Acest site a fost lansat cu sprijinul
Programului Regional Arta si Cultura al Institutului pentru o Societate Deschisa din Budapesta, prin Fundatia CONCEPT, organizatie membra a Soros Open Network Romania

 
Cautare avansata
 Home | Reglementari specifi ... | Creatia contemporana ... | Artele spectacolului

 

Sursa text lege: programul LEGE 4 produs de INDACO SYSTEMS
Emitent: Parlamentul Romaniei

Lege nr. 504 din 17/11/2004
privind institutiile publice de spectacole si concerte
publicat/a in Monitorul Oficial nr. 1119 din 29/11/2004


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza cadrul juridic general al organizarii si functionarii institutiilor publice de spectacole si concerte.
Art. 2. - In sensul prezentei legi:
a) institutiile publice de spectacole si concerte sint: teatrele, filarmonicile, orchestrele si ansamblurile artistice care prezinta publicului spectacole dramatice, lirice, coregrafice, de divertisment, folclorice, de varietati, de circ, de papusi sau marionete, precum si concertele, indiferent de gen, sau orice alt tip de reprezentatie in care interpretarile si executiile artistilor interpreti ori executanti sint prezentate direct publicului si sint finantate din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz;
b) producatorul de spectacole sau concerte este persoana juridica sau fizica ce isi asuma responsabilitatea producerii spectacolului sau a concertului si care, in aceasta calitate, asigura mijloacele materiale si financiare necesare;
c) ansamblul artistic permanent este alcatuit din artisti interpreti sau executanti angajati cu contract individual de munca;
d) stagiunea este perioada in care o institutie publica de spectacole sau concerte pregateste si prezinta direct publicului productiile sale artistice; stagiunea cuprinde, de regula, 10 luni consecutive din doi ani calendaristici, fiind urmata de o vacanta de doua luni; durata si data inceperii stagiunii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al institutiei.
Art. 3. - Institutiile publice de spectacole si concerte au ca obiectiv principal promovarea valorilor cultural-artistice, autohtone si universale, pe plan national si international.


CAPITOLUL II
Organizare si functionare


Art. 4. - (1) Institutiile publice de spectacole si concerte au personalitate juridica, se organizeaza si functioneaza, potrivit prevederilor prezentei legi, in subordinea autoritatilor administratiei publice centrale sau locale; fiecare institutie isi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, aprobat conform normelor legale in vigoare.
(2) Institutiile publice de spectacole si concerte au deplina autonomie in stabilirea si realizarea repertoriului, a proiectelor, precum si a programelor cultural-artistice.
(3) Institutiile publice de spectacole si concerte au in administrare bunuri mobile si imobile, au acces la cel putin o sala de spectacole sau concerte cu dotarile tehnice aferente si dispun de mijloace financiare necesare pentru organizarea si desfasurarea activitatii specifice in conditii care sa asigure continuitatea, regularitatea, calitatea si accesibilitatea la spectacolele si concertele prezentate.
Art. 5. - (1) Institutiile publice de spectacole si concerte pot fi nationale, regionale, judetene sau locale.
(2) Incadrarea institutiilor publice de spectacole si concerte conform prevederilor alin. (1) se face prin hotarire a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor.
Art. 6. - (1) Institutiile publice de spectacole sint, dupa caz:
a) institutii de repertoriu;
b) institutii de proiecte.
(2) Institutiile de repertoriu sint cele care au cel putin un ansamblu artistic permanent, capabil sa sustina activitatea unei stagiuni, cu un portofoliu de cel putin trei spectacole diferite si care realizeaza, in fiecare stagiune, cel putin doua spectacole noi ce se adauga portofoliului existent sau inlocuiesc unele dintre componentele acestuia.
(3) Institutiile de proiecte sint cele care nu au un ansamblu artistic permanent, dar dispun de resursele logistice si financiare necesare pentru a realiza spectacole proprii pe care le prezinta in serii determinate, pe durata unei stagiuni.
Art. 7. - Institutiile publice de concerte sint filarmonici, orchestre sau alte formatiuni instrumentale, corale ori vocal-instrumentale, care detin un ansamblu artistic permanent, capabil sa sustina activitatea unei stagiuni de concerte.
Art. 8. - (1) Autoritatile administratiei publice locale pot infiinta institutii gazda de spectacole.
(2) Institutiile gazda de spectacole nu au un ansamblu artistic permanent si nu realizeaza productii artistice proprii, dar dispun de resurse logistice si financiare necesare pentru a gazdui si a sustine reprezentarea unor spectacole sau concerte realizate de diferiti producatori.
Art. 9. - Institutiile publice de spectacole si concerte isi programeaza activitatea pe stagiuni.


CAPITOLUL III
Finantarea activitatii


Art. 10. - Finantarea institutiilor publice de spectacole si concerte se realizeaza din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, precum si din alte surse, potrivit prevederilor prezentei legi.
Art. 11. - Finantarea de baza a activitatii institutiilor publice de spectacole, de repertoriu si de proiecte respecta urmatoarele:
a) cheltuielile de personal si cheltuielile pentru intretinerea, reabilitarea si dezvoltarea bazei materiale a institutiilor se asigura integral din subventiile acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, dupa caz;
b) programele si proiectele culturale sint finantate din subventiile acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, dupa caz, in corelatie cu veniturile proprii prezumate;
c) veniturile proprii provenite din exercitarea activitatilor specifice se utilizeaza exclusiv pentru finantarea cheltuielilor aferente proiectelor si programelor culturale si pentru stimularea personalului;
d) cota ce revine, potrivit reglementarilor in vigoare, din veniturile proprii provenite din exploatarea unor bunuri aflate in administrare se utilizeaza exclusiv pentru finantarea cheltuielilor materiale si servicii;
e) finantarea institutiilor gazda se asigura in corelatie cu veniturile proprii provenite din exploatarea bunurilor aflate in administrare, pentru acoperirea integrala a cheltuielilor curente si de capital.
Art. 12. - (1) Ministerul Culturii si Cultelor, alte autoritati ale administratiei publice centrale si autoritatile administratiei publice locale pot subventiona proiecte sau programe culturale, inclusiv turnee, ale institutiilor publice de spectacole si concerte, indiferent de subordonare, in conditiile prezentei legi.
(2) Subventiile obtinute potrivit dispozitiilor alin. (1) pot fi folosite si pentru stimulente pecuniare ce se acorda realizatorilor proiectelor si programelor culturale.
(3) De prevederile alin. (1) pot beneficia si institutiile private de spectacole si concerte.
Art. 13. - Institutiile publice de spectacole si concerte pot beneficia de bunuri materiale si fonduri banesti primite sub forma de prestari de servicii, donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale; liberalitatile de orice fel pot fi acceptate numai daca nu sint grevate de conditii ori sarcini care afecteaza autonomia institutiei sau care sint contrare obiectului sau de activitate.


CAPITOLUL IV
Raporturile de munca


Art. 14. - (1) Functionarea institutiilor publice de spectacole si concerte se asigura prin activitatea personalului angajat cu contract individual de munca, in functii de specialitate artistica sau tehnica, in functii auxiliare si de intretinere, precum si prin activitatea unor persoane care participa la realizarea actului artistic, in baza unor contracte incheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturile conexe sau in baza unor conventii reglementate de Codul civil.
(2) Activitatea fiecarui salariat din cadrul institutiei publice de spectacole si concerte se normeaza potrivit fisei postului.
(3) Pentru personalul artistic si tehnic de specialitate din institutiile publice de spectacole si concerte, zilele de simbata si duminica sint considerate zile lucratoare, ziua de luni fiind zi de repaus.
(4) Activitatea saptaminala a institutiilor de spectacole si concerte este organizata potrivit contractului colectiv de munca pe ramura, precum si potrivit regulamentelor de organizare si functionare, proprii fiecarei institutii.
(5) Activitatea lunara a salariatilor este, de regula, de 20-23 de zile lucratoare, avind cel putin 8 zile de repaus; zilele de repaus care n-au putut fi acordate vor fi recuperate in lunile urmatoare, compensate potrivit prevederilor Codului muncii sau adaugate zilelor de concediu.
(6) Concediul anual de odihna pentru personalul din institutiile publice de spectacole si concerte se acorda in perioada dintre stagiuni.
Art. 15. - (1) Personalul contractual al institutiilor publice de spectacole si concerte, angajat prin contract individual de munca, se incadreaza in functiile de specialitate prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
(2) Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale, precum si normarea muncii se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de ramura si, respectiv, de institutie.
Art. 16. - (1) In cazul personalului incadrat in functii de specialitate artistica sau tehnica, contractele individuale de munca se pot incheia:
a) de regula, pe durata nedeterminata;
b) pe durata determinata;
c) pe spectacol sau pe proiect.
(2) Incadrarea personalului prevazut la alin. (1) se face pe baza de concurs sau examen organizat in conditiile legii.
(3) In cazul contractelor individuale de munca ce se incheie potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) si c), angajarea se poate face si in mod direct, prin acordul partilor.
(4) In cazul contractelor prevazute la alin. (3), durata acestora se poate prelungi prin acordul partilor.
(5) Conditionarea ocuparii unui post pe criterii de sex, virsta sau calitati fizice, prin anunt sau prin concurs la institutiile publice de spectacole si concerte, se face conform specificului si nevoilor institutiei si nu constituie contraventie, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 48/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 17. - (1) Institutiile publice de spectacole si concerte pot incheia contracte potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturile conexe.
(2) Sumele reprezentind plata drepturilor cuvenite conform prevederilor alin. (1) se considera cheltuieli aferente programelor si proiectelor culturale si se prevad ca atare in bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiei.
Art. 18. - Personalul angajat in functii de specialitate artistica, pe durata determinata, care nu are domiciliul in localitate si nu beneficiaza de locuinta de serviciu, poate primi din bugetul institutiei o indemnizatie lunara de cazare, neimpozabila, in cuantum de pina la 50% din salariul mediu net pe economie.


CAPITOLUL V
Conducerea activitatii


Art. 19. - (1) Conducerea institutiilor publice de spectacole si concerte este asigurata de directorul general sau, dupa caz, de director.
(2) Prin decizia directorului general sau, dupa caz, a directorului se infiinteaza Consiliul artistic, format din personalitati culturale din institutie si din afara acesteia, cu rol consultativ.
(3) Consiliul administrativ, organism cu rol consultativ, este numit prin decizia directorului general sau, dupa caz, a directorului, potrivit legii, si este format din:
a) presedinte - directorul general sau, dupa caz, directorul;
b) membri:
- reprezentantul autoritatii tutelare, propus de aceasta;
- directorul artistic;
- directorul administrativ sau, dupa caz, directorul executiv;
- directorul economic sau, dupa caz, contabilul-sef;
- consilierul juridic;
- delegatul sindicatului reprezentativ, propus de acesta.
Art. 20. - Directorul general sau, dupa caz, directorul, persoana fizica, este numit prin concurs, organizat in conditiile legii, pe baza unui contract de management.
Art. 21. - Contractul de management reprezinta acordul partilor si se incheie, in conformitate cu legislatia in vigoare, in vederea realizarii programului asumat, in baza unor criterii de performanta cuantificabile.
Art. 22. - sint parti in contractul de management:
a) autoritatea administratiei publice in subordinea careia este organizata si functioneaza institutia;
b) directorul general sau, dupa caz, directorul institutiei.
Art. 23. - (1) Contractul de management se incheie pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul partilor, in conditiile indeplinirii programului asumat, in baza unor criterii de performanta cuantificabile.
(2) Contractul de management poate fi reziliat de parti, in cazul nerespectarii clauzelor contractuale.
Art. 24. - Prin contractul de management, autoritatea administratiei publice asigura cel putin finantarea prevazuta la art. 11, in raport cu obiectivele si criteriile de performanta stabilite de parti, pe intreaga durata a contractului de management.
Art. 25. - Contractul-cadru de management, criteriile de performanta cuantificabile, precum si modalitatile de evaluare a indeplinirii acestora se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor si aprobate prin hotarire a Guvernului.
Art. 26. - (1) Activitatea institutiilor publice de spectacole si concerte poate fi concesionata in baza prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.
(2) Prevederile art. 2 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 219/1998 se aplica numai pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor si aprobate prin hotarire a Guvernului, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(3) Normele metodologice cuprind cel putin urmatoarele:
a) conditiile de experienta a concesionarilor;
b) prevederea, in caietul de sarcini, a obligatiei de a pastra obiectul specific al activitatii institutiei, clauzele privind angajatii, precum si conditiile de accesibilitate la spectacole si concerte.


CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 27. - (1) Contractele individuale de munca incheiate pe perioada nedeterminata inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi pot fi transformate in contracte pe perioada determinata, prin acordul partilor, numai dupa 5ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si persoanelor cu contract pe perioada nedeterminata, dar care, inaintea intrarii in vigoare a prezentei legi, au fost detasate in interes personal sau de serviciu ori au contractul de munca suspendat, in conditiile legii.
Art. 28. - Orice modificare a modului de organizare si functionare a institutiilor publice de spectacole si concerte se aproba prin hotarire a Guvernului sau, dupa caz, prin hotarirea autoritatii administratiei publice tutelare, prin votul a doua treimi din numarul total de consilieri.
Art. 29. - Ministerul Culturii si Cultelor este autoritatea administratiei publice centrale care, in domeniul institutiilor publice de spectacole si concerte, urmareste, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, punerea in aplicare si respectarea reglementarilor de specialitate, precum si a prevederilor prezentei legi.
Art. 30. - Contractele de management incheiate pe perioada determinata ramin in vigoare pina la termenele prevazute in ele, iar cele incheiate pe perioada nedeterminata vor fi transformate in contracte de management pe perioada determinata de 5 ani.
Art. 31. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul Marii Adunari Nationale nr. 19/1959 privind organizarea si functionarea institutiilor artistice de spectacole, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 3 din 23 ianuarie 1959, si Decretul Consiliului de Stat nr. 703/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru institutiile cultural-educative, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 1974, aprobat prin Legea nr. 26/1974, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 109 din 2 august 1974, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
Art. 32. - Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR p. PRESEDINTELE SENATULUI, VALER DORNEANU DORU IOAN TARACILA

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.
Nr. 504.


ANEXA

LISTA
functiilor de specialitate in institutiile publice de spectacole si concerte

Nr. crt. Functia Nivelul de studii
1 a) regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concertmaistru, sef partida, artist instrumentist
b) maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor, producator delegat, impresar artistic
c) sef orchestra, maestru de studii (balet, canto), secretar artistic (muzical, literar, relatii publice), operator imagine, operator sunet, sufleor opera, artist liric opera
d) artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor minuitor papusi, sculptor papusi, sufleor teatru, regizor de culise, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine

S


S

SS

2 a) dirijor, sef orchestra, maestru (balet-dans, corepetitor), concertmaistru, maestru de studii balet, maestru de lumini, maestru de sunet, regizor scena (culise), secretar platou, impresar artistic
b) solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor opera, corist opera
c) maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian, clavecin, lutier), specialist (orga, instrumente de suflat)
d) corist, balerin, dansator, corepetitor, actor minuitor papusi, sculptor papusi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine

M

M

M

M

3 supraveghetor sala, controlor bilete, garderobier, plasator M, GVarianta oficiala a actului normativ este cea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, editat de Regia Autonoma Monitorul Oficial


©2004 Asociatia Culturala ECUMEST
Actualizare 07/07/2004