Acest site a fost lansat cu sprijinul
Programului Regional Arta si Cultura al Institutului pentru o Societate Deschisa din Budapesta, prin Fundatia CONCEPT, organizatie membra a Soros Open Network Romania

 
Cautare avansata
 Home | Cadrul general de de ... | Reglementari de natu ... | Finantarea activitat ... | Mecanisme de promova ... | Sponsorizarea si mec ...

 

Sursa text lege: programul LEGE 4 produs de INDACO SYSTEMS
Emitent: Guvernul Romaniei

Ordonanta nr. 36 din 30/01/1998
pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea
publicat/a in Monitorul Oficial nr. 43 din 30/01/1998


In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. h) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

Art. I. - Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 129 din 25 mai 1994, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) In conditiile prezentei legi, sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru sustinerea de activitati fara scop lucrativ, desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.
(2) Existenta si continutul contractului de sponsorizare se dovedesc prin forma scrisa a acestuia, in care se vor specifica obiectul contractului, valoarea contractului, durata, termenele si obligatiile partilor.
(3) In conditiile prezentei legi, mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana fizica sau juridica, numita mecena, transfera, fara obligatie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare catre o persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfasurarea unor activitati in domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific-cercetare fundamentala si aplicata.
(4) Existenta si continutul actului de mecenat se dovedesc prin forma autentica, in care se vor specifica obiectul, durata si valoarea acestuia.
(5) In cazul sponsorizarii sau mecentatului, constand in bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic incheiat, la valoarea lor reala din momentul predarii catre beneficiar."
2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - Persoanele fizice sau juridice din Romania nu pot efectua activitati de sponsorizare sau de mecenat din surse obtinute de la buget".
3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Poate fi beneficiar al sponsorizarii:
a) orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific - cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice;
b) institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile prevazute la lit. a);
c) de asemenea, pot fi sponsorizati, in conditiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile definite la lit. a);
d) orice persoana fizica a carei activitate intr-unul dintre domeniile prevazute la lit. a) este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica, ce activeaza constant in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.
(2) Poate fi beneficiar al mecentatului orice persoana fizica, fara obligativitatea de a fi recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica, care necesita un sprijin in domeniile prevazute la art. 1 alin. (3)."
4. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Sponsorul ori beneficiarul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului.
(2) Sponsorul ori beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica.
(3) Denumirile publicatiilor, titlurilor cartilor si ale emisiunilor de radio si televiziune sponsorizarea trebuie anuntate ca atare.
(4) Anunturile vor fi formulate astfel incat sa reiasa clar actiunea de sponsorizare si vor fi aduse la cunostinta publicului, in mod gratuit, de catre beneficiarul sponsorizarii.
(5) In cadrul activitatilor de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul sa efectueze reclama sau publicitatea comerciala, anterioara, concomitenta sau ulterioara in favoarea acestora sau a altor persoane".
5. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - Facilitatile prevazute in prezenta lege nu se acorda in cazul:
a) sponsorizarii reciproce intre persoane fizice sau juridice;
b) sponsorizarii efectuate de catre rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv;
c) sponsorizarii unei persoane juridice fara scop lucrativ de catre o alta persoana juridica care conduce sau controleaza direct persoana juridica sponsorizata."
6. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - Prevederile art. 6 se aplica si persoanelor fizice sau juridice care efectueaza acte de mecentat".
7. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Persoanele fizice sau juridice romane, care efectueaza sponsorizari in domeniile prevazute la art. 4, beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarilor, dar nu mai mult de:
a) 10% din baza impozabila pentru sponsorizari in domeniile: cultura, arta, invatamant, sanatate, asistenta si servicii sociale, actiuni umanitare, protectia mediului;
b) 8% din baza impozabila pentru sponsorizari in domeniile: educatie, drepturile omului, stiinta - cercetare fundamentala si aplicata, filantropic, de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice, sport - cu exceptia fotbalului;
c) 5% din baza impozabila pentru sponsorizari in domeniile: religios, social si comunitar, reprezentarea intereselor asociatiilor profesionale, fotbal.
(2) Persoanele fizice sau juridice romane, care efectueaza acte de mecentat in conditiile prezentei legi, beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul acestora, dar nu mai mult de 10% din baza impozabila.
(3) Totalitatea reducerilor aplicate bazei impozabile pentru sponsorizarile efectuate potrivit alin. (1), cumulate cu cele aferente actelor de mecenat, nu poate depasi cu 10% din venituri sau din profitul impozabil, dupa caz.
(4) Persoanele fizice sau juridice straine, care datoreaza statului roman, conform legislatiei in vigoare un impozit pentru un venit realizat in Romania si care efectueaza sponsorizari sau acte de mecenat, beneficiaza, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul in lei al sponsorizarii sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuarii transferului de proprietate, in aceleasi cote aplicate persoanelor fizice sau juridice romane, conform alineatelor precedente".
8. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Sumele primite din sponsorizarea sau mecenat sunt scutite de plata impozitului pe venit.
(2) Aceeasi prevedere se aplica si bunurilor materiale primite prin sponsorizare sau mecentat, potrivit prezentei legi".
9. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Nu beneficiaza de facilitati prevazute in prezenta lege sponsorul care, in mod direct sau indirect, urmareste sa directioneze activitatea beneficiarului.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu inlatura dreptul partilor de a incheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcina, daca prin acestea nu se directioneaza ori nu se conditioneaza activitatea beneficiarului".
10. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - Contestatiile privind acordarea sau neacordarea facilitatilor prevazute in prezenta lege se solutioneaza conform prevederilor Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor".
11. Articolele 14, 15, si 16 se abroga.
Art. II. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Culturii, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, Ministerul Sanatatii, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Ministerul Educatiei Nationale vor emite instructiuni de aplicare a acesteia, ce vor fi avizate de Ministerul Finantelor.
Art. III. - Prevederile prezentei ordonante intra in vigoare cu data de intai a lunii urmatoare publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei. Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, orice dispozitii contrare se abroga.
Art. IV. - Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se articolelor o noua numerotare.

PRIM MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:

Ministerul tineretului si sportului,
Crin Antonescu
Ministru culturii
Ion Caramitru
ministrul cercetarii si tehnologiei,
Bujor Bogdan Teodoriu
Ministru sanatatii,
Ion Victor Bruckner
p. Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
Viorel Raicu
secretar de stat
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
p. Ministru de stat,
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Iuliu Bara,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor,
Valentin Lazea,
secretar de statVarianta oficiala a actului normativ este cea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, editat de Regia Autonoma Monitorul Oficial


©2004 Asociatia Culturala ECUMEST
Actualizare 07/07/2004