Acest site a fost lansat cu sprijinul
Programului Regional Arta si Cultura al Institutului pentru o Societate Deschisa din Budapesta, prin Fundatia CONCEPT, organizatie membra a Soros Open Network Romania

 
Cautare avansata
 Home | Cadrul general de de ... | Reglementari de natu ... | Finantarea activitat ... | Mecanisme specifice ... | Timbrele culturale

 

Sursa text lege: programul LEGE 4 produs de INDACO SYSTEMS
Emitent: Ministerul Culturii si Cultelor / Ministerul Finantelor Publice

Ordin comun nr. 2823 din 14/10/2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea, incasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, ale mostenitorilor acestora
publicat/a in Monitorul Oficial nr. 873 din 09/12/2003


Nr. 2.823/1.566


Ministerul Culturii si Cultelor
Ministerul Finantelor Publice


In temeiul art. II din Ordonanta Guvernului nr. 123/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 121/2002,
in baza art. 11 alin. (4) din Hotarirea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu completarile ulterioare, si a art. 12 alin. (6) din Hotarirea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,


ministrul culturii si cultelor si ministrul finantelor publice emit prezentul ordin.


Art. 1. - Se aproba Normele metodologice privind perceperea, incasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, ale mostenitorilor acestora, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Normele metodologice nr. 48.211/1994 privind perceperea, incasarea, virarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 293 din 17 octombrie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
Ministrul culturii si cultelor, p. Ministrul finantelor publice, Razvan Theodorescu Gheorghe Gherghina, secretar de stat

ANEXA

Norma metodologica din 14/10/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 873 din 09/12/2003
Intrare in vigoare: 09/12/2003
privind perceperea, incasarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, ale mostenitorilor acestora

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


1. Sumele rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, care constituie obiectul Legii nr. 35/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta obligatii de plata ale persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, precum si ale asociatiilor familiale care comercializeaza produse si/sau presteaza servicii asupra carora se aplica unul dintre timbrele instituite, in calitate de unitati platitoare, precum si drepturi cuvenite organizatiilor de creatori care indeplinesc conditiile prevazute la art. 2 alin. 4 din Legea nr. 35/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de unitati beneficiare.
Sumele rezultate din aplicarea timbrului arhitecturii reprezinta obligatii de plata ale investitorilor, persoane fizice sau juridice, precum si drepturi cuvenite organizatiilor de creatori care indeplinesc conditiile prevazute la art. 2 alin. 4 din Legea nr. 35/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de unitati beneficiare. Calitatea de unitati platitoare pentru timbrul arhitecturii apartine autoritatilor administratiei publice locale care, potrivit legii, elibereaza autorizatia de construire si care percep de la investitori sumele rezultate din aplicarea timbrului arhitecturii, o data cu taxa pentru autorizatia de construire.
Unitatile platitoare prevazute in anexele nr. 1-8 au obligatia ca pina la data de 20 a fiecarei luni, cu exceptia lunii decembrie, pentru care termenul este data de 31 ianuarie a anului urmator, sa vireze in conturile organizatiilor de creatori beneficiare incasarile din luna precedenta, reprezentind valoarea timbrelor.
2. In cazul in care pentru un domeniu cultural exista mai multe organizatii de creatori constituite potrivit dispozitiilor legale, care indeplinesc conditiile legale pentru a beneficia de sumele reprezentind valoarea timbrelor, repartizarea sumelor incasate se face in functie de optiunile titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, ale mostenitorilor acestora, astfel:
a) titularii de drepturi de autor sau mostenitorii acestora, dupa caz, stabilesc destinatia pentru 75% din suma rezultata din aplicarea timbrului;
b) titularii de drepturi conexe sau mostenitorii acestora, dupa caz, stabilesc destinatia pentru 25% din suma rezultata din aplicarea timbrului.
In situatia in care exista o singura categorie de titulari de drepturi, titularii de drepturi de autor, respectiv titularii de drepturi conexe, ori, dupa caz, mostenitorii acestora stabilesc destinatia pentru intreaga suma rezultata din aplicarea timbrului.
Persoanele fizice sau juridice care, potrivit prezentelor norme metodologice, au obligatia solicitarii optiunii titularilor de drepturi de autor sau titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, mostenitorilor acestora, precum si unitatile platitoare raspund, potrivit legii, pentru respectarea acestei optiuni.
Reprezentantii mandatati ai organizatiilor de creatori, precum si reprezentantii serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Culturii si Cultelor si reprezentantii Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor pot verifica modul in care persoanele fizice sau juridice care au aceste obligatii au solicitat si au respectat optiunile titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, ale mostenitorilor acestora, cu obligatia de a sesiza organele abilitate cu constatarea si sanctionarea contraventiilor atunci cind se evidentiaza existenta unor nereguli.
3. Fondurile virate in conturile organizatiilor de creatori ramin la dispozitia acestora, urmind a fi angajate si utilizate potrivit obiectului de activitate prevazut in statutul fiecarei organizatii beneficiare constituite potrivit dispozitiilor legale, cu aprobarea organului de conducere al acesteia si cu respectarea intocmai a destinatiilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 35/1994, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest scop, organizatiile de creatori vor intocmi si vor aproba un buget distinct.
4. In vederea urmaririi incasarii si utilizarii sumelor reprezentind valoarea timbrului, fiecare organizatie de creatori beneficiara are obligatia sa constituie, in baza prevederilor art. 2 alin. 3 din Legea nr. 35/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, un organism financiar format din 1-3 persoane.
Organismele financiare special constituite in cadrul organizatiilor de creatori au obligatia asigurarii evidentei incasarilor rezultate din aplicarea timbrului, a cheltuielilor efectuate si respectarii destinatiei fondurilor astfel obtinute.
Imputernicitii Ministerului Culturii si Cultelor vor verifica utilizarea, potrivit destinatiilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 35/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, a sumelor incasate de catre organizatiile de creatori din aplicarea timbrelor.


CAPITOLUL II
Organizarea evidentei contabile si modul de raportare a
disponibilitatilor banesti, a veniturilor si cheltuielilor privind
executia bugetului timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical,
folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment


1. Unitatile platitoare care incaseaza categoriile de timbre reglementate prin Legea nr. 35/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligate sa evidentieze in contabilitatea proprie contravaloarea acestora, dupa cum urmeaza:
a) agentii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial, care incaseaza sumele rezultate din aplicarea timbrelor, efectueaza urmatoarele inregistrari contabile:
- 531 = % - pretul de vinzare,(512, 411) respectiv valoarea prestatiei 707 (704) - pretul de vinzare, respectiv valoarea prestatiei, mai putin valoarea timbrului 447 - valoarea timbrului - 447 = 531 (512) - valoarea timbrului datorata, virata;

b) persoanele juridice fara scop patrimonial care, potrivit legii, organizeaza si conduc contabilitatea in partida simpla, in conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.329/2001;
c) asociatiile familiale care exercita acte de comert si celelalte persoane fizice care au calitatea de comerciant, in "Registrul jurnal de incasari si plati", pe un rind distinct "Sume incasate reprezentind timbrul literar" (cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment), pozitii care se centralizeaza lunar, in vederea determinarii sumelor care urmeaza a fi virate organizatiilor de creatori beneficiare;
d) institutiile publice - in creditul contului 231 "Creditori" analitic distinct pentru fiecare organizatie de creatori beneficiara, prin debitul contului 13 "Casa" sau 120 "Disponibil al institutiei publice finantate din venituri proprii", dupa caz.
2. Unitatile beneficiare - organizatii de creatori - organizeaza si conduc contabilitatea disponibilitatilor banesti, a veniturilor si cheltuielilor privind timbrele reglementate de Legea nr. 35/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit Planului de conturi pentru persoanele juridice fara scop patrimonial si normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.591/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Raportarea disponibilitatilor banesti, a veniturilor si cheltuielilor privind executia bugetului timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment se face distinct prin anexele la situatiile financiare anuale pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, in conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului finantelor nr. 1.591/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.


CAPITOLUL III
Verificarea operatiunilor de percepere, virare si utilizare
a sumelor rezultate din aplicarea timbrelor


1. In temeiul art. 7 alin. 2 din Legea nr. 35/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentantii mandatati ai organizatiilor de creatori, precum si reprezentantii serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Culturii si Cultelor si reprezentantii Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor pot verifica corectitudinea operatiunilor de percepere si virare a contravalorii timbrelor.
In acest sens, organizatiile de creatori beneficiare ale sumelor rezultate din aplicarea timbrelor, serviciile publice descentralizate ale Ministerului Culturii si Cultelor si Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor vor desemna reprezentanti care vor efectua verificarile respective, in numele acestora.
Unitatile platitoare vor prezenta reprezentantilor organizatiilor de creatori, ai serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Culturii si Cultelor si ai Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor ordinul de plata si situatia anexa la acesta, intocmita potrivit dispozitiilor prevazute in anexele nr. 1-8 care fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
De asemenea, unitatile platitoare vor prezenta documentele prin care titularii de drepturi de autor sau titularii de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, mostenitorii acestora si-au exprimat optiunea pentru organizatia de creatori beneficiara. Documentele sunt cele transmise de persoanele fizice sau juridice care, potrivit prezentelor norme metodologice, au obligatia solicitarii optiunilor.
Atunci cind din verificarile efectuate se evidentiaza existenta unor nereguli cu privire la modul de percepere si virare a contravalorii timbrelor, reprezentantii mandatati ai organizatiilor de creatori, ai serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Culturii si Cultelor si ai Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor au obligatia de a sesiza organele abilitate cu constatarea si sanctionarea contraventiilor.
2. In temeiul art. 7 alin. 3 din Legea nr. 35/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, imputernicitii Ministerului Culturii si Cultelor vor verifica modul de utilizare de catre organizatiile de creatori beneficiare a sumelor incasate din aplicarea timbrelor, in conformitate cu destinatiile prevazute de lege.
In acest sens, organizatiile de creatori beneficiare vor pune la dispozitie imputernicitilor Ministerului Culturii si Cultelor toate documentele necesare pentru a se verifica daca sumele colectate din aplicarea timbrelor au fost utilizate cu respectarea dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 35/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.


CAPITOLUL IV
Dispozitii finale


1. Denumirea, contul si banca organizatiilor de creatori care, pina la data elaborarii prezentelor norme metodologice, au facut dovada infiintarii, organizarii si functionarii conform prevederilor legale in vigoare si care indeplinesc conditiile prevazute in art. 2 alin. 4 din Legea nr. 35/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, putind beneficia de sumele incasate din cele opt categorii de timbre, sunt cuprinse in listele din anexele nr. 1-8, care pot fi completate ulterior.
2. Pe data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice se abroga Normele metodologice nr. 48.211/1994 privind perceperea, incasarea, virarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 293 din 17 octombrie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.


ANEXA Nr. 1
la normele metodologice


TIMBRUL LITERAR


1. Potrivit prevederilor art. 1 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 35/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, timbrul literar se determina prin aplicarea procentului de 2% la pretul de vinzare al unei carti si se adauga acestui pret.
2. Timbrul literar se percepe pentru fiecare exemplar de carte beletristica din literatura Romana sau traduceri (lucrari de proza, critica literara, versuri, piese de teatru, literatura pentru copii, memorialistica, eseuri si altele de aceeasi natura), precum si pentru operele clasice sau traducerile cu drepturi de autor care nu mai beneficiaza de protectie legala, vindute prin unitatile de orice fel, editate sau nu in Romania.
3. In cazul lucrarilor care apar in doua sau mai multe volume, cu pret de vinzare unic pentru toate volumele sau, diferentiat, pe volum, valoarea timbrului literar se calculeaza la pretul de vinzare si se adauga acestui pret, dupa cum a fost stabilit, pentru toate volumele sau diferentiat pe volum.
4. La volumele editate in seria "casete", care apar in mai multe unitati componente si care au un singur pret de vinzare, valoarea timbrului literar este de 2% din pretul de vinzare pentru intreaga caseta si se adauga acestui pret.
5. Toate persoanele juridice, precum si persoanele fizice autorizate, care editeaza sau importa carte beletristica ce urmeaza sa fie vinduta cu amanuntul, sunt obligate sa determine valoarea timbrului literar si sa o imprime distinct pe fiecare carte, adaugind-o pretului de vinzare al acesteia. Vor fi imprimate, de asemenea, denumirea, banca si contul de virament ale uniunii de creatori pentru care a optat titularul dreptului de autor ori, dupa caz, mostenitorii acestuia sau importatorul, in cazul cartilor beletristice importate.
6. Unitatile platitoare
Toate persoanele juridice, precum si persoanele fizice autorizate, care editeaza sau importa carte beletristica ce urmeaza sa fie vinduta cu amanuntul, sunt obligate sa vireze in conturile organizatiilor de creatori beneficiare sumele incasate, rezultate din aplicarea timbrului literar, raspunzind, potrivit legii, pentru respectarea optiunii titularilor de drepturi de autor ori, dupa caz, a mostenitorilor acestora. In acest scop, unitatile platitoare vor mentiona, intr-o situatie anexa la ordinul de plata, titlul lucrarii, numarul de exemplare vindute, pretul de vinzare si suma incasata reprezentind valoarea timbrului literar.
Unitatile care vind cu ridicata carte beletristica nu au dreptul sa incaseze valoarea timbrului literar, cu exceptia cazurilor in care vinzarea se face catre persoane fizice sau persoane juridice care nu achizitioneaza carte in scopul revinzarii.
In cazul cartilor beletristice pentru care drepturile de autor se afla in perioada de protectie legala, destinatia timbrului literar va fi hotarita de titularii de drepturi de autor ori, dupa caz, de mostenitorii acestora.
Pentru cartile beletristice importate, destinatia sumelor incasate din aplicarea timbrului literar va fi hotarita de catre importator.
Pentru operele clasice sau traducerile ale caror drepturi de autor nu se mai afla in perioada de protectie legala, destinatia sumelor incasate din aplicarea timbrului literar va fi hotarita de catre editor.
In cazul in care exista mai multe organizatii de creatori ce pot beneficia de sumele incasate din aplicarea timbrului literar, iar toti cei in drept nu isi manifesta optiunea, potrivit legii, desi editorul face dovada ca a solicitat exprimarea acesteia, destinatia timbrului literar va fi hotarita de catre editor.
In cazul in care numai o parte din cei in drept isi manifesta optiunea, potrivit legii, desi editorul face dovada ca a solicitat tuturor exprimarea acesteia, sumele obtinute din aplicarea timbrului literar vor fi virate in contul organizatiilor pentru care si-au exprimat optiunea cei in drept si in contul organizatiei alese de catre editor, pentru cei care nu si-au exprimat optiunea, potrivit regulilor de mai sus.
In cazul in care nici titularii de drepturi de autor sau mostenitorii acestora si nici editorii sau importatorii, dupa caz, nu si-au manifestat optiunea, sumele obtinute din aplicarea timbrului literar vor fi virate in mod egal in contul organizatiilor de creatori prevazute in lista organizatiilor de creatori beneficiare ale timbrului literar.
Solicitarea optiunii titularilor de drepturi de autor sau a mostenitorilor acestora, dupa caz, se face de catre editor, pe baza documentului justificativ prevazut in anexa, o data cu incheierea contractului de editare.
7. Unitatile beneficiare
Organizatiile de creatori beneficiare ale timbrului literar sunt:
1. Uniunea Scriitorilor din Romania (U.S.R.), cont de virament nr. 2511.1-171.1/Rol, B.C.R. - Unirea;
2. Asociatia Scriitorilor Profesionisti din Romania (ASPRO), cont de virament nr. 2511.1-3009.1/Rol, B.C.R. - sectorul 1.


ANEXA Nr. 2
la normele metodologice


TIMBRUL CINEMATOGRAFIC


1. Potrivit prevederilor art. 1 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 35/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, timbrul cinematografic se determina prin aplicarea procentului de 2% la pretul unui bilet si se adauga acestui pret.
Timbrul cinematografic se percepe pentru spectacolele cinematografice si video organizate in tara.
2. Unitatile platitoare
Toate persoanele fizice sau juridice care sunt autorizate de catre Centrul National al Cinematografiei sa organizeze spectacole cinematografice sau video in tara sunt obligate sa determine valoarea timbrului cinematografic, sa o adauge la pretul de vinzare al biletului si sa imprime pe fiecare bilet mentiunea "Pretul include timbrul cinematografic".
Unitatile platitoare sunt obligate sa vireze in contul organizatiilor de creatori beneficiare sumele incasate, rezultate din aplicarea timbrului cinematografic, raspunzind, potrivit legii, pentru respectarea optiunii titularilor de drepturi de autor sau a titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, a mostenitorilor acestora, iar in cazul operelor cinematografice straine, a distribuitorului.
In acest scop, unitatile platitoare vor mentiona, intr-o situatie anexa la ordinul de plata, denumirea spectacolului, numarul biletelor vindute, pretul de vinzare si suma incasata reprezentind valoarea timbrului cinematografic.
Pentru operele cinematografice Romanesti, producatorul va solicita optiunea titularilor de drepturi de autor sau a titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, a mostenitorilor acestora, pentru organizatia de creatori din domeniul cinematografiei, beneficiara a timbrului cinematografic, pe care o va comunica distribuitorului.
In cazul in care exista mai multe organizatii de creatori ce pot beneficia de sumele incasate din aplicarea timbrului cinematografic, iar toti cei in drept nu isi manifesta optiunea, potrivit legii, desi producatorul face dovada ca a solicitat exprimarea acesteia, destinatia timbrului cinematografic va fi hotarita de catre producator. In aceeasi situatie, pentru filmele realizate in coproductie, destinatia timbrului cinematografic va fi hotarita de comun acord de catre coproducatori.
Pentru operele cinematografice straine, destinatia timbrului cinematografic va fi hotarita de catre distribuitor.
Pentru operele cinematografice ale caror drepturi de autor sau drepturi conexe nu se mai afla in perioada de protectie legala, destinatia timbrului cinematografic va fi hotarita de catre titularul dreptului de difuzare.
In cazul in care numai o parte din cei in drept isi manifesta optiunea, potrivit legii, desi producatorul face dovada ca a solicitat tuturor exprimarea acesteia, sumele obtinute din aplicarea timbrului cinematografic vor fi virate in contul organizatiilor pentru care si-au exprimat optiunea cei in drept si in contul organizatiei alese de catre producator, pentru cei care nu si-au exprimat optiunea, potrivit regulilor de mai sus.
In cazul in care nici titularii de drepturi de autor sau titularii de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, mostenitorii acestora si nici producatorii, distribuitorii sau, dupa caz, titularii dreptului de difuzare nu si-au manifestat optiunea, sumele obtinute din aplicarea timbrului cinematografic vor fi virate in mod egal in conturile organizatiilor de creatori beneficiare ale timbrului cinematografic.
Solicitarea optiunii titularilor de drepturi de autor sau a titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, a mostenitorilor acestora, pentru operele cinematografice Romanesti, se face de catre producator, pe baza documentului justificativ prevazut in anexa, pe care o va comunica distribuitorului. In cazul in care optiunea apartine producatorului, acesta o va comunica distribuitorului.
Optiunea titularilor de drepturi de autor sau a titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, a mostenitorilor acestora, respectiv optiunea producatorului, va fi comunicata de catre distribuitor unitatilor platitoare, in acelasi timp cu transmiterea spre difuzare a operelor cinematografice Romanesti.
Pentru operele cinematografice straine, optiunea distribuitorului va fi comunicata direct de catre acesta unitatilor platitoare.
3. Unitatile beneficiare
Organizatiile de creatori beneficiare ale timbrului cinematografic sunt:
1. Uniunea Autorilor si Realizatorilor de Film din Romania (U.A.R.F.), cont de virament nr, 25.11.00921903638, B.R.D. - S.M.B.;
2. Uniunea Cineastilor din Romania (UCIR), cont de virament nr. 25.11.1-238.1/Rol, B.C.R. - Unirea.


ANEXA Nr. 3
la normele metodologice


TIMBRUL TEATRAL


1. Potrivit prevederilor art. 1 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 35/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, timbrul teatral se determina prin aplicarea procentului de 5% la pretul unui bilet si se adauga acestui pret.
Timbrul teatral se percepe pentru spectacolele organizate in tara de persoanele juridice si persoanele fizice autorizate care produc spectacole cu artisti profesionisti din domeniul teatrului.
2. Unitatile platitoare
Toate persoanele juridice si persoanele fizice autorizate care produc spectacole cu artisti profesionisti din domeniul teatrului, in Romania, sunt obligate sa determine valoarea timbrului teatral, sa o adauge la pretul de vinzare al biletului si sa imprime pe fiecare bilet mentiunea "Pretul include timbrul teatral".
Unitatile platitoare sunt obligate sa vireze in conturile organizatiilor de creatori beneficiare sumele incasate, rezultate din aplicarea timbrului teatral, raspunzind, potrivit legii, pentru respectarea optiunii titularilor de drepturi de autor sau a titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, a mostenitorilor acestora.
In acest scop, unitatile platitoare vor mentiona, intr-o situatie anexa la ordinul de plata, denumirea spectacolului, numarul biletelor vindute, pretul de vinzare si suma incasata reprezentind valoarea timbrului teatral.
In cazul in care exista mai multe organizatii de creatori ce pot beneficia de sumele incasate din aplicarea timbrului teatral, iar toti cei in drept nu isi manifesta optiunea, potrivit legii, desi producatorul face dovada ca a solicitat exprimarea acesteia, destinatia timbrului teatral va fi hotarita de catre producator.
In cazul in care numai o parte din cei in drept isi manifesta optiunea, potrivit legii, desi producatorul face dovada ca a solicitat tuturor exprimarea acesteia, sumele obtinute din aplicarea timbrului teatral vor fi virate in contul organizatiilor pentru care si-au exprimat optiunea cei in drept si in contul organizatiei alese de catre producator, pentru cei care nu si-au exprimat optiunea, potrivit regulilor de mai sus.
In aceeasi situatie, pentru spectacolele realizate in coproductie, organizatia de creatori beneficiara va fi hotarita de comun acord de catre coproducatori.
In cazul in care nici titularii de drepturi de autor sau titularii de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, mostenitorii acestora si nici producatorul nu si-au manifestat optiunea, sumele rezultate din aplicarea timbrului teatral vor fi virate in mod egal organizatiilor de creatori beneficiare.
Solicitarea optiunii titularilor de drepturi de autor sau a titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, mostenitorilor acestora se face de catre producator pe baza documentului justificativ prevazut in anexa.
3. Unitatile beneficiare
Organizatiile de creatori beneficiare ale timbrului teatral sunt:
- Uniunea Teatrala din Romania (UNITER), cont de virament nr. 2511-4951/Rol, B.C.R. - sectorul 1.


ANEXA Nr. 4
la normele metodologice


TIMBRUL MUZICAL


1. Potrivit prevederilor art. 1 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 35/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, timbrul muzical se determina prin aplicarea procentului de 5% la pretul unui bilet si de 2% la pretul fiecarui disc, fiecarei tiparituri, casete video si audio inregistrate, cu caracter muzical, altele decit cele folclorice sau de divertisment, si se adauga acestor preturi.
Dispozitiile referitoare la casetele video si audio inregistrate se aplica in mod corespunzator si pentru CD si DVD inregistrate, cu caracter muzical, altele decit cele folclorice sau de divertisment.
Timbrul muzical se percepe pentru toate spectacolele muzicale organizate in tara, inclusiv pentru spectacolele din cabarete, discoteci, baruri si restaurante, cu intrare pe baza de bilet, precum si pentru inregistrarile muzicale, cu exceptia celor folclorice si de divertisment.
2. A. Unitatile platitoare pentru operele clasice ale caror drepturi de autor nu se mai afla in perioada de protectie legala
Pentru operele clasice ale caror drepturi de autor nu se mai afla in perioada de protectie legala, destinatia timbrului muzical platit de distribuitor va fi hotarita astfel:
a) in cazul filmului strain, contravaloarea timbrului muzical se varsa la Fondul cinematografic;
b) in cazul inregistrarilor muzicale, de catre producator;
c) in cazul spectacolelor organizate in tara, de catre producator, pentru partea aferenta dreptului de autor, care nu se mai afla in perioada de protectie legala, si de catre titularii celorlalte drepturi de autor sau drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, de mostenitorii acestora.
B. Unitatile platitoare pentru operele ale caror drepturi de autor se afla in perioada de protectie legala:
a) toate persoanele juridice, precum si persoanele fizice autorizate, care organizeaza in tara spectacole muzicale, altele decit cele folclorice sau de divertisment, sunt obligate sa determine valoarea timbrului muzical, sa o adauge la pretul de vinzare al biletului si sa imprime pe fiecare bilet mentiunea "Pretul include timbrul muzical";
b) toate persoanele juridice, precum si persoanele fizice autorizate, care produc in tara inregistrari muzicale pe suporturile enumerate la pct. 1 alin. 2, altele decit cele folclorice sau de divertisment, sunt obligate sa determine valoarea timbrului muzical adaugind-o la pretul acestora.
Unitatile platitoare sunt obligate sa vireze in conturile organizatiilor de creatori beneficiare sumele incasate, rezultate din aplicarea timbrului muzical, raspunzind, potrivit legii, pentru respectarea optiunii titularilor de drepturi de autor sau a titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, a mostenitorilor acestora.
In acest scop, unitatile platitoare vor mentiona, intr-o situatie anexa la ordinul de plata, denumirea spectacolului, numarul biletelor vindute, pretul de vinzare si suma incasata reprezentind valoarea timbrului muzical, respectiv denumirea produsului, numarul de exemplare vindute, pretul de vinzare si suma incasata reprezentind valoarea timbrului muzical.
Pentru inregistrarile muzicale provenite din import, destinatia timbrului muzical va fi hotarita de catre importator.
In cazul in care numai o parte din cei in drept isi manifesta optiunea, potrivit legii, desi producatorii fac dovada ca au solicitat tuturor exprimarea acesteia, sumele obtinute din aplicarea timbrului muzical vor fi virate in contul organizatiilor pentru care si-au exprimat optiunea cei in drept si in contul organizatiei alese de catre producator, pentru cei care nu si-au exprimat optiunea, potrivit regulilor de mai sus.
In cazul in care nici o persoana dintre cele indreptatite nu isi manifesta optiunea, sumele rezultate din aplicarea timbrului muzical vor fi virate in mod egal organizatiilor de creatori beneficiare.
Solicitarea optiunii titularilor de drepturi de autor sau a titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, a mostenitorilor acestora se face de catre producatori pe baza documentului justificativ prevazut in anexa.
3. Unitatile beneficiare
Organizatiile de creatori beneficiare ale timbrului muzical sunt:
1. Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania (U.C.M.R.), cont de virament nr. S.V. 13003394450, B.R.D. - Victoria;
2. Uniunea Criticilor, Redactorilor si Realizatorilor Muzicali din Romania (U.C.R.R.M.R.), cont de virament nr. 25.11.00996061338, B.R.D. - Unirea;
3. Uniunea de Creatie Interpretativa a Muzicienilor din Romania (U.C.I.M.R.), cont de virament nr. 2511.117326.1/Rol, B.C.R. - sectorul 1;
4. Uniunea Interpretilor, Coregrafilor si Criticilor Muzicali din Romania (U.I.C.C.M.), cont de virament nr. 25.11.1-2498.1/Rol, B.C.R. - sectorul 1.


ANEXA Nr. 5
la normele metodologice


TIMBRUL FOLCLORIC


1. Potrivit prevederilor art. 1 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 35/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, timbrul folcloric se determina prin aplicarea procentului de 5% la pretul unui bilet si de 2% la pretul fiecarei tiparituri, casete video si audio folclorice, inregistrate, si se adauga acestor preturi.
Timbrul folcloric se percepe pentru toate spectacolele folclorice organizate in tara, inclusiv pentru spectacolele din cabarete, discoteci, baruri si restaurante, cu intrare pe baza de bilet, cu caracter exclusiv folcloric, precum si pentru inregistrarile cu caracter folcloric.
Dispozitiile referitoare la casetele video si audio inregistrate se aplica in mod corespunzator si pentru discuri, CD si DVD inregistrate, cu caracter folcloric.
2. Unitatile platitoare:
a) toate persoanele juridice, precum si persoanele fizice autorizate, care organizeaza in tara spectacole folclorice, sunt obligate sa determine valoarea timbrului folcloric, sa o adauge la pretul de vinzare al biletului si sa imprime pe fiecare bilet mentiunea "Pretul include timbrul folcloric";
b) toate persoanele juridice, precum si persoanele fizice autorizate, care produc in tara inregistrari folclorice pe suporturile enumerate la pct. 1 alin. 3, sunt obligate sa determine valoarea timbrului folcloric adaugind-o la pretul acestora.
Unitatile platitoare sunt obligate sa vireze in conturile organizatiilor de creatori beneficiare sumele incasate, rezultate din aplicarea timbrului folcloric, raspunzind, potrivit legii, pentru respectarea optiunii titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori a mostenitorilor acestora, dupa caz.
In acest scop, unitatile platitoare vor mentiona, intr-o situatie anexa la ordinul de plata, denumirea spectacolului, numarul biletelor vindute, pretul de vinzare si suma incasata reprezentind valoarea timbrului folcloric, respectiv denumirea produsului, numarul de exemplare vindute, pretul de vinzare si suma incasata reprezentind valoarea timbrului folcloric.
Pentru inregistrarile muzicale provenite din import, destinatia timbrului va fi hotarita de catre importator.
In cazul in care exista mai multe organizatii de creatori ce pot beneficia de sumele incasate din aplicarea timbrului folcloric, iar toti cei in drept nu isi manifesta optiunea, potrivit legii, desi producatorii sau editorii fac dovada ca au solicitat exprimarea optiunii, destinatia timbrului folcloric va fi hotarita de catre editor sau de producator, dupa caz.
In cazul in care numai o parte din cei in drept isi manifesta optiunea, potrivit legii, desi producatorul face dovada ca a solicitat tuturor exprimarea acesteia, sumele obtinute din aplicarea timbrului folcloric vor fi virate in contul organizatiilor pentru ca si-au exprimat optiunea cei in drept si in contul organizatiei alese de catre producator, pentru cei care nu si-au exprimat optiunea, potrivit regulilor de mai sus.
In cazul in care nici o persoana dintre cele indreptatite nu isi manifesta optiunea, sumele rezultate din aplicarea timbrului folcloric vor fi virate in mod egal organizatiilor de creatori beneficiare.
Solicitarea optiunii titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori a mostenitorilor acestora, dupa caz, se face de catre producatorii spectacolelor sau de catre producatorii inregistrarilor folclorice, pe baza documentului justificativ prevazut in anexa.
Optiunea importatorului pentru inregistrarile folclorice provenite din import va fi comunicata direct de catre acesta unitatilor platitoare.
3. Unitatile beneficiare
Organizatiile de creatori beneficiare ale timbrului folcloric sunt:
1. Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania, (U.C.M.R.), cont de virament nr. S.V. 13003394450, B.R.D. - Victoria;
2. Uniunea de Creatie Interpretativa a Muzicienilor din Romania (U.C.I.M.R.), cont de virament nr. 2511.117326.1/Rol, B.C.R. - sectorul 1.


ANEXA Nr. 6
la normele metodologice


TIMBRUL ARTELOR PLASTICE


1. Potrivit prevederilor art. 1 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 35/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, timbrul artelor plastice se determina prin aplicarea procentului de 0,5% la pretul de vinzare al operei de arta si se adauga acestui pret.
Timbrul artelor plastice se percepe pentru operele de arta din domeniile picturii, sculpturii, graficii, artei decorative si artei aplicate.
Prin opere de arta din domeniul picturii se intelege operele de arta care reprezinta o imagine, un model etc., realizate pe pinza, carton, sticla, perete sau alte materiale asemanatoare, cu ajutorul pensulei, al altor instrumente si al culorilor, precum tablouri, fresce si altele.
Prin opere de arta din domeniul sculpturii se intelege operele de arta realizate prin cioplirea, modelarea si turnarea in diverse materiale, cum ar fi piatra, lemn, metal si alte materiale asemanatoare, precum si prin alte tehnici.
Prin opere de arta din domeniul graficii se intelege operele de arta care au la baza desenul (linii, puncte, figuri geometrice, naturale si simbolice etc.) si care folosesc diverse procedee tehnice de realizare si multiplicare, pe diferite materiale, inclusiv cele realizate in scop publicitar.
Prin opere de arta din domeniul artei decorative se intelege operele de arta realizate cu mijloace specifice artelor plastice pentru decorarea interiorului sau exteriorului cladirilor si a altor obiecte.
Prin opere de arta din domeniul artei aplicate se intelege operele de arta care, prin mijloace specifice artelor plastice, impodobesc obiecte functionale.
2. Unitatile platitoare
Toate persoanele fizice sau juridice care comercializeaza opere de arta din domeniile prevazute la pct. 1 sunt obligate sa determine valoarea timbrului artelor plastice si sa o aplice distinct, pe fiecare opera de arta, adaugind-o la pretul de vinzare al acesteia.
In cazul operelor de arta pentru care nu este posibila aplicarea timbrului artelor plastice, valoarea acestuia va fi inscrisa in documentul care face dovada vinzarii, dupa caz.
Unitatile platitoare sunt obligate sa vireze in conturile organizatiilor de creatori beneficiare sumele incasate, rezultate din aplicarea timbrului artelor plastice, raspunzind, potrivit legii, pentru respectarea optiunii titularilor de drepturi de autor ori, dupa caz, a mostenitorilor acestora.
In acest scop, unitatile platitoare vor mentiona, intr-o situatie anexa la ordinul de plata, titlul lucrarii, numele autorului, numarul de exemplare vindute, pretul de vinzare si suma incasata reprezentind valoarea timbrului artelor plastice.
In cazul in care exista mai multe organizatii de creatori ce pot beneficia de sumele incasate din aplicarea timbrului artelor plastice, iar toti cei in drept nu isi manifesta optiunea, potrivit legii, desi unitatile platitoare fac dovada ca au solicitat exprimarea acesteia, destinatia timbrului artelor plastice va fi hotarita de catre unitatile platitoare.
In cazul in care numai o parte din cei in drept isi manifesta optiunea, potrivit legii, desi unitatile platitoare fac dovada ca au solicitat tuturor exprimarea acesteia, sumele obtinute din aplicarea timbrului artelor plastice vor fi virate in contul organizatiilor pentru care si-au exprimat optiunea cei in drept si in contul organizatiei alese de catre unitatea platitoare, pentru cei care nu si-au exprimat optiunea, potrivit regulilor de mai sus.
In cazul in care nici o persoana dintre cele indreptatite nu isi manifesta optiunea, sumele rezultate din aplicarea timbrului artelor plastice vor fi virate in mod egal organizatiilor de creatori beneficiare.
Solicitarea optiunii titularilor de drepturi de autor ori a mostenitorilor acestora se face de catre unitatile platitoare, pe baza documentului justificativ prevazut in anexa.
3. Unitatile beneficiare
Organizatiile de creatori beneficiare ale timbrului artelor plastice sunt:
- Uniunea Artistilor Plastici (U.A.P.), cont de virament nr. 2511.31283.3/Rol, B.C.R. - sectorul 1.


ANEXA Nr. 7
la normele metodologice


TIMBRUL ARHITECTURII


1. Potrivit prevederilor art. 1 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 35/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, timbrul arhitecturii se determina prin aplicarea procentului de 0,5 0/00 din valoarea investitiei, indiferent de beneficiarul sau de destinatia acesteia.
Timbrul arhitecturii se adauga la valoarea investitiei si se achita o data cu taxa pentru autorizatia de constructie.
Timbrul arhitecturii se percepe pentru toate investitiile efectuate pe baza proiectelor elaborate de arhitecti sau de arhitecti conductori, in limitele competentelor pe care acestia le au prin lege si pentru a caror realizare este necesara, potrivit legii, autorizatia de construire.
2. Unitatile platitoare
Toate autoritatile administratiei publice locale care elibereaza autorizatie de construire, potrivit legii, denumite in continuare unitati platitoare, sunt obligate sa determine valoarea timbrului arhitecturii pentru fiecare investitie pentru care se solicita autorizatie de construire, prin calcularea procentului de 0,50/00 din valoarea investitiei, si sa il perceapa de la investitor o data cu eliberarea autorizatiei de construire.
Unitatile platitoare sunt obligate sa vireze in conturile organizatiilor de creatori beneficiare sumele incasate, rezultate din aplicarea timbrului arhitecturii, raspunzind, potrivit legii, pentru respectarea optiunii titularilor de drepturi de autor ori, dupa caz, a mostenitorilor acestora.
In acest scop, unitatile platitoare vor mentiona, intr-o situatie anexa la ordinul de plata, denumirea investitiei, datele de identificare a investitorului, numele autorului proiectului, valoarea investitiei si suma incasata reprezentind valoarea timbrului arhitecturii.
In cazul in care exista mai multe organizatii de creatori ce pot beneficia de sumele incasate din aplicarea timbrului arhitecturii, iar toti cei in drept nu isi manifesta optiunea, potrivit legii, desi unitatile platitoare fac dovada ca au solicitat exprimarea optiunii, destinatia timbrului arhitecturii va fi hotarita de catre unitatile platitoare.
In cazul in care numai o parte din cei in drept isi manifesta optiunea, potrivit legii, desi unitatile platitoare fac dovada ca au solicitat tuturor exprimarea acesteia, sumele obtinute din aplicarea timbrului arhitecturii vor fi virate in contul organizatiilor pentru care si-au exprimat optiunea cei in drept si in contul organizatiei alese de catre unitatea platitoare, pentru cei care nu si-au exprimat optiunea, potrivit regulilor de mai sus.
In cazul in care nici o persoana dintre cele indreptatite nu isi manifesta optiunea, sumele rezultate din aplicarea timbrului arhitecturii vor fi virate in mod egal organizatiilor de creatori beneficiare.
Solicitarea optiunii titularilor de drepturi de autor ori a mostenitorilor acestora se face de catre unitatile platitoare, pe baza documentului justificativ prevazut in anexa, in acelasi timp cu eliberarea autorizatiei de construire.
3. Unitatile beneficiare
Organizatiile de creatori beneficiare ale timbrului arhitecturii sunt:
- Uniunea Arhitectilor din Romania (U.A.R.), cont de virament nr. 121052800/Rol 3, Finans Bank - Doamnei.


ANEXA Nr. 8
la normele metodologice


TIMBRUL DE DIVERTISMENT


1. Potrivit prevederilor art. 1 alin. 1 lit. h) din Legea nr. 35/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, timbrul de divertisment se determina prin aplicarea procentului de 3% la pretul unui bilet si se adauga acestuia.
Timbrul de divertisment se percepe pentru spectacolele artistico-sportive, altele decit cele la care se aplica alte timbre, si pentru spectacolele de circ organizate in tara.
2. Unitatile platitoare
Toate persoanele juridice, precum si persoanele fizice autorizate, care organizeaza in tara spectacole artistico-sportive, altele decit cele la care se aplica alte timbre, si spectacole de circ, sunt obligate sa determine valoarea timbrului de divertisment, sa o adauge la pretul de vinzare al biletului si sa imprime pe fiecare bilet mentiunea "Pretul include timbrul de divertisment".
Unitatile platitoare sunt obligate sa vireze in conturile organizatiilor de creatori beneficiare sumele incasate, rezultate din aplicarea timbrului de divertisment, raspunzind, potrivit legii, pentru respectarea optiunii titularilor de drepturi de autor sau a titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, a mostenitorilor acestora.
In acest scop, unitatile platitoare vor mentiona, intr-o situatie anexa la ordinul de plata, denumirea spectacolului, numarul biletelor vindute, pretul de vinzare si suma incasata reprezentind valoarea timbrului de divertisment.
In cazul in care exista mai multe organizatii de creatori ce pot beneficia de sumele incasate din aplicarea timbrului de divertisment, iar toti cei in drept nu isi manifesta optiunea, potrivit legii, desi producatorul face dovada ca a solicitat exprimarea optiunii, destinatia timbrului de divertisment va fi hotarita de catre producator. In aceeasi situatie, pentru spectacolele realizate in coproductie, destinatia timbrului de divertisment va fi hotarita de comun acord de catre coproducatori.
In cazul in care numai o parte din cei in drept isi manifesta optiunea, potrivit legii, desi producatorul face dovada ca a solicitat tuturor exprimarea acesteia, sumele obtinute din aplicarea timbrului de divertisment vor fi virate in contul organizatiilor pentru care si-au exprimat optiunea cei in drept si in contul organizatiei alese de catre producator, pentru cei care nu si-au exprimat optiunea, potrivit regulilor de mai sus.
In cazul in care nici o persoana dintre cele indreptatite nu isi manifesta optiunea, sumele rezultate din aplicarea timbrului de divertisment vor fi virate in mod egal organizatiilor de creatori beneficiare.
Solicitarea optiunii titularilor de drepturi de autor sau a titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, a mostenitorilor acestora se face de catre producatorul spectacolului artistico-sportiv sau de circ, pe baza documentului justificativ prevazut in anexa.
3. Unitatile beneficiare
Organizatiile de creatori beneficiare ale timbrului de divertisment sunt:
1. Uniunea Teatrala din Romania (UNITER), cont de virament nr. 25110.099.655.10.528, B.R.D. - Victoria;
2. Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania, (U.C.M.R.), cont de virament nr. S.V. 13003394450, B.R.D. - Victoria;
3. Uniunea de Creatie Interpretativa a Muzicienilor din Romania (U.C.I.M.R.), cont de virament nr. 2511.117326.1/Rol, B.C.R. - sectorul 1.


ANEXA
la anexele nr. 1-8


DOCUMENT JUSTIFICATIV
pentru exprimarea optiunii pentru timbrul ..................*)

Nr. crt.

Numele si prenumele (calitatea)

Opera Organizatia de creatori beneficiara Data Semnatura
 
 
 
 
 
 

*) Pot fi folosite unul sau mai multe rinduri.Varianta oficiala a actului normativ este cea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, editat de Regia Autonoma Monitorul Oficial


©2004 Asociatia Culturala ECUMEST
Actualizare 07/07/2004