verifica utilizarea, potrivit destinatiilor prevazute la art. 3, a sumelor incasate de organizatiile de creatori din aplicarea timbrelor."
Modificat de Lege nr. 121 din 15/03/2002 la 25/03/2002
Completat de Lege nr. 121 din 15/03/2002 la 25/03/2002
Rectificat de Rectificare din 21/02/2001 la 21/02/2001

Art. II. - In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Culturii, in colaborare cu Ministerul Finantelor si cu consultarea organizatiilor de creatori vor elabora norme metodologice privind perceperea, incasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice si de divertisment.
Modificat de Lege nr. 121 din 15/03/2002 la 25/03/2002


Art. III. - Legea nr. 35/1994, cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea ordonantei de catre Parlament, dindu-se textelor o noua numerotare.


PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza: --------------- p. Ministrul culturii, Maria Berza, secretar de stat Ministrul finantelor, Decebal Traian Remes

Bucuresti, 31 august 2000.
Nr. 123.

Varianta oficiala a actului normativ este cea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, editat de Regia Autonoma Monitorul Oficial


©2004 Asociatia Culturala ECUMEST
Actualizare 07/07/2004