Acest site a fost lansat cu sprijinul
Programului Regional Arta si Cultura al Institutului pentru o Societate Deschisa din Budapesta, prin Fundatia CONCEPT, organizatie membra a Soros Open Network Romania

 
Cautare avansata
 Home | Dreptul de autor si ...

 

Sursa text lege: programul LEGE 4 produs de INDACO SYSTEMS
Emitent: Parlamentul Romaniei

Lege nr. 77 din 08/04/1998
pentru aderarea Romaniei la Conventia de la Berna pentru protectia operelor literare si artistice din 9 septembrie 1886, in forma revizuita prin Actul de la Paris la 24 iulie 1971 si modificata la 28 septembrie 1979
publicat/a in Monitorul Oficial nr. 156 din 17/04/1998


Articol unic. - Romania adera la Conventia de la Berna pentru protectia operelor literare si artistice din 9 septembrie 1886, in forma revizuita prin Actul de la Paris din 24 iulie 1971 si modificata la 28 septembrie 1979.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 10 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 9 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Act International
Conventie de la Berna

din 9 septembrie 1886

pentru protectia operelor literare si artistice*)

Publicat in Buletinul Oficial nr. 84 din 31 iulie 1969

___________
*) Traducere din 9 septembrie 1886, completata la Paris la 4 mai 1896, revizuita la Berlin la 13 noiembrie 1908, completata la Berna la 20 martie 1914, revizuita la Roma la 2 iunie 1928, revizuita la Bruxelles la 26 iunie 1948 si revizuita la Stockholm la 14 iulie 1967.

Tarile uniunii, deopotriva insufletite de dorinta de a proteja intr-un mod cit mai eficient si mai uniform cu putinta drepturile autorilor asupra operelor literare si artistice,
au hotarit sa revizuiasca si sa completeze actul semnat la Berna la 9 septembrie 1886, completat la Paris la 4 mai 1896, revizuit la Berlin la 13 noiembrie 1908, completat la Berna la 20 martie 1914, revizuit la Roma la 2 iunie 1928 si revizuit la Bruxelles la 26 iunie 1948.
In consecinta, subscrisii plenipotentiari, dupa prezentarea deplinelor puteri, recunoscute in forma buna si corespunzatoare, au convenit asupra celor ce urmeaza:

ARTICOLUL 1

Tarile carora li se aplica prezenta conventie sint constituite in Uniunea pentru protectia drepturilor autorilor asupra operelor literare si artistice.

ARTICOLUL 2

1. Termenii "opere literare si artistice" cuprind toate lucrarile din domeniile literar, stiintific si artistic, oricare ar fi modul sau forma de exprimare, precum: cartile, brosurile si alte scrieri; conferintele, alocutiunile, predicile si alte opere de aceeasi natura; operele dramatice sau dramatico-muzicale; operele coregrafice si pantomimele; compozitiile muzicale cu sau fara cuvinte; operele cinematografice, carora le sint asimilate operele exprimate printr-un procedeu analog cu cinematografia; operele de desen, de pictura, de arhitectura, de sculptura, de gravura, de litografie; operele fotografice, carora le sint asimilate operele exprimate printr-un procedeu analog cu fotografia; operele de arta aplicata; ilustratiile, hartile geografice; planurile, crochiurile si operele plastice referitoare la geografie, la topografie, la arhitectura sau la stiinte.
2. Se rezerva totusi legislatiilor tarilor uniunii facultatea de a dispune ca operele literare si artistice, sau una sau mai multe categorii dintre ele, nu sint protejate cit timp nu au fost fixate pe un suport material.
3. Sint protejate ca opere originale, fara prejudiciul drepturilor autorului operei originale, traducerile, adaptarile, aranjamentele muzicale si alte transformari ale unei opere literare sau artistice.
4. Se rezerva legislatiilor tarilor uniunii dreptul de a determina protectia care trebuie acordata textelor oficiale de ordin legislativ, administrativ sau judiciar, precum si traducerilor oficiale ale acestor texte.
5. Culegerile de opere literare sau artistice, cum sint enciclopediile si antologiile care, prin alegerea sau dispozitia materiilor, constituie creatii intelectuale, sint protejate ca atare, fara prejudiciul drepturilor autorilor asupra fiecarei opere care face parte din aceste culegeri.
6. Operele sus-mentionate beneficiaza de protectie in toate tarile uniunii. Aceasta protectie se exercita in favoarea autorului si a detinatorilor drepturilor sale.
7. Se rezerva legislatiilor tarilor uniunii reglementarea cimpului de aplicare a legilor privind operele de arta aplicata si desenele si modelele industriale, precum si conditiile de protectie a acestor opere, desene si modele, tinind seama de dispozitiile art. 7 pct. 4 al prezentei conventii. Pentru operele protejate numai ca desene si modele in tara de origine nu poate fi ceruta in alta tara a uniunii decit protectia speciala acordata in aceasta tara desenelor si modelelor; totusi, daca o astfel de protectie speciala nu se acorda in aceasta tara, aceste opere vor fi protejate ca opere artistice.
8. Protectia prezentei conventii nu se aplica stirilor zilei sau faptelor diverse, care au caracterul de simple informatii de presa.

ARTICOLUL 2 BIS

1. Se rezerva legislatiilor tarilor uniunii facultatea de a exclude in parte sau total de la protectia prevazuta in articolul precedent discursurile politice si discursurile pronuntate in dezbaterile judiciare.
2. Se rezerva de asemenea legislatiilor tarilor uniunii facultatea de a statua asupra conditiilor in care conferintele, alocutiunile si alte opere de aceeasi natura, pronuntate in public, vor putea fi reproduse prin presa, radiodifuzate, transmise prin fir publicului sau vor putea forma obiectul comunicarilor publice prevazute in art. 11 bis pct. 1 al prezentei conventii, in cazul cind o astfel de folosire este justificata prin scopul de informare urmarit.
3. Totusi, autorul beneficiaza de dreptul exclusiv de a reuni in culegere operele sale mentionate in alineatele precedente.

ARTICOLUL 3

1. Sint protejati, in virtutea prezentei conventii:
a) autorii resortisanti ai uneia dintre tarile uniunii, pentru operele lor, publicate sau nu;
b) autorii care nu sint resortisanti ai unei tari a uniunii, pentru operele pe care le publica pentru prima data intr-una dintre aceste tari sau simultan intr-o tara straina de uniune si intr-o tara a uniunii.
2. Autorii care nu sint resortisanti ai unei tari a uniunii, dar care au resedinta lor obisnuita intr-una dintre aceste tari, sint, pentru aplicarea prezentei conventii, asimilati cu autorii resortisanti ai acestei tari.
3. Prin "opere publicate" se inteleg operele editate cu consimtamintul autorilor, oricare ar fi modul de fabricare a exemplarelor, cu conditia ca punerea la dispozitie a acestora sa poata satisface nevoile normale ale publicului, tinind seama de natura operei. Nu constituie o publicare reprezentarea unei opere dramatice, dramatico-muzicale sau cinematografice, executarea unei opere muzicale, recitarea in public a unei opere literare, transmisiunea sau radiodifuzarea unor opere literare sau artistice, expunerea unei opere de arta si constructia unei opere de arhitectura.
4. Este considerata ca fiind publicata simultan in mai multe tari orice opera care a aparut in doua sau mai multe tari in 30 de zile de la prima publicare.

ARTICOLUL 4

Sint protejati in virtutea prezentei conventii, chiar daca conditiile prevazute la art. 3 nu sint indeplinite:
a) autorii operelor cinematografice al caror producator isi are sediul sau resedinta sa obisnuita intr-una din tarile uniunii;
b) autorii unor opere de arhitectura cladite intr-o tara a uniunii sau ai unor opere de arte grafice si plastice incorporate intr-un imobil situat intr-o tara a uniunii.

ARTICOLUL 5

1. Autorii beneficiaza, in ce priveste operele pentru care sint protejati in virtutea prezentei conventii, in tarile uniunii altele decit tara de origine a operei, de drepturile pe care legile respective le acorda in prezent sau le vor acorda in viitor nationalilor, precum si de drepturile acordate in mod special prin prezenta conventie.
2. Folosinta si exercitiul acestor drepturi nu sint subordonate nici unei formalitati; aceasta folosinta si acest exercitiu sint independente de existenta protectiei in tara de origine a operei. Ca urmare, in afara de stipulatiile prezentei conventii, intinderea protectiei, precum si mijloacele procedurale garantate autorului pentru apararea drepturilor sale, se reglementeaza in mod exclusiv conform legislatiei tarii in care se reclama protectia.
3. Protectia in tara de origine este reglementata de legislatia nationala. Cu toate acestea, daca autorul nu este un resortisant al tarii de origine a operei pentru care el este protejat prin prezenta conventie, el va avea in aceasta tara aceleasi drepturi ca si autorii nationali.
4. Este considerata ca tara de origine:
a) pentru operele publicate pentru prima oara intr-una dintre tarile uniunii: aceasta din urma tara; totusi, daca este vorba de opere publicate simultan in mai multe tari ale uniunii, care admit durate de protectie diferite: aceea dintre ele a carei legislatie acorda durata de protectie cea mai scurta;
b) pentru operele publicate simultan intr-o tara straina de uniune si intr-o tara a uniunii: aceasta din urma tara;
c) pentru operele nepublicate sau pentru operele publicate pentru prima oara intr-o tara straina de uniune, fara publicare simultana intr-o tara a uniunii: tara uniunii al carei resortisant este autorul;
Totusi:
i) daca este vorba de opere cinematografice al caror producator isi are sediul sau resedinta sa obisnuita intr-o tara a uniunii, tara de origine va fi aceasta din urma tara, si
ii) daca este vorba de opere de arhitectura cladite intr-o tara a uniunii sau de opere de arte grafice si plastice, incorporate intr-un imobil situat intr-o tara a uniunii, tara de origine va fi aceasta din urma tara.

ARTICOLUL 6

1. Daca o tara straina de uniune nu protejeaza in mod satisfacatori operele autorilor care sint resortisanti ai uneia dintre tarile uniunii, aceasta din urma tara va putea restringe protectia operelor ai caror autori sint, in momentul primei publicari a acestor opere, resortisanti ai celeilalte tari si nu au resedinta lor obisnuita intr-una dintre tarile uniunii. Daca tara primei publicari face uz de aceasta facultate, celelalte tari ale uniunii nu vor fi obligate sa acorde operelor astfel supuse unui tratament special o protectie mai larga decit aceea care le este acordata in tara primei publicari.
2. Nici o restrictie, stabilita in virtutea alineatului precedent, nu va putea prejudicia drepturile pe care un autor le va fi dobindit asupra unei opere publicate intr-una dintre tarile uniunii inainte de punerea in executare a acestei restrictii.
3. Tarile uniunii, care in virtutea articolului prezent vor restringe protectia drepturilor autorilor, vor notifica acest fapt directorului general al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale (denumit mai jos "directorul general") printr-o declaratie scrisa, in care vor fi aratate tarile fata de care protectia este restrinsa, precum si restrictiile la care sint supuse drepturile autorilor apartinind acestor tari. Directorul general va comunica de indata acest fapt tuturor tarilor uniunii.

ARTICOLUL 6 BIS

1. Independent de drepturile patrimoniale de autor, si chiar dupa cedarea acestor drepturi, autorul pastreaza dreptul de a revendica paternitatea operei si de a se opune oricarei deformari, mutilari sau altei modificari a acestei opere, sau oricarei alte atingeri a acesteia, pagubitoare onoarei sau reputatiei sale.
2. Drepturile recunoscute autorului in virtutea alineatului 1 de mai sus sint, dupa moartea sa, mentinute cel putin pina la stingerea drepturilor patrimoniale si se exercita de catre persoanele sau institutiile, carora legislatia nationala a tarii in care protectia este reclamata le da aceasta calitate. Cu toate acestea, tarile a caror legislatie, in vigoare in momentul ratificarii prezentului act, sau al aderarii la el, nu contine dispozitii care sa asigure protectia dupa moartea autorului a tuturor drepturilor recunoscute in baza alineatului 1 de mai sus, au facultatea de a prevedea ca unele dintre aceste drepturi nu sint mentinute dupa moartea autorului.
3. Mijloacele procedurale pentru apararea drepturilor recunoscute prin prezentul articol sint reglementate de legislatia tarii in care este reclamata protectia.

ARTICOLUL 7

1. Durata protectiei acordate prin prezenta conventie cuprinde viata autorului si 50 de ani dupa moartea sa.
2. Cu toate acestea, pentru operele cinematografice, tarile uniunii au facultatea sa prevada ca durata protectiei expira la 50 de ani dupa ce opera va fi fost facuta accesibila publicului cu consimtamintul autorului, sau ca in lipsa unui asemenea eveniment, intervenit in termen de 50 de ani socotiti de la realizarea unei astfel de opere, durata protectiei expira la 50 de ani dupa aceasta realizare.
3. Pentru operele anonime sau pseudonime, durata protectiei acordate prin prezenta conventie expira la 50 de ani dupa ce opera a fost in mod licit facuta accesibila publicului. Totusi, cind pseudonimul adoptat de autor nu lasa nici o indoiala asupra identitatii sale, durata protectiei este cea prevazuta la alineatul 1. Daca autorul unei opere anonime sau pseudonime isi dezvaluie identitatea in perioada mai sus indicata, termenul de protectie aplicabil este cel prevazut in alineatul 1. Tarile uniunii nu sint obligate sa protejeze operele anonime sau pseudonime al caror autor este presupus mort, dupa toate probabilitatile, de 50 de ani.
4. Se rezerva legislatiilor tarilor uniunii facultatea de a reglementa durata protectiei operelor fotografice si aceea a operelor de arta aplicata protejate ca opere artistice; totusi, aceasta durata nu va putea fi inferioara unei perioade de 25 de ani socotiti de la realizarea unei asemenea opere.
5. Durata protectiei posterioara mortii autorului si termenele prevazute la alineatele 2, 3 si 4 de mai sus incep sa curga de la moarte sau de la evenimentul avut in vedere de aceste alineate, insa durata acestor termene se calculeaza numai cu incepere de la 1 ianuarie al anului care urmeaza mortii sau evenimentului avut in vedere.
6. Tarile uniunii au facultatea de a acorda o durata de protectie superioara celor prevazute la alineatele precedente.
7. Tarile uniunii legate prin actul de la Roma al prezentei conventii si care acorda, in legislatia lor nationala in vigoare in momentul semnarii prezentului act, durate inferioare celor prevazute in alineatele precedente, au facultatea de a le mentine atunci cind adera la prezentul act sau cind il ratifica.
8. In toate cazurile, durata va fi reglementata de legea tarii in care va fi reclamata protectia; totusi, cu exceptia cazului cind legislatia acestei din urma tari nu decide altfel, ea nu va depasi durata fixata in tara de origine a operei.

ARTICOLUL 7 BIS

Dispozitiile articolului precedent sint de asemenea aplicabile cind dreptul de autor apartine in comun colaboratorilor unei opere, cu rezerva ca termenele consecutive mortii autorului sa fie calculate cu incepere de la moartea ultimului supravietuitor dintre colaboratori.

ARTICOLUL 8

Autorii de opere literare si artistice protejati prin prezenta conventie beneficiaza, pe toata durata drepturilor lor asupra operei originale, de dreptul exclusiv de a face sau de a autoriza traducerea operelor lor.

ARTICOLUL 9

1. Autorii de opere literare si artistice protejati prin prezenta conventie beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza reproducerea acestor opere, in orice mod si sub orice forma ar fi.
2. Se rezerva legislatiilor tarilor uniunii facultatea de a permite reproducerea operelor mentionate in anumite cazuri speciale, cu conditia ca o astfel de reproducere sa nu aduca atingere exploatarii normale a operei, nici sa nu cauzeze o paguba nejustificata intereselor legitime ale autorului.
3. Orice inregistrare sonora sau vizuala este considerata ca o reproducere in sensul prezentei conventii.

ARTICOLUL 10

1. Sint permise citatele extrase dintr-o opera facuta accesibila publicului in mod licit, cu conditia ca ele sa fie conforme bunelor uzante si in masura justificata prin scopul urmarit, inclusiv citatele din articole din jurnale si culegeri periodice, sub forma de revista a presei.
2. Se rezerva efectul legislatiei tarilor uniunii si al acordurilor speciale existente sau care se vor incheia intre ele, in ceea ce priveste facultatea de a folosi in mod licit, in masura justificata de scopul urmarit, operele literare sau artistice cu titlu de ilustrare a invatamintului prin mijlocirea publicatiilor, emisiunilor de radiodifuziune sau de inregistrari sonore sau vizuale, cu conditia ca o asemenea folosire sa fie conforma bunelor uzante.
3. Citatele si folosirile avute in vedere in alineatele precedente vor trebui sa mentioneze izvorul si numele autorului, daca acest nume figureaza in izvorul folosit.

ARTICOLUL 10 BIS

1. Se rezerva legislatiilor tarilor uniunii facultatea de a permite reproducerea prin presa, ori radiodifuzarea sau transmiterea prin fir catre public, a articolelor de actualitate privind dezbateri economice, politice sau religioase, publicate in ziare sau in culegeri periodice, sau a operelor radiodifuzate avind acelasi caracter, in cazurile cind reproducerea, radiodifuzarea sau transmiterea nu este in mod expres rezervata. Totusi, sursa trebuie intotdeauna indicata in mod limpede; sanctionarea neindeplinirii acestei obligatii este determinata de legislatia tarii in care este ceruta protectia.
2. Se rezerva de asemenea legislatiilor tarilor uniunii facultatea de a reglementa conditiile in care, cu prilejul transmiterii evenimentelor de actualitate prin mijlocirea fotografiei sau a cinematografiei, sau pe calea radiodifuzarii sau transmisiunii prin fir catre public, operele literare sau artistice vazute sau auzite in cursul evenimentului pot, in masura justificata de scopul de informare urmarit, sa fie reproduse si facute accesibile publicului.

ARTICOLUL 11

1. Autorii de opere dramatice, dramatico-muzicale si muzicale beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza: 1) reprezentarea si executarea publica a operelor lor, inclusiv reprezentarea si executarea publica prin orice mijloace sau procedee; 2) transmisiunea publica prin orice mijloace a reprezentarii si a exercitarii operelor lor.
2. Aceleasi drepturi sint acordate autorilor de opere dramatice sau dramatico-muzicale pe tot timpul duratei drepturilor lor asupra operei originale, in ceea ce priveste traducerea operelor lor.

ARTICOLUL 11 BIS

1. Autorii de opere literare si artistice beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza: 1) radiodifuzarea operelor lor sau comunicarea publica a acestor opere prin orice alt mijloc servind la difuzarea fara fir a semnalelor, a sunetelor sau a imaginilor; 2) orice comunicare publica, fie prin fir, fie fara fir, a operei radiodifuzate, cind aceasta comunicare este facuta printr-un alt organism decit cel de origine; 3) comunicarea publica a operei radiodifuzate prin difuzor sau prin orice alt instrument asemanator, transmitator de semnale, de sunete sau de imagini.
2. Revine legislatiilor tarilor uniunii reglementarea conditiilor de exercitare a drepturilor la care se refera alineatul 1 de mai sus, dar aceste conditii nu vor avea decit un efect strict limitat la tara care le-ar stabili. Ele nu vor putea in nici un caz sa aduca atingere dreptului moral al autorului, nici dreptului care apartine autorului de a obtine o remunerare echitabila, stabilita, in lipsa unui acord amiabil, de catre autoritatea competenta.
3. In lipsa unei stipulatii contrare, autorizatia acordata potrivit alineatului 1 al prezentului articol nu cuprinde si autorizatia de a inregistra opera radiodifuzata prin mijlocirea unor instrumente de fixare a sunetelor sau imaginilor. Se rezerva totusi legislatiilor tarilor uniunii regimul inregistrarilor efemere, efectuate de un organism de radiodifuziune prin propriile sale mijloace si pentru emisiunile sale. Aceste legislatii vor putea autoriza pastrarea acestor inregistrari in arhive oficiale, datorita caracterului lor exceptional de documentare.

ARTICOLUL 11 TER

1. Autorii de opere literare beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza: 1) recitarea in public a operelor lor, inclusiv cea efectuata prin orice mijloace sau procedee; 2) transmisiunea in public prin orice mijloace a recitarii operelor lor.
2. Aceleasi drepturi sint acordate autorilor de opere literare pe toata durata drepturilor lor asupra operei originale, in ceea ce priveste traducerea operelor lor.

ARTICOLUL 12

Autorii de opere literare sau artistice beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza adaptarile, aranjamentele si alte transformari ale operelor lor.

ARTICOLUL 13

1. Fiecare tara a uniunii poate, in ceea ce o priveste, sa stabileasca rezerve si conditii referitoare la dreptul exclusiv al autorului unei opere muzicale si al autorului textului, a carui inregistrare cu opera muzicala a fost deja autorizata de catre acesta din urma, de a autoriza inregistrarea sonora a operei muzicale, impreuna cu textul, daca este cazul; orice rezerve si conditii de aceasta natura nu vor avea insa decit un efect strict limitat la tara care le-ar fi stabilit si nu vor putea in nici un caz sa aduca atingere dreptului care, apartine autorului de a obtine o remunerare echitabila, stabilita, in lipsa unui acord amiabil, de catre autoritatea competenta.
2. Inregistrarile operelor muzicale care vor fi fost realizate intr-o tara a uniunii, potrivit art. 13 pct. 3 al conventiilor semnate la Roma la 2 iunie 1928 si la Bruxelles la 26 iunie 1948, vor putea, in acea tara, sa faca obiectul reproducerilor fara consimtamintul autorului operei muzicale, pina la expirarea unei perioade de 2 ani, socotiti de la data la care tara mentionata va fi legata prin prezentul act.
3. Inregistrarile facute in baza alineatelor 1 si 2 ale prezentului articol si importate fara autorizatia partilor interesate, intr-o tara unde nu ar fi licite, vor putea fi sechestrate in acea tara.

ARTICOLUL 14

1. Autorii de opere literare sau artistice au dreptul exclusiv de a autoriza: 1) adaptarea si reproducerea cinematografica a acestor opere si punerea in circulatie, a operelor astfel adaptate sau reproduse; 2) reprezentarea si executarea in public si transmiterea prin fir catre public a operelor astfel adaptate sau reproduse.
2. Adaptarea sub orice alta forma artistica a realizarilor cinematografice inspirate din opere literare sau artistice ramine supusa, fara prejudiciul autorizatiei autorilor lor, autorizarii autorilor operelor originale.
3. Dispozitiile art. 13 pct. 1 nu sint aplicabile.

ARTICOLUL 14 BIS

1. Fara a se aduce atingere drepturilor de autor ale oricarei opere care ar fi putut fi adaptata sau reprodusa, opera cinematografica este protejata ca o opera originala. Titularul dreptului de autor, asupra operei cinematografice beneficiaza de aceleasi drepturi ca si autorul unei opere originale, inclusiv de drepturile mentionate in articolul precedent.
2. a) Determinarea titularilor dreptului de autor asupra operei cinematografice este rezervata legislatiei tarii unde este ceruta protectia.
b) Cu toate acestea, in tarile uniunii in care legislatia recunoaste printre acesti titulari pe autorii de contributii aduse la realizarea operei cinematografice, acestia, daca s-au angajat sa aduca astfel de contributii, nu vor putea, in afara unei stipulatii contrare sau speciale, sa se opuna la reproducerea, punerea in circulatie, reprezentarea si executarea in public, transmisiunea prin fir catre public, radiodifuzarea, comunicarea catre public, subtitrarea si dublarea textelor, operei cinematografice.
c) Daca forma angajamentului mentionat mai sus, pentru aplicarea subalineatului b precedent, trebuie sau nu sa fie un contract scris sau un inscris echivalent, se reglementeaza de legislatia tarii uniunii in care producatorul operei cinematografice isi are sediul sau resedinta obisnuita. Se rezerva totusi legislatiei tarii uniunii in care este ceruta protectia facultatea de a prevedea ca acest angajament trebuie sa fie un contract scris sau un inscris echivalent. Aceste tari vor trebui sa notifice acest lucru directorului general printr-o declaratie scrisa, care va fi de indata comunicata de catre acesta tuturor celorlalte tari ale uniunii.
d) Prin "stipulatie contrara sau speciala" se intelege orice conditie restrictiva care poate insoti angajamentul mentionat.
3. Afara de cazul cind legislatia nationala hotaraste altfel, dispozitiile alineatului 2 b de mai sus nu sint aplicabile nici autorilor de scenarii, de dialoguri si de opere muzicale create pentru realizarea operei cinematografice, nici realizatorului principal acesteia. Totusi, tarile uniunii, a caror legislatie nu contine dispozitii privind aplicarea alineatului 2 b mai sus citat realizatorului mentionat, vor trebui sa notifice aceasta directorului general printr-o declaratie scrisa, care va fi de indata comunicata de catre acesta din urma tuturor celorlalte tari ale uniunii.

ARTICOLUL 14 TER

1. In ceea ce priveste operele de arta originale si manuscrisele originale ale scriitorilor si compozitorilor, autorul - sau, dupa moartea sa, persoanele sau institutiile carora legislatia nationala le da calitatea - beneficiaza de un drept inalienabil de a fi interesat la operatiile de vinzare avind ca obiect opera, dupa prima cesiune facuta de autor.
2. Protectia prevazuta in alineatul de mai sus nu poate fi ceruta in fiecare tara a uniunii decit daca legislatia nationala a autorului admite aceasta protectie si in masura in care ea este permisa de legislatia tarii in care aceasta protectie este ceruta.
3. Modalitatile si procentajele perceperii sint determinate de fiecare legislatie nationala.

ARTICOLUL 15

1. Pentru ca autorii de opere literare si artistice protejati prin prezenta conventie sa fie, pina la proba contrara, considerati ca atare si admisi in consecinta sa exercite urmariri impotriva contrafacatorilor, inaintea tribunalelor tarilor uniunii, este suficient ca numele sa fie indicat pe opera in modul obisnuit. Prezentul alineat este aplicabil chiar daca acest nume este un pseudonim, atit timp cit pseudonimul adoptat de autor nu lasa nici un dubiu asupra identitatii sale.
2. Este prezumat ca producator al operei cinematografice, pina la proba contrara, persoana fizica sau juridica al carei nume este indicat pe aceasta opera intr-un mod obisnuit.
3. Pentru operele anonime si pentru operele pseudonime, altele decit cele mentionate la alineatul 1 de mai sus, editorul al carui nume este indicat pe opera este considerat, fara alta dovada, ca reprezinta pe autor; in aceasta calitate, el este indreptatit a apara si a valorifica drepturile acestuia. Dispozitia prezentului alineat inceteaza sa fie aplicabila cind autorul isi dezvaluie identitatea si isi justifica calitatea.
4. a) Pentru operele nepublicate, cu identitatea autorului necunoscuta, dar pentru care este indreptatita presupunerea ca acest autor este resortisant al unei tari a uniunii, se rezerva legislatiei acestei tari facultatea de a desemna autoritatea competenta care sa-l reprezinte pe autor si sa fie imputernicita sa apere si sa valorifice drepturile acestuia in tarile uniunii.
b) Tarile uniunii, care in virtutea acestei dispozitii vor proceda la o astfel de desemnare, vor notifica aceasta directorului general printr-o declaratie scrisa, in care vor fi indicate toate informatiile referitoare la autoritatea astfel desemnata. Directorul general va comunica de indata aceasta declaratie tuturor celorlalte tari ale uniunii.

ARTICOLUL 16

1. Orice opera contrafacuta poate fi sechestrata in tarile uniunii in care opera originala are dreptul la protectia legala.
2. Dispozitiile alineatului precedent sint deopotriva aplicabile reproducerilor provenind dintr-o tara in care opera nu este protejata sau a incetat de a mai fi protejata.
3. Sechestrul se face potrivit legislatiei fiecarei tari.

ARTICOLUL 17

Dispozitiile prezentei conventii nu pot aduce nici un fel de prejudiciu dreptului apartinind guvernului fiecarei tari a uniunii de a permite, de a supraveghea sau de a interzice, prin masuri de legislatie sau de politie interna, circulatia, reprezentarea, expunerea oricarei lucrari sau productii fata de care autoritatea competenta ar avea de exercitat acest drept.

ARTICOLUL 18

1. Prezenta conventie se aplica tuturor operelor care, in momentul intrarii sale in vigoare, nu au intrat inca in domeniul public al tarii lor de origine prin expirarea duratei protectiei.
2. Totusi, daca o opera, prin expirarea duratei de protectie care ii fusese anterior recunoscuta, a intrat in domeniul public al tarii in care este ceruta protectia, aceasta opera nu va mai fi protejata din nou in aceasta tara.
3. Aplicarea acestui principiu se va face potrivit stipulatiilor cuprinse in conventiile speciale existente sau care se vor incheia in acest scop intre tarile uniunii. In lipsa unor asemenea stipulatii, tarile respective vor reglementa, fiecare in ceea ce o priveste, modalitatile referitoare la aceasta aplicare.
4. Dispozitiile precedente se aplica de asemenea in cazul unor noi aderari la uniune si in cazul in care protectia ar fi extinsa prin aplicarea art. 7 sau prin renuntarea la rezerve.

ARTICOLUL 19

Dispozitiile prezentei conventii nu impiedica revendicarea aplicarii unor dispozitii mai largi, care ar fi dictate de legislatia unei tari a uniunii.

ARTICOLUL 20

Guvernele tarilor uniunii isi rezerva dreptul de a incheia intre ele aranjamente particulare, in masura in care aceste aranjamente ar conferi autorilor drepturi mai intinse decit cele acordate prin conventie, sau daca ar contine alte stipulatii care n-ar fi contrare prezentei conventii. Dispozitiile aranjamentelor existente care corespund conditiilor citate mai sus ramin aplicabile.

ARTICOLUL 21

1. Dispozitii speciale privind tarile in curs de dezvoltare figureaza intr-un protocol intitulat "Protocol referitor la tarile in curs de dezvoltare".
2. Sub rezerva dispozitiilor art. 28 1 b (i) si 1 c, protocolul relativ la tarile in curs de dezvoltare face parte integranta din prezentul act.

ARTICOLUL 22

1. a) Uniunea are o adunare alcatuita din tarile uniunii legate prin art. 22-26.
b) Guvernul fiecarei tari este reprezentat printr-un delegat, care poate fi asistat de supleanti, de consilieri si de experti.
c) Cheltuielile fiecarei delegatii sint suportate de catre guvernul care a desemnat-o.
2. a) Adunarea:
i) trateaza despre toate chestiunile privind mentinerea si dezvoltarea uniunii si aplicarea prezentei conventii;
ii) da Biroului international al proprietatii intelectuale (denumit mai jos "Biroul international"), prevazut in Conventia pentru instituirea Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale (denumita mai jos "organizatia"), directive referitoare la pregatirea conferintelor de revizuire, tinindu-se seama in mod formal de observatiile tarilor uniunii care nu sint legate prin art. 22-26;
iii) examineaza si aproba rapoarte si activitatea directorului general al organizatiei referitoare la uniune si ii da orice directive utile privind chestiunile de competenta uniunii;
iv) alege membrii Comitetului executiv al adunarii;
v) examineaza si aproba rapoartele si activitatea comitetului sau executiv si ii da directive;
vi) stabileste programul, adopta bugetul trienal al uniunii si aproba conturile sale de inchidere;
vii) adopta regulamentul financiar al uniunii;
viii) creeaza comitetele de experti si grupurile de lucru pe care le socoteste utile pentru realizarea obiectivelor uniunii;
ix) hotaraste care sint tarile straine de uniune si care sint organizatiile interguvernamentale si internationale neguvernamentale care pot fi admise la sedintele sale in calitate de observatori;
x) adopta modificarile art. 22-26;
xi) intreprinde orice alte actiuni corespunzatoare, in vederea atingerii obiectivelor uniunii;
xii) indeplineste orice alte sarcini implicate de prezenta conventie;
xiii) exercita, daca le accepta, drepturile care ii sint conferite de conventia pentru instituirea organizatiei.
b) Asupra chestiunilor care intereseaza si alte uniuni administrate de organizatie, adunarea statueaza dupa ce ia cunostinta de avizul Comitetului de coordonare al organizatiei.
3. a) Fiecare tara membra a adunarii dispune de un vot.
b) Jumatate din tarile membre ale adunarii constituie cvorumul.
c) Prin derogare de la dispozitiile subalineatului b, daca, cu prilejul unei sesiuni, numarul tarilor reprezentate este mai mic de jumatate, insa egal sau superior unei treimi a tarilor membre ale adunarii, aceasta poate lua hotariri; totusi, hotaririle adunarii, cu exceptia celor care privesc procedura sa, nu devin executorii decit atunci cind conditiile mai jos enuntate sint indeplinite. Biroul international comunica aceste hotariri tarilor membre ale adunarii care nu au fost reprezentate, invitindu-le sa exprime in scris, intr-un termen de 3 luni, socotit de la data comunicarii mentionate, votul sau abtinerea lor. Daca la expirarea termenului numarul tarilor care si-au exprimat astfel votul sau abtinerea lor este cel putin egal cu numarul care lipsea pentru atingerea cvorumului cu prilejul sesiunii, aceste hotariri devin executorii, cu conditia ca in acelasi timp majoritatea necesara sa ramina dobindita.
d) Sub rezerva dispozitiilor art. 26 pct. 2, hotaririle adunarii sint luate cu majoritate de doua treimi din voturile exprimate.
e) Abtinerea nu este considerata ca vot.
f) Un delegat nu poate reprezenta decit o singura tara si nu poate vota decit in numele acesteia.
g) Tarile uniunii care nu sint membre ale adunarii sint admise la sedintele sale in calitate de observatori.
4. a) Adunarea se intruneste in sesiune ordinara o data la 3 ani, la convocarea directorului general si, in afara de cazuri exceptionale, in aceeasi perioada si in acelasi loc cu adunarea generala a organizatiei.
b) Adunarea se intruneste in sesiune extraordinara la convocarea adresata de directorul general, la cererea Comitetului executiv sau la cererea facuta de un sfert din tarile membre ale adunarii.
5. Adunarea adopta regulamentul sau interior.

ARTICOLUL 23

1. Adunarea are un comitet executiv.
2. a) Comitetul executiv este compus din tarile alese de adunare dintre tarile membre ale acesteia. In afara de aceasta, tara pe teritoriul careia organizatia isi are sediul dispune, ex officio, de un loc in comitet, sub rezerva dispozitiilor art. 25 pct. 7 b.
b) Guvernul fiecarei tari membre a Comitetului executiv este reprezentat printr-un delegat, care poate fi asistat de supleanti, de consilieri si de experti.
c) Cheltuielile fiecarei delegatii sint suportate de guvernul care a desemnat-o.
3. Numarul tarilor membre ale Comitetului executiv corespunde unui sfert din numarul tarilor membre ale adunarii. Pentru calculul locurilor care urmeaza sa fie completate, nu se ia in consideratie restul ramas dupa impartirea la patru.
4. Cu prilejul alegerii de membri ai Comitetului executiv, adunarea tine seama de repartizarea geografica echitabila si de necesitatea, pentru tarile care sint parti in aranjamentele speciale care ar putea fi stabilite in legatura cu uniunea, de a fi printre tarile care constituie Comitetul executiv.
5. a) Membrii Comitetului executiv ramin in functiune incepind de la inchiderea sesiunii activitatii in cursul careia au fost alesi, pina la sfirsitul urmatoarei sesiuni ordinare a adunarii.
b) Membrii Comitetului executiv sint reeligibili in limita maxima de doua treimi dintre ei.
c) Adunarea reglementeaza modalitatile alegerii si eventualei realegeri a membrilor Comitetului executiv.
6. a) Comitetul executiv:
i) pregateste proiectul ordinii de zi a adunarii;
ii) supune adunarii propuneri referitoare la proiectele de program si de buget trienal ale uniunii, pregatite de catre directorul general;
iii) se pronunta, in limitele programului si ale bugetului trienal, asupra programelor si bugetelor anuale pregatite de catre directorul general;
iv) supune adunarii, cu comentariile corespunzatoare, rapoartele periodice ale directorului general si rapoartele anuale de verificare a conturilor;
v) ia toate masurile utile in vederea executarii programului uniunii de catre directorul general, in conformitate cu hotaririle adunarii si tinind seama de imprejurarile care survin intre doua sesiuni ordinare ale adunarii;
vi) indeplineste orice alte sarcini care ii sint atribuite in cadrul prezentei conventii.
b) Asupra chestiunilor care intereseaza deopotriva si alte uniuni administrate de organizatie, Comitetul executiv statueaza luind cunostinta de avizul Comitetului de coordonare al organizatiei.
7. a) Comitetul executiv se intruneste o data pe an in sesiune ordinara, la convocarea directorului general, pe cit posibil in aceeasi perioada si in acelasi loc cu Comitetul de coordonare al organizatiei.
b) Comitetul executiv se intruneste in sesiune extraordinara la convocarea adresata de catre directorul general, fie din initiativa acestuia, fie la cererea presedintelui sau sau a unui sfert din membrii sai.
8. a) Fiecare tara membra a Comitetului executiv dispune de un vot.
b) Jumatate din tarile membre ale Comitetului executiv constituie cvorumul.
c) Hotaririle sint luate cu majoritatea simpla a voturilor exprimate.
d) Abtinerea nu este considerata ca vot.
e) Un delegat nu poate reprezenta decit o singura tara si nu poate vota decit in numele acesteia.
9. Tarile uniunii care nu sint membre ale Comitetului executiv sint admise la intrunirile sale in calitate de observatori.
10. Comitetul executiv adopta regulamentul sau interior.

ARTICOLUL 24

1. a) Sarcinile administrative care incumba uniunii sint indeplinite de catre Biroul international, care succede Biroului uniunii reunit cu Biroul uniunii instituit prin Conventia internationala pentru protectia proprietatii industriale.
b) Biroul international asigura in special secretariatul diferitelor organe ale uniunii.
c) Directorul general al organizatiei este cel mai inalt functionar al uniunii si o reprezinta.
2. Biroul international aduna si publica informatiile privitoare la protectia dreptului de autor. Fiecare tara uniunii comunica de indata ce este posibil, Biroului international, textul oricarei legi noi, precum si orice texte oficiale cu privire la dreptul de autor.
3. Biroul international publica o revista lunara.
4. Biroul international procura oricarei tari a uniunii, la cererea sa, informatii asupra chestiunilor privitoare la protectia dreptului de autor.
5. Biroul international elaboreaza studii si efectueaza servicii cu scopul de a usura protectia dreptului de autor.
6. Directorul general si orice membru al personalului desemnat de el iau parte, fara drept de vot, la toate intrunirile adunarii, ale Comitetului executiv si ale oricarui alt comitet de experti sau grup de lucru. Directorul general sau un membru al personalului desemnat de catre acesta este de drept secretarul acestor organe.
7. a) Biroul international, potrivit directivelor adunarii si in cooperare cu Comitetul executiv, pregateste conferintele de revizuire a dispozitiilor conventiei, altele decit cele cuprinse in art. 22-26.
b) Biroul international poate consulta organizatii interguvernamentale si internationale neguvernamentale asupra pregatirii conferintelor de revizuire.
c) Directorul general si persoanele desemnate de el iau parte, fara drept de vot, la deliberari in aceste conferinte.
8. Biroul international executa orice alte sarcini care ii sint atribuite.

ARTICOLUL 25

1. a) Uniunea are un buget.
b) Bugetul uniunii cuprinde veniturile si cheltuielile proprii ale uniunii, contributia sa la bugetul cheltuielilor comune ale uniunilor, precum si, daca este cazul, suma pusa la dispozitia bugetului conferintelor organizatiei.
c) Sint considerate ca fiind cheltuieli comune ale uniunilor cheltuielile care nu sint atribuite in mod exclusiv uniunii, ci si uneia sau mai multor alte uniuni administrate de catre organizatie. Partea uniunii la aceste cheltuieli comune este proportionala cu interesul pe care aceste cheltuieli il prezinta pentru ea.
2. Bugetul uniunii se stabileste tinindu-se seama de necesitatile de coordonare cu bugetele celorlalte uniuni administrate de organizatie.
3. Bugetul uniunii este finantat din veniturile urmatoare:
i) contributiile tarilor uniunii;
ii) taxele si sumele datorate pentru serviciile facute de Biroul international in numele uniunii;
iii) produsul vinzarii publicatiilor Biroului international privind uniunea si drepturile aferente acestor publicatii;
iv) donatiile, legatele si subventiile;
v) chiriile, dobinzile si alte venituri.
4. a) Pentru determinarea partii sale contributive la buget, fiecare tara a uniunii este orinduita intr-o clasa si plateste contributiile sale anuale pe baza unui numar de unitati, fixat precum urmeaza:

Clasa I 25
Clasa a II-a 20
Clasa a III-a 15
Clasa a IV -a 10
Clasa a V-a 5
Clasa a VI-a 3
Clasa a VII-a 1

b) Fiecare tara indica, in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare sau de aderare, daca nu a facut-o anterior, clasa in care doreste sa fie trecuta. Ea poate sa-si schimbe clasa. Daca alege o clasa inferioara, tara respectiva trebuie sa aduca acest lucru la cunostinta adunarii, cu prilejul uneia dintre sesiunile sale ordinare. O astfel de modificare isi produce efectul de la inceputul anului civil urmator acestei sesiuni.
c) Contributia anuala a fiecarei tari consista dintr-o suma al carei raport fata de suma totala a contributiilor anuale la bugetul uniunii tuturor tarilor este acelasi cu raportul dintre numarul unitatilor clasei in care este orinduita si numarul total al unitatilor tuturor tarilor.
d) Contributiile sint datorate la 1 ianuarie al fiecarui an.
e) tara in intirziere cu plata contributiilor sale nu-si poate exercita dreptul sau de vot in nici unul din organele uniunii al caror membru este, daca totalul restantelor sale este egal sau superior totalului contributiilor pe care le datoreaza pentru 2 ani expirati. Totusi, tara respectiva poate fi autorizata sa-si pastreze exercitiul dreptului de vot in cadrul organului mentionat atit timp cit acesta socoteste ca intirzierea rezulta din imprejurari exceptionale si inevitabile.
f) in cazul cind bugetul nu este adoptat inainte de inceputul noului exercitiu, bugetul anului precedent este reinnoit potrivit modalitatilor prevazute de regulamentul financiar.
5. Totalul taxelor si al sumelor datorate pentru servicii facute de catre Biroul international in numele uniunii este stabilit de directorul general, care raporteaza despre aceasta adunarii si Comitetului executiv.
6. a) Uniunea poseda un fond de rulment constituit printr-un varsamint unic efectuat de fiecare tara a uniunii. Daca fondul devine insuficient, adunarea hotaraste majorarea lui.
b) Totalul varsamintului initial al fiecarei tari pentru fondul mai sus mentionat sau al participarii la majorarea acestuia este proportional cu contributia acestei tari pentru anul in cursul caruia fondul este constituit sau majorarea hotarita.
c) Proportia si modalitatile varsamintului sint stabilite de catre adunare, la propunerea directorului general si dupa avizul Comitetului de coordonare al organizatiei.
7. a) Acordul asupra sediului, incheiat cu tara pe teritoriul careia organizatia isi are sediul, prevede ca daca fondul de rulment este insuficient, aceasta tara acorda avansuri. Totalul acestor avansuri si conditiile in care ele sint acordate formeaza in fiecare caz obiectul unor acorduri separate intre tara in cauza si organizatie. Atit timp cit este obligata sa acorde avansuri, aceasta tara dispune ex officio de un loc in Comitetul executiv.
b) Tara prevazuta in subalineatul a si organizatia au fiecare dreptul de a denunta angajamentul de a acorda avansuri, prin mijlocirea unei notificari in scris. Denuntarea isi produce efectul la 3 ani dupa sfirsitul anului in cursul caruia ea a fost notificata.
8. Verificarea conturilor este asigurata, potrivit modalitatilor prevazute de regulamentul financiar, de catre una sau mai multe tari ale uniunii sau de catre controlori externi, care sint, cu consimtamintul lor, desemnati de adunare.

ARTICOLUL 26

1. Propunerile pentru modificarea art. 22-25 si a articolului prezent pot fi prezentate de orice tara membra a adunarii, de catre Comitetul executiv sau de catre directorul general. Aceste propuneri sint comunicate de catre acesta din urma tarilor membre ale adunarii cu cel putin 6 luni inainte de a fi supuse examinarii adunarii.
2. Orice modificare a articolelor mentionate in alineatul 1 trebuie adoptata de adunare. Aceasta adoptare necesita trei patrimi din voturile exprimate; cu toate acestea, orice modificare a art. 22 si a prezentului alineat necesita patru cincimi din voturile exprimate.
3. Orice modificare a articolelor mentionate in alineatul 1 intra in vigoare la o luna dupa primirea de catre directorul general a notificarilor scrise de acceptare, facute in conformitate cu regulile constitutionale respective, din partea a trei sferturi din tarile care erau membre ale adunarii in momentul cind modificarea a fost adoptata. Orice modificare astfel acceptata a mentionatelor articole leaga toate tarile care sint membre ale adunarii in momentuL in care modificarea intra in vigoare, sau care devin membre ale acesteia la o data ulterioara; totusi, orice modificare care majoreaza obligatiile financiare ale tarilor uniunii nu leaga decit pe acelea dintre ele care au notificat acceptarea de catre ele a modificarii mentionate.

ARTICOLUL 27

1. Prezenta conventie va fi supusa revizuirilor pentru a i se aduce imbunatatiri de natura a perfectiona sistemul uniunii.
2. In acest scop, vor avea loc conferinte in mod succesiv, intr-una din tarile uniunii, intre delegatii acestor tari.
3. Sub rezerva dispozitiilor art. 26, aplicabil la modificarea art. 22-26, orice revizuire a prezentei conventii, inclusiv a Protocolului referitor la tarile in curs de dezvoltare, necesita unanimitatea voturilor exprimate.

ARTICOLUL 28

1. a) Fiecare dintre tarile uniunii care a semnat prezentul act poate sa-l ratifice si, daca nu l-a semnat, poate adera la el. Instrumentele de ratificare si de aderare se depun la directorul general.
b) Fiecare dintre tarile uniunii poate declara, in instrumentul sau de ratificare sau de aderare, ca ratificarea sau aderarea sa nu este aplicabila.
i) articolelor 1-21 si Protocolului referitor la tarile in curs de dezvoltare, sau
ii) articolelor 22-26.
c) Daca o tara a uniunii a acceptat separat Protocolul referitor la tarile in curs de dezvoltare, potrivit art. 5 al acestui protocol, declaratia sa, facuta conform punctului i al subalineatului precedent, nu se poate raporta decit la art. 1-20.
d) Fiecare dintre tarile uniunii care, potrivit subalineatelor b si c, a exclus de la efectele ratificarii sau aderarii sale unul dintre cele doua grupuri de dispozitii prevazute in aceste doua subalineate, poate in orice moment ulterior sa declare ca extinde efectele ratificarii sau aderarii sale acestui grup de dispozitii. O astfel de declaratie va fi depusa la directorul general.
2. a) Sub rezerva dispozitiilor art. 5 din Protocolul referitor la tarile in curs de dezvoltare, art. 1-21 si protocolul intra in vigoare, fata de primele cinci tari ale uniunii care au depus instrumente de ratificare sau de aderare, fara a se face o declaratie dupa cum permite alineatul 1 b (i), la 3 luni dupa depunerea celui de-al cincilea instrument de ratificare sau de aderare.
b) Art. 22-26 intra in vigoare, fata de primele sapte tari ale uniunii care au depus instrumente de ratificare sau de aderare, fara a se face o declaratie dupa cum permite alineatul 1 b (ii), la 3 luni dupa depunerea celui de-al saptelea instrument de ratificare sau de aderare.
c) Sub rezerva intrarii in vigoare initiale, potrivit dispozitiilor subalineatelor a si b, a fiecaruia dintre cele doua grupuri de dispozitii prevazute in alineatul 1 b (i si ii), si sub rezerva dispozitiilor alineatului 1 b, art. 1-26 si Protocolul referitor la tarile in curs de dezvoltare intra in vigoare fata de oricare tara a uniunii, alta decit cele mentionate in subalineatele a si b, care depune un instrument de ratificare sau de aderare, precum si fata de oricare tara a uniunii care depune o declaratie in aplicarea alineatului 1 d, la 3 luni de la data notificarii de catre directorul general a unei astfel de depuneri, afara numai daca in instrumentul sau declaratia depusa nu s-ar fi indicat o data posterioara. In acest din urma caz, prezentul act intra in vigoare fata de aceasta tara, la data astfel indicata.
d) Aplicarea Protocolului referitor la tarile in curs de dezvoltare, potrivit prevederilor art. 5 al acestui protocol, este admisa inainte de intrarea in vigoare a prezentului act, de indata ce a fost semnat.
3. Fata de oricare tara a uniunii care depune un instrument de ratificare sau de aderare, art. 27-38 intra in vigoare la prima data cind unul dintre grupurile de dispozitii din alineatul 1 b intra in vigoare fata de aceasta tara, in conformitate cu alineatele 2 a, b sau c.

ARTICOLUL 29

1. Orice tara straina de uniune poate adera la prezentul act si poate deveni, prin acest fapt, membra a uniunii. Instrumentele de aderare se depun la directorul general.
2. Fata de orice tara straina de uniune care a depus instrumentul sau de aderare cu o luna sau mai mult inaintea datei intrarii in vigoare a dispozitiilor prezentului act, acesta intra in vigoare la data la care dispozitiile au intrat in vigoare pentru prima oara, prin aplicarea art. 28 pct. 2 a sau b, afara numai daca o data posterioara nu va fi fost indicata in instrumentul de aderare; totusi:
i) daca art. 1-21 nu au intrat in vigoare la aceasta data, acea tara va fi legata, in timpul perioadei interimare dinaintea intrarii in vigoare a acestor dispozitii si in locul acestora, de art. 1-20 ale actului de la Bruxelles;
ii) daca art. 22-26 nu au intrat in vigoare la aceasta data, acea tara va fi legata, in timpul perioadei interimare dinaintea intrarii in vigoare a acestor dispozitii si in locul acestora, de art. 21-24 ale actului de la Bruxelles.
Daca o tara indica o data posterioara in instrumentul sau de aderare, prezentul act intra in vigoare fata de acea tara la data astfel indicata.
b) Fata de orice tara straina de uniune, care a depus instrumentul sau de aderare la o data posterioara intrarii in vigoare a unui singur grup de dispozitii ale prezentului act sau la o data care o precede cu mai putin de o luna, prezentul act intra in vigoare, sub rezerva celor prevazute in subalineatul a, la 3 luni de la data la care aderarea sa a fost notificata de catre directorul general, afara numai daca o data posterioara nu va fi fost indicata in instrumentul de aderare. In acest din urma caz, prezentul act intra in vigoare fata de aceasta tara la data astfel indicata.
3. Fata de orice tara straina de uniune, care a depus instrumentul sau de aderare dupa data intrarii in vigoare a prezentului act in totalitatea lui, sau cu mai putin de o luna inaintea acestei date, prezentul act intra in vigoare la 3 luni dupa data la care aderarea sa a fost notificata de catre directorul general, afara numai daca o data posterioara nu va fi fost indicata in instrumentul de aderare. In acest din urma caz, prezentul act intra in vigoare fata de acea tara la data astfel indicata.

ARTICOLUL 30

1. Sub rezerva exceptiilor posibile, prevazute la alineatul urmator si la art. 28 pct. 1 b si 33 pct. 2, precum si in Protocolul referitor la tarile in curs de dezvoltare, ratificarea sau aderarea implica de plin drept accesiunea la toate clauzele si admiterea la toate avantajele stipulate prin prezentul act.
2. a) Orice tara a uniunii care ratifica prezentul act sau adera la el poate pastra beneficiul rezervelor pe care le-a formulat anterior, cu conditia de a declara aceasta odata cu depunerea instrumentului sau de ratificare sau de aderare.
b) Orice tara straina de uniune poate, atunci cind adera la prezentul act, sa declare ca intelege sa substituie, cel putin in mod provizoriu, articolului 8, privitor la dreptul de traducere, dispozitiile art. 5 al Conventiei de uniune din 1886, revizuita la Paris in 1896, fiind inteles ca aceste dispozitii nu privesc decit traducerea in limba sau in limbile acestei tari. Orice tara a uniunii are facultatea de a aplica, in ceea ce priveste dreptul de traducere a operelor avind ca tara de origine o tara care face uz de o asemenea rezerva, o protectie echivalenta cu cea acordata de aceasta din urma tara.
c) Orice tara poate, in orice moment, sa retraga astfel de rezerve, prin notificare adresata directorului general.

ARTICOLUL 31

1. Orice tara poate declara in instrumentul sau de ratificare sau de aderare sau poate informa in scris pe directorul general, in orice moment ulterior, ca prezenta conventie este aplicabila totalitatii sau unei parti din teritoriile desemnate in declaratia sau notificarea sa, pentru care isi asuma responsabilitatea relatiilor externe.
2. Orice tara care a facut o astfel de declaratie sau a efectuat o astfel de notificare, poate, in orice moment, sa notifice directorului general ca prezenta conventie inceteaza a mai fi aplicabila totalitatii sau unei parti din aceste teritorii.
3. a) Orice declaratie facuta in baza alineatului 1 produce efect la aceeasi data cu ratificarea sau cu aderarea in instrumentul careia ea a fost inclusa si orice notificare efectuata in baza acestui alineat produce efect la 3 luni de la notificarea sa de catre directorul general.
b) Orice notificare efectuata in baza alineatului 2 produce efect la 12 luni de la primirea sa de catre directorul general.

ARTICOLUL 32

1. Prezentul act inlocuieste in raporturile dintre tarile uniunii, si in masura in care el se aplica, Conventia de la Berna din 9 septembrie 1886 si actele de revizuire subsecvente. Actele in vigoare din trecut isi pastreaza aplicabilitatea, in totalitatea lor sau in masura in care prezentul act nu le inlocuieste in baza dispozitiilor din acest alineat, in raporturile cu tarile uniunii care nu ar ratifica prezentul act sau nu ar adera la el.
2. Tarile straine de uniune care devin parti ale prezentului act il aplica, sub rezerva dispozitiilor alineatului 3, fata de orice tara a uniunii care nu este parte in acest act sau care, desi este parte la el, a facut declaratia prevazuta de art. 28 pct. 1 b (i). Aceste tari admit ca tara respectiva a uniunii, in relatiile sale cu ele:
i) sa aplice dispozitiile din actul cel mai recent la care aceasta tara este parte si
ii) sa aiba facultatea sa adapteze protectia la nivelul prevazut de prezentul act.
3. Tarile care, ratificind prezentul act sau aderind, la el, au facut vreuna sau toate rezervele autorizate prin Protocolul referitor la tarile in curs de dezvoltare, pot aplica aceste rezerve in raporturile lor cu celelalte tari ale uniunii care nu sint parti la actul de fata sau care, desi sint parti la el, au facut o declaratie potrivit art. 28 pct. 1 b (i), cu conditia ca aceste din urma tari sa fi acceptat aceasta aplicare.

ARTICOLUL 33

1. Orice diferend intre doua sau mai multe tari ale uniunii, privitor la interpretarea sau la aplicarea prezentei conventii, care nu va fi rezolvat pe cale de negocieri, poate fi adus in fata Curtii Internationale de Justitie de catre oricare dintre tarile in cauza, pe cale de petitie conforma cu Statutul Curtii, afara de cazul cind tarile in cauza nu s-ar intelege asupra unui alt mod de reglementare.
2. Oricare tara poate, in momentul cind semneaza prezentul act sau cind depune instrumentul sau de ratificare sau de aderare, sa declare ca nu se considera legata de dispozitiile alineatului 1. In privinta oricarui diferend intre o asemenea tara si orice alta tara a uniunii, dispozitiile alineatului 1 nu sint aplicabile.
3. Orice tara care facut o declaratie in conformitate cu dispozitiile alineatului 2 poate, in orice moment, sa o retraga printr-o notificare adresata directorului general.

ARTICOLUL 34

Dupa intrarea in vigoare a prezentului act in totalitatea lui, nici o tara nu poate adera la acte anterioare prezentei conventii.

ARTICOLUL 35

1. Prezenta conventie ramine in vigoare pe o durata nelimitata.
2. Orice tara poate sa denunte prezentul act prin notificare adresata directorului general. Aceasta denuntare implica si denuntarea tuturor actelor anterioare si nu-si produce efectul decit fata de tara care a facut-o, conventia raminind in vigoare si executorie fata de celelalte tari ale uniunii.
3. Denuntarea produce efect la un an din ziua in care directorul general a primit notificarea.
4. Facultatea de denuntare prevazuta de prezentul articol nu poate fi exercitata de nici o tara inaintea expirarii unui termen de 5 ani, socotiti de la data la care tara respectiva a devenit membra a uniunii.

ARTICOLUL 36

1. Orice tara parte la prezenta conventie se angajeaza sa adopte, potrivit constitutiei sale, masurile necesare pentru asigurarea aplicarii prezentei conventii.
2. Se intelege ca in momentul in care o tara depune instrumentul sau de ratificare sau de aderare ea va fi in masura, potrivit legislatiei sale interne, sa poata aplica dispozitiile prezentei conventii.

ARTICOLUL 37

1. a) Prezentul act este semnat intr-un singur exemplar in limbile engleza si franceza si este depus in posesia guvernului Suediei.
b) Texte oficiale sint intocmite de catre directorul general, dupa consultari cu guvernele interesate, in limbile germana, spaniola, italiana si portugheza, si in alte limbi pe care adunarea le va putea indica.
c) In caz de contestatie asupra interpretarii diferitelor texte, textul francez va fi cel hotaritor.
2. Prezentul act ramine deschis spre semnare, la Stockholm, pina la 13 ianuarie 1968.
3. Directorul general transmite doua copii de pe textul semnat al prezentului act, certificate pentru conformitate de catre guvernul Suediei, guvernelor tuturor tarilor uniunii si, la cerere, guvernului oricarei alte tari.
4. Directorul general va inregistra prezentul act la Secretariatul Organizatiei Natiunilor Unite.
5. Directorul general notifica guvernelor tuturor tarilor uniunii semnaturile, depunerea instrumentelor de ratificare sau de aderare si a declaratiilor cuprinse in aceste instrumente, sau facute prin aplicarea art. 28 pct. 1 d, intrarea in vigoare a oricaror dispozitii ale prezentului act, notificarile de denuntare si notificarile facute in aplicarea art. 31.

ARTICOLUL 38

1. Pina la intrarea in functiune a primului director general, referintele, in prezentul act, la Biroul international al organizatiei sau la directorul general, sint considerate ca se raporteaza respectiv la Biroul uniunii si la directorul sau.
2. Tarile uniunii care nu sint legate prin art. 22-26 pot, timp de 5 ani dupa intrarea in vigoare a conventiei pentru instituirea organizatiei, sa exercite, daca doresc, drepturile prevazute in art. 22-26 ale prezentului act, ca si cum ar fi legate prin aceste articole. Orice tara care doreste sa exercite aceste drepturi va depune in acest scop la directorul general o notificare scrisa, care va produce efect de la data primirii ei. Aceste tari sint considerate ca membre ale adunarii pina la expirarea perioadei mentionate.
3. Atita vreme cit toate tarile uniunii nu vor fi devenit membre ale organizatiei, Biroul international al organizatiei activeaza si ca birou al uniunii, iar directorul general si ca director al acestui birou.
4. Cind toate tarile uniunii vor fi devenit membre ale organizatiei, obligatiile si bunurile biroului uniunii se vor transfera Biroului international al organizatiei.

Act International
Protocol

din 14 iulie 1967

referitor la tarile in curs de dezvoltare

Publicat in Buletinul Oficial nr. 84 din 31 iulie 1969

ARTICOLUL 1

Orice tara, considerata ca tara in curs de dezvoltare potrivit practicii stabilite de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, care ratifica actul prezentei conventii din care prezentul protocol face parte integranta, sau care adera la el, si care, tinind seama de situatia sa economica si de nevoile sale sociale sau culturale, nu se considera in masura de a lua de indata dispozitiile de natura a asigura protectia tuturor drepturilor asa cum sint prevazute in acest act, poate, printr-o notificare depusa la directorul general in momentul ratificarii sau al aderarii sale, conform art. 21 al acestui act, sa declare ca, in timpul primilor 10 ani in timpul carora este parte a acestuia, se va prevala de oricare sau de toate rezervele urmatoare:
a) ea va substitui termenului de 50 de ani prevazut la alin. 1, 2 si 3 ale art. 7 al prezentei conventii, un alt termen, care nu va putea fi totusi mai scurt de 25 de ani, iar termenului de 25 de ani prevazut in alineatul 4 al articolului mentionat, un alt termen, care nu va putea fi totusi mai scurt de 10 ani;
b) ea va substitui articolului 8 al prezentei conventii dispozitiile urmatoare:
i) autorii de opere literare si artistice protejate prin prezenta conventie beneficiaza, in alte tari decit cea de origine a operelor lor, de dreptul exclusiv de a face sau de a autoriza traducerea acestora in timpul duratei de protectie a drepturilor lor asupra operelor originale. Cu toate acestea, dreptul exclusiv

Varianta oficiala a actului normativ este cea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, editat de Regia Autonoma Monitorul Oficial


©2004 Asociatia Culturala ECUMEST
Actualizare 07/07/2004