Acest site a fost lansat cu sprijinul
Programului Regional Arta si Cultura al Institutului pentru o Societate Deschisa din Budapesta, prin Fundatia CONCEPT, organizatie membra a Soros Open Network Romania

 
Cautare avansata
 Home | Reglementari specifi ... | Creatia contemporana ... | Cinema si audiovizua ...

 

Sursa text lege: programul LEGE 4 produs de INDACO SYSTEMS
Emitent: Guvernul Romaniei

Hotarare nr. 730 din 11/07/2002
privind aprobarea Cartei Statutare a Retelei Cinematografice Sud-Est Europene, semnata la Sofia la 4 iunie 2001, si a platii contributiei financiare la acest organism
publicat/a in Monitorul Oficial nr. 572 din 02/08/2002


In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 2 si 10 din Legea nr. 4/1991 privind incheierea si ratificarea tratatelor,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - Se aproba Carta Statutara a Retelei Cinematografice Sud-Est Europene, semnata la Sofia la 4 iunie 2001, si participarea Centrului National al Cinematografiei ca membru al acestei structuri internationale in domeniul cinematografiei.
Art. 2. - (1) Se aproba plata contributiei financiare anuale a Romaniei la Reteaua Cinematografica a Europei de Sud-Est, in suma de 1.000 euro.
(2) Echivalentul in lei al sumei prevazute la alin. (1) se suporta din prevederile bugetare anuale aprobate Centrului National al Cinematografiei cu aceasta destinatie si se va calcula pe baza raportului de schimb lei/euro in vigoare la data efectuarii platii.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul culturii si cultelor,
Razvan Theodorescu
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 11 iulie 2002.
Nr. 730.

Act International


Carta statutara

din 4 iunie 2001

A RETELEI CINEMATOGRAFICE A EUROPEI DE SUD-EST (S.E.E. CINEMA NETWORK)

DEFINITII

In vederea consemnarii si ratificarii Cartei Statutare a Retelei Cinematografice a Europei de Sud-Est, denumita in continuare Carta statutara, trebuie precizate sensurile termenilor urmatori:
1. Prin Conventie se intelege conventia care a condus la constituirea Retelei Cinematografice a Europei de Sud-Est, denumita in continuare Reteaua, si care a fost stabilita de ansamblul reprezentantilor institutiilor cinematografice din Europa de Sud-Est la Hydra (14-16 aprilie 2000) si la Salonic (13 noiembrie 2000), inclusiv preambulul.
2. Prin preambul se intelege suportul ideologic si social al artei cinematografice in aceste tari si motivele care au facut tarile respective sa adopte Conventia, sa participe la constituirea Retelei, sa ii defineasca obiectivele si mijloacele de realizare a lor.
3. Prin membru al Retelei se intelege statul in care este in vigoare Statutul, dupa aprobarea si ratificarea de catre statul respectiv.
4. Prin semnarea Statutului se intelege semnarea textului de catre institutia cinematografica a tarii care candideaza pentru calitatea de membru al Retelei.
5. Prin ratificare se intelege respectarea procedurilor prevazute in fiecare tara candidata pentru calitatea de membru al Retelei, astfel ca o conventie sa devina obligatorie pentru tara respectiva, dobandind cu aceeasi ocazie personalitate juridica.
6. Prin depozitar se intelege reprezentantul tarii candidate pentru calitatea de membru al Retelei in care aceasta isi are sediul. Depozitarul este obligat sa verifice - angajandu-si responsabilitatea - daca sunt respectate demersurile legale indispensabile aprobarii si acceptarii Statutului si preambulului, a eventualelor anexe la acesta, precum si ratificarii lor de catre tarile candidate pentru calitatea de membru al Retelei. Depozitarul este, de asemenea, obligat sa pastreze cu grija textul original al Statutului cu preambulul si cu eventualele anexe, redactate in doua limbi oficiale, si sa trimita copii conforme legalizate tuturor membrilor, sa accepte cererile, declaratiile si plangerile si, in general, sa desfasoare orice demers pe care il presupune buna functionare a Retelei si informarea membrilor ei.

RETEAUA CINEMATOGRAFICA A EUROPEI DE SUD-EST (S.E.E. CINEMA NETWORK)
CARTA STATUTARA*)
___________
*) Traducere.

PREAMBUL

Autoritatile si organismele nationale de cinematografie ale tarilor din Europa de Sud-Est, care au competenta de a elabora si a realiza politica cinematografica in tarile respective si care sunt semnatare ale prezentei Carte statutare declara ca:
a tinand seama de conditiile specifice fiecarei tari si de problemele cu care se confrunta cinematografiile nationale in domeniile productiei, promovarii si distribuirii operelor cinematografice;
a constatand ca printre problemele diferitelor tari exista unele care prezinta similitudini si se datoreaza resurselor financiare limitate ale cinematografiilor nationale din regiune;
a dorind sa sublinieze rolul cultural primordial al cinematografului,
hotarasc in unanimitate, ca tari vecine, cu izvoare istorice si culturale comune:
a sa isi unifice fortele;
a sa stabileasca principiile fundamentale care conduc arta cinematografica;
a sa urmareasca obiective comune, sa realizeze o actiune comuna si sa desfasoare eforturi menite sa puna in valoare cinematografiile nationale din tarile respective;
a sa elaboreze si sa semneze prezenta conventie privind constituirea Retelei Cinematografice a Europei de Sud-Est sub denumirea "S.E.E. Cinema Network" si sa adopte urmatoarea Carta statutara:

CAPITOLUL I
Denumire. Sediu. Durata. Obiective. Mijloace

ARTICOLUL 1
Denumire

Denumirea organismului este "Reseau Cinematographique de l'Europe du Sud-Est" (S.E.E. Cinema Network) [Reteaua Cinematografica a Europei de Sud-Est].

ARTICOLUL 2
Sediu

Sediul Retelei Cinematografice a Europei de Sud-Est este in Grecia, in orasul Salonic.

ARTICOLUL 3
Obiective

Obiectivele Retelei sunt:
1. dezvoltarea si promovarea cinematografiei nationale a fiecarei tari membre ale Retelei, in celelalte tari membre si in tari care nu sunt membre ale Retelei;
2. realizarea de cooperari bilaterale si multilaterale intre membrii Retelei in domeniile productiei, promovarii financiare si culturale, precum si salvarii patrimoniului si traditiei cinematografice din fiecare tara membra;
3. crearea unui fond comun de coproductii;
4. incurajarea si sustinerea cooperarii/coproductiilor cu alte retele din Europa sau de pe alte continente.

ARTICOLUL 4
Mijloace de realizare a obiectivelor

Membrii convin ca mijloacele pe care le vor utiliza in vederea realizarii obiectivelor Retelei sunt urmatoarele:
1. organizarea si schimbul de omagii si manifestari retrospective, precum si promovarea festivalurilor cinematografice organizate in tarile Europei de Sud-Est;
2. schimbul de competente tehnice si stabilirea de motivari in vederea incurajarii colaborarii intre profesionistii din domeniul cinematografiei din tarile din regiune;
3. desfasurarea de demersuri pe langa autoritatile publice competente ale tarilor membre ale Retelei pentru semnarea de acorduri interstatale de colaborare in domeniul cinematografiei si, mai larg, in domeniul audiovizualului;
4. angajarea de actiuni comune in domeniul productiei, al distributiei, al dezvoltarii scenariilor si al organizarii de manifestari culturale.
Se citeaza cu titlu indicativ:
a) editarea unui ghid cinematografic al profesionistilor din toate tarile membre;
b) editarea proceselor-verbale ale reuniunilor membrilor si a rezolutiilor acestor reuniuni;
c) pregatirea unui atelier comun de scenarii in anul 2001;
d) crearea unui festival reprezentativ care se va desfasura in fiecare tara membra a Retelei;
e) realizarea de prezentari comune, pe diverse piete si festivaluri, ale operelor vizuale si ale altor produse si servicii;
f) participarea Retelei la "European Film Promotion", in calitate de grup colaborator;
g) colaborarea cu organisme internationale si europene, precum si cu retele de tari din alte regiuni ale Europei avand aceleasi preocupari.

CAPITOLUL II

ARTICOLUL 5
Personalitatea juridica

1. Reteaua are personalitate juridica.
2. Reteaua are deplina capacitate juridica de a-si exprima atributiile si a-si urmari scopurile; are in principal capacitatea de:
a) a semna contracte;
b) a achizitiona, a inchiria, a poseda si a ceda bunuri mobiliare si imobiliare;
c) a participa la proceduri juridice;
d) a incheia acorduri cu state si cu organisme internationale.
3. Pe teritoriul fiecarei tari membre Reteaua se va bucura de capacitatea juridica necesara realizarii obiectivelor sale.

CAPITOLUL III
Membri. Drepturi si obligatii

ARTICOLUL 6
Membri

1. Organismele cinematografice nationale din tarile Europei de Sud-Est care au constituit Reteaua si a caror lista figureaza in anexa devin membre ale Retelei din momentul semnarii si ratificarii prezentei Carte statutare.
2. Organismele cinematografice nationale din alte tari decat cele ale Europei de Sud-Est pot fi admise ca membre in urma unei rezolutii a Adunarii generale a membrilor Retelei, rezolutie adoptata cu trei patrimi din numarul total de voturi din Retea.

ARTICOLUL 7
Drepturi si obligatii ale membrilor

1. Membrii Retelei au drepturile si obligatiile prevazute de Cartea statutara.
2. Drepturile aferente participarii membrilor la reuniuni si deliberari sunt urmatoarele: fiecare membru are dreptul sa participe la reuniunile Retelei, sa fie ales in Comitetul executiv al acesteia si sa propuna candidati in vederea alegerii in organele Retelei sau in comisiile de lucru eventual constituite, pentru a aborda diverse chestiuni care preocupa Reteaua.
3. Fiecare membru dispune de un vot la toate sedintele Adunarii generale si la reuniunile Retelei si, daca este membru al Comitetului executiv, la toate deliberarile ce au loc in cadrul acestuia.
4. Fiecare membru este obligat sa verse Retelei o contributie financiara anuala de ......, exceptandu-se cazul in care demonstreaza ca situatia din tara lui nu permite achitarea contributiei respective si ca acea situatie persista.

ARTICOLUL 8
Plecarea unui membru. Suspendarea. Incetarea calitatii de membru

1. Fiecare membru poate parasi Reteaua in orice moment, adresand depozitarului o notificare scrisa. Plecarea este efectiva din ziua in care depozitarul primeste notificarea. Membrul care paraseste Reteaua are obligatia sa plateasca partea care ii revine in vederea acoperirii angajamentelor Retelei, atat a celor aprobate pentru exercitiul in cursul caruia are loc plecarea, cat si a celor din exercitiile precedente.
2. Daca un membru nu isi achita obligatiile fata de Retea, calitatea de membru ii va fi suspendata de Adunarea generala a membrilor Retelei printr-o rezolutie cu majoritate calificata. Membrul a carui calitate este suspendata va pierde in mod automat aceasta calitate pentru o perioada de un an de la data rezolutiei, daca nu intervine o rezolutie a aceluiasi organ, adoptata cu aceeasi majoritate si care sa constate sfarsitul suspendarii calitatii de membru.
3. Orice membru care nu participa la lucrarile, sedintele si deliberarile Retelei o perioada de cel putin un semestru va inceta sa fie membru al Retelei, cu exceptia situatiei in care Adunarea generala a Retelei nu decide altfel printr-o rezolutie adoptata cu o majoritate de minimum trei patrimi din numarul total de voturi.

CAPITOLUL IV
Structura Retelei. Organele Retelei

ARTICOLUL 9
Structura Retelei

1. Reteaua are urmatoarele organe:
a) Adunarea generala a membrilor;
b) Comitetul executiv;
c) secretarul executiv.
2. Fiecare organ actioneaza in limitele atributiilor care ii sunt stabilite prin prezenta Carta statutara. Nici un organ nu poate actiona astfel incat sa impiedice celelalte organe sa isi exercite atributiile.

ARTICOLUL 10
Adunarea generala a membrilor Retelei. Structura si sesiuni

1. Adunarea generala a membrilor Retelei este alcatuita din toti membrii.
2. Un membru poate fi reprezentat de alt membru intr-o sesiune a Adunarii generale a membrilor Retelei, pe baza unei imputerniciri scrise.
3. Sedintele Adunarii generale a membrilor Retelei sunt ordinare si extraordinare.
a) Adunarea generala ordinara a membrilor Retelei este convocata anual de presedintele Comitetului executiv. In decursul unei sedinte ordinare Adunarea generala a membrilor Retelei stabileste locul si data viitoarei sedinte;
b) Adunarea generala a membrilor Retelei poate fi, de asemenea, convocata in sedinta extraordinara, la cererea unui membru sau a mai multor membri, cu conditia ca aceasta cerere sa fie sustinuta de cel putin jumatate din numarul membrilor. Fiecare cerere facuta de un membru sau de mai multi membri trebuie motivata.
4. Fiecare tara membra isi asuma cheltuielile delegatiei sale la sedintele Adunarii generale a membrilor Retelei. Cheltuielile prilejuite de sedintele Adunarii generale a membrilor Retelei sunt considerate cheltuieli administrative ale Retelei.

ARTICOLUL 11
Adunarea generala a membrilor Retelei. Procedura

1. In Adunarea generala a membrilor Retelei fiecare membru dispune de un vot. Abtinerea nu este considerata vot.
2. Rezolutiile care se refera la chestiuni esentiale sunt adoptate cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor prezenti sau reprezentati. Daca un membru reprezinta un alt membru sau alti 2 membri, poate vota diferit pentru fiecare membru pe care il reprezinta.
3. Rezolutiile care se refera la chestiuni de procedura sunt adoptate cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
4. Sunt considerate chestiuni esentiale cele care privesc elaborarea unei politici, alegerea membrilor organelor, incheierea de acorduri sau de colaborari ori alte chestiuni conexe. Sunt considerate chestiuni de procedura cele care privesc convocarea Adunarii generale a membrilor Retelei, alegerea Biroului acesteia, plecarea unui membru etc.
5. Adunarea generala a membrilor Retelei se reuneste in conditii statutare, atunci cand este prezenta majoritatea simpla a membrilor acesteia.
6. Adunarea generala a membrilor Retelei aproba propriul regulament interior, conform termenilor prezentei Carte statutare. Respectivul regulament prevede in special:
a) modul de alegere a presedintelui sedintei;
b) procedura de convocare a sedintelor;
c) dispozitiile referitoare la reprezentare si acreditare;
d) procedurile de scrutin.

ARTICOLUL 12
Adunarea generala a membrilor Retelei. Competente

1. Adunarea generala a membrilor Retelei, care este organul suprem si suveran al acesteia si care poate trata toate chestiunile care o privesc, are urmatoarele competente:
a) stabileste politica generala a Retelei;
b) aproba rapoartele si actiunile Comitetului executiv si propune acestuia masurile necesare, specifice politicii Retelei si propriei activitati;
c) alege Comitetul executiv si secretarul executiv;
d) se pronunta asupra aderarii sau intrarii in Retea a unor noi membri, precum si asupra suspendarii calitatii de membru;
e) se pronunta asupra incheierii de colaborari bilaterale si multilaterale intre membri, precum si cu organisme si agenti internationali sau europeni, cu conditia ca aceste colaborari sa nu fie in contradictie cu obiectivele, principiile, scopurile si domeniul de activitate ale Retelei;
f) hotaraste constituirea comisiilor necesare functionarii Retelei;
g) controleaza activitatea si politica financiara ale Retelei si aproba bugetul stabilit de Comitetul executiv.
2. Adunarea generala a membrilor Retelei are toate competentele necesare realizarii obiectivelor si scopurilor acesteia, care nu sunt explicit rezervate unui alt organ al Retelei.
3. Pe durata exercitarii competentelor sale Adunarea generala a membrilor Retelei ia in considerare toate rapoartele si recomandarile Comitetului executiv.

ARTICOLUL 13
Comitetul executiv. Componenta. Procedura

1. Comitetul executiv al Retelei este alcatuit din 3 membri alesi de Adunarea generala a membrilor Retelei.
2. Membrii Comitetului executiv al Retelei sunt alesi pentru un mandat de 2 ani si pot fi realesi.
3. Imediat dupa alegere cei 3 membri ai Comitetului executiv al Retelei se constituie in organ colectiv si isi desemneaza presedintele.

ARTICOLUL 14
Comitetul executiv al Retelei. Competente

1. Comitetul executiv al Retelei are competenta de a hotari orice actiune legata de administrarea acesteia, apara interesele membrilor Retelei si adopta toate masurile necesare promovarii obiectivelor Retelei.
2. Comitetul executiv al Retelei pune in aplicare rezolutiile si directivele Adunarii generale a membrilor Retelei.
3. Comitetul executiv al Retelei actioneaza in calitate de organ executiv al Adunarii generale a membrilor Retelei.
4. Comitetul executiv al Retelei convoaca adunarile generale ordinare si extraordinare ale membrilor Retelei si prezinta propuneri privind subiectele de pe ordinea de zi.
5. Comitetul executiv al Retelei asista la sedintele ordinare si extraordinare ale Adunarii generale a membrilor Retelei si prezinta propuneri asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi.
6. Comitetul executiv al Retelei supune Adunarii generale a membrilor Retelei, din proprie initiativa, avize si propuneri asupra unor chestiuni legate de obiectivele Adunarii generale.
7. Comitetul executiv al Retelei supune Adunarii generale a membrilor Retelei un program de politica si actiune al Retelei.
8. Comitetul executiv al Retelei supervizeaza secretarul executiv si propune Adunarii generale a membrilor Retelei, printr-un aviz motivat, eliberarea acestuia de sarcinile detinute. In urma recomandarii secretarului executiv, Comitetul executiv stabileste numarul de persoane, raporturile de munca si termenii in care aceste persoane lucreaza, in vederea asigurarii functionarii administrative a Retelei.
9. Comitetul executiv al Retelei poate institui comisii de lucru al caror scop este cercetarea anumitor subiecte care intereseaza Reteaua.
10. In general, Comitetul executiv al Retelei raspunde de buna functionare a acesteia si a organelor ei.

ARTICOLUL 15
Comitetul executiv (sau secretarul executiv)

1. Comitetul executiv al Retelei cuprinde secretarul executiv si personalul tehnic si administrativ necesar in vederea functionarii Retelei.
2. Secretarul executiv este ales de Adunarea generala a membrilor Retelei, la propunerea Comitetului executiv si in conditii pe care numai Adunarea generala le poate stabili. Mandatul este de 3 ani, cu posibilitatea realegerii.
3. Secretarul executiv este persoana oficiala tehnica si administrativa superioara a Retelei, ramanand insa sub controlul si depinzand de hotararile Comitetului executiv.
4. Secretarul executiv asista la sedintele Adunarii generale a membrilor Retelei, la reuniunile Comitetului executiv, precum si la comisiile de lucru care pot fi instituite.
5. In fiecare an secretarul executiv supune Comitetului executiv rapoarte financiare si bugetul Retelei.
6. La instructiunile Comitetului executiv secretarul executiv recruteaza personalul necesar, in termenii si potrivit normelor stabilite de Comitetul executiv.
7. In exercitarea functiilor lor secretarul executiv si personalul nu trebuie sa ceara sau sa primeasca instructiuni de la autoritati sau organizatii straine Retelei. Fiecare tara membra a Retelei este obligata sa respecte caracterul international al secretarului executiv si al personalului si sa ii sprijine in munca lor.

ARTICOLUL 16
Comisii

1. Comitetul executiv instituie comisii hotarate eventual de Adunarea generala a membrilor Retelei.
2. In plus, Comitetul executiv poate institui alte comisii, daca acestea sunt socotite necesare in urmarirea obiectivelor Retelei si cu conditia ca ele sa nu fie in contradictie cu comisiile deja create de Adunarea generala a membrilor Retelei si care functioneaza deja.
3. Cel putin o data pe an si chiar mai des Comitetul executiv analizeaza necesitatea de a mentine fiecare comisie.
4. Comitetul executiv poate hotari participarea Retelei, printr-un reprezentant, la comisii similare sau paralele, create de alte organizatii ce au obiective si principii conexe.

ARTICOLUL 17
Conferinte

1. Adunarea generala a membrilor Retelei sau Comitetul executiv al Retelei poate sa organizeze conferinte locale pe teme specifice pentru a studia subiecte care sunt de competenta Retelei si sa asigure participarea la aceste conferinte a unor organisme internationale sau europene ori a altor organisme regionale care au scopuri similare.
2. Comitetul executiv isi asuma reprezentarea retelei la conferinte organizate de alte organisme, daca socoteste ca respectivele conferinte sunt interesante.

CAPITOLUL V

ARTICOLUL 18
Buget si cheltuieli

1. Secretarul executiv intocmeste si supune Comitetului executiv previziuni legate de bugetul anual al Retelei. Comitetul executiv examineaza aceste previziuni si supune bugetul final spre aprobare Adunarii generale a membrilor Retelei.
2. Adunarea generala a membrilor Retelei sau, prin delegarea facuta de aceasta, Comitetul executiv are dreptul de a accepta donatii, subventii si alte prestari in beneficiul Retelei, cu conditia ca ele sa fie avantajoase pentru Retea si sa serveasca la realizarea obiectivelor acesteia.
3. Comitetul executiv poate trata cazuri urgente si situatii neprevazute dupa informarea membrilor Retelei.

CAPITOLUL VI

ARTICOLUL 19
Raporturi cu alte organizatii sau retele

1. Reteaua poate stabili raporturi si poate realiza colaborari cu alte organizatii interguvernamentale si interstatale sau cu alte retele avand obiective si principii similare. Toate acordurile Retelei cu organizatiile sau cu retelele sus-mentionate trebuie aprobate de Adunarea generala a membrilor Retelei, la propunerea Comitetului executiv, cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor prezenti sau reprezentati.
2. In aceleasi conditii Reteaua poate hotari cooperari si acorduri cu organizatii neguvernamentale.

CAPITOLUL VII

ARTICOLUL 20
Modificari

1. Propunerile de modificare a prezentei Carte statutare pot fi facute de orice membru al Retelei, de Comitetul executiv sau de secretarul executiv. Aceste propuneri sunt notificate de secretarul executiv tuturor tarilor membre ale Retelei cu cel putin 6 (sase) luni inainte de a fi supuse discutiei in Adunarea generala a membrilor Retelei.
2. Fiecare propunere de modificare trebuie aprobata de Adunarea generala a membrilor Retelei, convocata special in acest scop.
3. Din momentul aprobarii si ratificarii lor cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor prezenti la sedinta Adunarii generale a membrilor Retelei, conform legilor fiecarei tari, modificarile sunt valabile pentru toate tarile membre.

ARTICOLUL 21
Denuntare

1. Fiecare tara membra poate denunta prezenta Carta statutara prin notificare scrisa adresata secretarului executiv.
2. Denuntarea devine efectiva la un semestru de la data la care a primit-o secretarul executiv.
3. Membrul care a denuntat Carta statutara este obligat sa plateasca partea care ii revine in vederea acoperirii angajamentelor exercitiului aprobat, aflat in curs in anul fiscal din momentul denuntarii, precum si a celor din anii fiscali precedenti.

ARTICOLUL 22
Aprobare. Acceptare. Semnare. Ratificare. Intrare in vigoare

1. Prezenta Carta statutara va fi deschisa in vederea semnarii de catre toate tarile (membrii fondatori ai Retelei, pana la sesiunea urmatoare a Adunarii generale a membrilor Retelei, iunie 2001).
2. Prezenta Carta statutara este supusa acceptarii, aprobarii si ratificarii statelor care urmeaza sa o semneze.
3. Carta statutara devine efectiva dupa semnarea si ratificarea ei de catre doua treimi din numarul membrilor fondatori.

ARTICOLUL 23
Limba oficiala

Limbile oficiale ale textului Cartei statutare, precum si ale lucrarilor Retelei sunt engleza si franceza.

ARTICOLUL 24
Depozitar

1. Depozitarul conventiei si al prezentei Carte statutare este Centrul Cinematografic Elen.
2. Dupa aprobare, acceptare, semnare si ratificare, Conventia si prezenta Carta statutara sunt depuse in arhivele depozitarului. Depozitarul trimite copii legalizate de pe prezenta Carta statutara tuturor cinematografiilor nationale ale tarilor care au semnat-o.
3. Depozitarul este obligat sa informeze toti membrii despre semnare si momentul intrarii in vigoare a prezentei Carte statutare. De asemenea, este obligat sa furnizeze in orice moment si cu promptitudine orice informatie privind functionarea, activitatea si raporturile Retelei cu alte organisme.

ANEXA

LISTA
semnatarilor Cartei statutare a Retelei cinematografice
a Europei de Sud-Est

Carta statutara a fost semnata la Sofia la 4 iunie 2001, de catre urmatoarele tari:

Tara
Organizatia
Reprezentantul
Republica Albania Centrul National al Filmului Petrit Ruka - presedinte
Republica Bosnia si Hertegovina Asociatia Cineastilor din Bosnia si Hertegovina Elma Tataragic - secretar
Republica Bulgaria Centrul National al Filmului Gergana Dakovska - relatii externe
Republica Croatia Asociatia Regizorilor din Croatia Dalibor Matanic - regizor
Republica Cipru Ministerul Informatiilor Ricardo Lopez - ministru
Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei (Fyrom) Cinemateca din Macedonia Vesna Maslovarik - director
Republica Elena Centrul de Film Grec Costas Vrettacos - consilier
Romania Centrul National al Cinematografiei Alina Salcudeanu - director cooperare externa
Republica Slovenia Fondul Cinematografic Sloven Filip Dorin Robar - director
Republica Turcia SESAM Biket Ilhan - producator
Republica Federala Iugoslavia Institutul de Film

Miroljub Vuckovic - directorVarianta oficiala a actului normativ este cea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, editat de Regia Autonoma Monitorul Oficial


©2004 Asociatia Culturala ECUMEST
Actualizare 07/07/2004