Acest site a fost lansat cu sprijinul
Programului Regional Arta si Cultura al Institutului pentru o Societate Deschisa din Budapesta, prin Fundatia CONCEPT, organizatie membra a Soros Open Network Romania

 
Cautare avansata
 Home | Reglementari specifi ... | Educatie | Educatia permanenta

 

Sursa text lege: programul LEGE 4 produs de INDACO SYSTEMS
Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii

Ordin nr. 4248 din 13/08/2002
pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesionala organizate prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
publicat/a in Monitorul Oficial nr. 733 din 08/10/2002


Nr. 284/4.248

Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale
Ministerul Educatiei si Cercetarii

In temeiul Hotararii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere prevederile art. 58 alin. (3) din Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002,
ministrul muncii si solidaritatii sociale si ministrul educatiei si cercetarii emit urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Normele metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesionala organizate prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul muncii si solidaritatii sociale Ministrul educatiei si cercetarii
Marian Sarbu Ecaterina Andronescu

ANEXA

NORME METODOLOGICE
privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de
calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru
programele/cursurile de formare profesionala organizate prin
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

Prezentele norme metodologice, denumite in continuare norme, sunt emise in temeiul art. 58 alin. (3) din Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 377/2002.
Art. 1. - (1) Cursantilor care au promovat examenul de absolvire li se elibereaza, dupa caz, certificat de calificare sau certificat de absolvire, denumite in continuare certificate.
(2) In functie de tipul programului de formare profesionala absolvit se elibereaza certificate dupa cum urmeaza:
a) pentru programe de formare de initiere, perfectionare si specializare se elibereaza certificate de absolvire;
b) pentru programe de formare de calificare sau recalificare se elibereaza certificate de calificare.
Art. 2. - Evidenta desfasurarii programelor de formare profesionala si a eliberarii certificatelor pentru persoanele cuprinse in programele de formare profesionala se tine prin urmatoarele documente:
a) registrul de evidenta a programelor de formare profesionala, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1;
b) registrul matricol general cu persoanele admise la programele de formare profesionala, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2; acest registru se completeaza de catre compartimentul de formare profesionala al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti si contine date de identificare a persoanei admise la un program de formare profesionala, precum si informatii privind pregatirea sau ocupatia/meseria actuala si cea dobandita in urma absolvirii programului;
c) programul individual de pregatire, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 3; acest document se completeaza in cazul in care formarea profesionala in ocupatii sau meserii simple si perfectionarea profesionala se organizeaza, cu aprobarea directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, cand nu se pot constitui grupe de cursanti;
d) catalogul cursantilor pentru fiecare program de formare, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 4; acest catalog se completeaza de formatori pentru instruire teoretica sau, dupa caz, formatori pentru instruire practica, pentru fiecare program de formare profesionala, si evidentiaza disciplinele pentru care se face pregatirea, prezenta la curs a persoanelor, precum si notele obtinute pe intreg parcursul pregatirii teoretice si al instruirii practice;
e) condica de prezenta la ore a formatorilor pentru instruire teoretica si a formatorilor pentru instruire practica, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 5;
f) procesul-verbal al comisiei de examinare, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 6; procesul-verbal se incheie la sustinerea examenului de absolvire a programului, evidentiaza rezultatele obtinute in urma examinarii si se semneaza de toti membrii comisiei de examinare;
g) registrul de evidenta nominala a eliberarii certificatelor de calificare, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 7;
h) registrul de evidenta nominala a eliberarii certificatelor de absolvire, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 8.
Art. 3. - (1) Documentele prevazute la art. 2 sunt formulare tipizate, cu regim special, se completeaza conform instructiunilor in vigoare, se numeroteaza, se snuruiesc, se parafeaza si se certifica, pentru continut, numar de pagini si serie, de catre directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.
(2) Documentele cu regim special se gestioneaza de un angajat desemnat de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.
(3) Aceste documente se pastreaza in arhiva agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, in dulapuri incuiate, care prezinta siguranta, in timp nelimitat, cu exceptia cataloagelor care se pastreaza timp de 5 ani.
(4) Distrugerea acestor cataloage se poate face numai dupa ce directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti a constatat ca datele privind situatia cursantilor au fost trecute in registrele de evidenta nominala a eliberarii certificatelor.
(5) Lucrarile scrise ale cursantilor la examenul de absolvire se pastreaza timp de 2 ani in arhiva agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.
Art. 4. - (1) Certificatele sunt imprimate-tip, conform modelelor prezentate in anexele nr. 9 si 10, au regim special, sunt tiparite si gestionate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si nu pot fi folosite de alti agenti economici sau furnizori de servicii de formare profesionala.
(2) Primirea certificatelor de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti de la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca se face pe baza de delegatie scrisa si numai cu proces-verbal de predare-primire.
(3) Certificatele prevazute la alin. (1) sunt valabile pana la data intrarii in vigoare a normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 375/2002.
Art. 5. - (1) Completarea certificatelor se face pe baza datelor din registrul matricol general cu persoanele admise la programele de formare profesionala si a procesului-verbal al comisiei de examinare la examenul de absolvire a programului de formare profesionala.
(2) Certificatele se completeaza cu tus negru, corect, citet si fara stersaturi; numele si prenumele titularului se scriu fara prescurtari, cu litere de tipar, trecandu-se si initialele prenumelui tatalui, care trebuie sa corespunda cu datele inscrise in actul de identitate al cursantului.
Art. 6. - (1) Certificatul se elibereaza absolventului insotit de un supliment, conform modelului prezentat in anexa nr. 11, pe baza actului de identitate, de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti care a organizat programul de formare profesionala, in termen de cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire; absolventul va semna de primire in registrul de evidenta nominala a eliberarii certificatelor.
(2) Formularele certificatelor se pastreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, in casa de fier sau in dulap metalic.
Art. 7. - (1) In cursul unui an, cel putin o data pe trimestru, directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti verifica situatia certificatelor eliberate, a formularelor certificatelor primite si a formularelor tipizate, precum si modul de pastrare a acestora, in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
(2) La eliberarea sau schimbarea din functie a directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti formularele certificatelor se predau prin proces-verbal, specificandu-se numarul si seria acestora.
Art. 8. - (1) Certificatele completate gresit, cu stersaturi, adaugari suplimentare sau cu stampila aplicata in mod necorespunzator se anuleaza, cu aprobarea directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, prin scrierea cu litere mari, format de tipar, pe toata diagonala imprimatului, a cuvantului "ANULAT", atat pe actul care urmeaza sa fie eliberat cursantului, cat si pe matca; aceeasi mentiune se face si in registrele de evidenta nominala a eliberarii certificatelor de calificare sau, dupa caz, a certificatelor de absolvire.
(2) Inregistrarile gresite in documentele prevazute la art. 2 se corecteaza cu pasta corectoare, se semneaza de persoana care a efectuat corectura si se autentifica cu stampila agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.
Art. 9. - (1) In cazul pierderii certificatului sau in cazul certificatelor partial distruse ori pronuntat deteriorate se poate elibera duplicat, pe baza aprobarii directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.
(2) Pentru eliberarea duplicatului solicitantul se adreseaza in scris directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, anexand urmatoarele documente:
a) declaratia scrisa a titularului certificatului, autentificata la notariat, care sa cuprinda: numele sub care s-a eliberat certificatul original, imprejurarile in care acesta s-a pierdut sau s-a distrus si data absolvirii programului de formare profesionala;
b) dovada publicarii anuntului de pierdere a certificatului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
(3) Modul de eliberare a duplicatului este identic cu cel de eliberare a certificatului original, prevazut in prezentele norme.
(4) Duplicatul este semnat de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti si de o alta persoana desemnata in acest sens.
(5) Evidentele duplicatelor se pastreaza nominal, in registrul de evidenta nominala a eliberarii certificatelor facandu-se mentiunea: "S-a eliberat duplicatul nr. ................. din data de ...................".
(6) Duplicatul se elibereaza o singura data.
(7) Pe duplicat se va scrie in mod explicit "DUPLICAT eliberat conform aprobarii directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, nr. ........... din data de ............; se confirma autenticitatea datelor cuprinse in act".
Art. 10. - Anexele nr. 1-11*) fac parte integranta din prezentele norme.
Varianta oficiala a actului normativ este cea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, editat de Regia Autonoma Monitorul Oficial


©2004 Asociatia Culturala ECUMEST
Actualizare 07/07/2004