Acest site a fost lansat cu sprijinul
Programului Regional Arta si Cultura al Institutului pentru o Societate Deschisa din Budapesta, prin Fundatia CONCEPT, organizatie membra a Soros Open Network Romania

 
Cautare avansata
 Home | Reglementari specifi ... | Educatie | Educatia permanenta

 

Sursa text lege: programul LEGE 4 produs de INDACO SYSTEMS
Emitent: Guvernul Romaniei

Ordonanta nr. 129 din 31/08/2000
privind formarea profesionala a adultilor
publicat/a in Monitorul Oficial nr. 430 din 02/09/2000


In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. J pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) In Romania formarea profesionala a adultilor constituie o prioritate nationala.
(2) In sensul prezentei ordonante, adulti sunt persoanele care au varsta de cel putin 15 ani impliniti, varsta de la care pot stabili raporturi de munca.
Art. 2. - (1) Adultii au drepturi egale de acces la formare profesionala, fara discriminari pe criterii de varsta, sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa.
(2) Societatile comerciale, companiile si societatile nationale, regiile autonome si alte unitati aflate sub autoritatea administratiei publice centrale sau locale, unitatile si institutiile finantate din fonduri bugetare si extrabugetare, denumite in continuare angajatori, vor lua toate masurile sa asigure conditii salariatilor pentru a avea acces periodic la formare profesionala. Drepturile si obligatiile ce revin angajatorilor si salariatilor in perioada in care salariatii sunt cuprinsi in cursuri de formare profesionala vor fi prevazute in contractul colectiv sau, dupa caz, in contractul individual de munca.
(3) Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pot participa, in conditiile legii, la programele de formare profesionala organizate de Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala.
Art. 3. - Formarea profesionala a adultilor are ca principale obiective:
a) facilitarea integrarii sociale a indivizilor in concordanta cu aspiratiile lor profesionale si cu necesitatile pietei muncii;
b) pregatirea resurselor umane capabile sa contribuie la cresterea competitivitatii fortei de munca;
c) actualizarea cunostintelor si perfectionarea pregatirii profesionale in ocupatia de baza, precum si in ocupatii inrudite;
d) schimbarea calificarii, determinata de restructurarea economica, de mobilitatea sociala sau de modificari ale capacitatii de munca;
e) insusirea unor cunostinte avansate, metode si procedee moderne necesare pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu.
Art. 4. - (1) Formarea profesionala a adultilor cuprinde formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua organizata prin alte forme decat cele specifice sistemului national de invatamant.
(2) Formarea profesionala initiala a adultilor asigura pregatirea necesara pentru dobandirea competentelor profesionale minime necesare pentru obtinerea unui loc de munca.
(3) Formarea profesionala continua este ulterioara formarii initiale si asigura adultilor fie dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite, fie dobandirea de noi competente.
Art. 5. - (1) In sensul prezentei ordonante, competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
(2) Competentele profesionale se dobandesc prin initiere, calificare, perfectionare, specializare, recalificare, definite astfel:
a) initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati;
b) calificarea reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii;
c) perfectionarea consta in dezvoltarea competentelor profesionale in cadrul aceleiasi calificari;
d) specializarea este o forma specifica de formare profesionala care urmareste obtinerea de cunostinte si deprinderi intr-o arie restransa din sfera de cuprindere a unei ocupatii;
e) recalificarea consta in obtinerea competentelor specifice unei alte ocupatii sau profesii, diferita de cele dobandite anterior.
Art. 6. - (1) Formarea profesionala a adultilor se poate realiza, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta, de catre persoane juridice de drept public sau privat, iar in cazul uceniciei, si de catre persoane fizice, denumite in continuare furnizori de formare profesionala.
(2) Furnizorii de formare profesionala prevazuti la alin. (1) trebuie sa aiba capacitatea de a presta servicii de formare profesionala si de a indeplini standardele de pregatire profesionala.
(3) Furnizori de formare profesionala pot fi si centrele de formare profesionala, cu sau fara personalitate juridica infiintate, potrivit legii, de persoane juridice de drept public sau privat.
Art. 7. - (1) Formarea profesionala a adultilor se organizeaza in mod distinct pe niveluri de pregatire si specialitati, tinand seama de nevoile angajatorilor, de competentele de baza ale adultilor, de cerintele posturilor pe care acestia le ocupa si de posibilitatile lor de promovare sau de incadrare in munca.
(2) Formele de realizare a formarii profesionale a adultilor sunt:
a) cursuri organizate de angajatori in cadrul unitatilor proprii sau de furnizorii de formare profesionala;
b) stagii de practica si specializare in unitati din tara sau din strainatate;
c) alte forme de pregatire profesionala prevazute de lege.

CAPITOLUL II
Organizarea formarii profesionale a adultilor

Art. 8. - (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, la propunerea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, in baza planurilor nationale de dezvoltare si de actiune, a programelor de guvernare si a strategiilor sectoriale, elaboreaza politici si strategii nationale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesionala a adultilor, pe care le supune spre aprobare Guvernului.
(2) Strategiile sectoriale si teritoriale privind formarea profesionala a adultilor se elaboreaza de ministere, agentii nationale si alte organe ale administratiei publice centrale de specialitate sau, dupa caz, de autoritatile administratiei publice locale.
(3) Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala coordoneaza la nivel national activitatea de formare profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, pune in aplicare politicile si strategiile privind calificarea si recalificarea somerilor, organizeaza programe de formare profesionala pentru aceste categorii de adulti prin centrele de formare profesionala proprii si prin furnizori de formare profesionala autorizati potrivit art. 19, pe baza de contracte incheiate in conditiile legii.
Art. 9. - Pentru realizarea formarii profesionale a propriilor salariati, angajatorii vor negocia cu organizatiile sindicale sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor elaborarea planurilor de formare profesionala in concordanta cu programele de dezvoltare ale acestora si cu strategiile sectoriale si teritoriale.
Art. 10. - Formarea profesionala a adultilor se realizeaza prin programe de formare profesionala care cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane in vederea realizarii obiectivelor de formare profesionala pentru un anumit domeniu.
Art. 11. - (1) Programele de formare profesionala se organizeaza de furnizorii de formare profesionala pentru ocupatii, meserii si profesii, denumite in continuare ocupatii, definite si cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Romania - C.O.R., precum si pentru competentele profesionale specifice mai multor ocupatii.
(2) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale impreuna cu Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, cu consultarea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, a ministerelor, agentiilor nationale, a celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate, precum si a organizatiilor profesionale, vor elabora Nomenclatorul operational al ocupatiilor, meseriilor si profesiilor din Romania, care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale. Ordinul va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi actualizat periodic.
Art. 12. - (1) Programele de formare profesionala asigura dobandirea unor competente profesionale in conformitate cu standardele ocupationale recunoscute la nivel national, aprobate de Consiliul pentru Standarde Ocupationale si Atestare, in conditiile reglementarilor legale in vigoare.
(2) Standardul ocupational este documentul care precizeaza unitatile de competenta si nivelul calitativ asociat rezultatelor activitatilor cuprinse intr-o ocupatie.
Art. 13. - Furnizorii de formare profesionala care solicita organizarea de programe de formare profesionala in ocupatii pentru care nu exista standarde ocupationale pot elabora proiecte de standarde ocupationale care vor fi supuse spre aprobare in conditiile reglementarilor legale in vigoare.
Art. 14 - (1) Programele de formare profesionala cuprind, in principal, urmatoarele elemente:
a) obiectivele programului de formare profesionala exprimate in competentele profesionale ce urmeaza sa fie dobandite de fiecare persoana care urmeaza programul;
b) durata de pregatire pentru realizarea obiectivelor propuse;
c) numarul minim si maxim de participanti pentru un ciclu sau o serie de pregatire;
d) persoanele cu atributii de instruire teoretica si practica, denumite in continuare formatori;
e) programa de pregatire;
f) mijloacele si metodele care asigura asimilarea cunostintelor si formarea deprinderilor necesare ocupatiei respective;
g) descrierea materialelor de pregatire, a dotarilor si echipamentelor utilizate;
h) criteriile de evaluare de proces si finala a indeplinirii obiectivelor specifice programului de formare profesionala.
(2) Programa de pregatire poate fi structurata pe module.
(3) Furnizorii de formare profesionala care organizeaza programe de formare profesionala la care participa persoane cu nevoi speciale vor adapta programele in mod corespunzator in vederea asigurarii accesului egal si nediscriminatoriu al acestor categorii de persoane la formarea profesionala.
Art. 15. - Participantii la programele de formare profesionala nu pot fi obligati sa participe la alte activitati decat cele prevazute in programa de pregatire.
Art. 16. - (1) Furnizorii de formare profesionala care organizeaza programe finalizate cu certificate de calificare recunoscute la nivel national incheie contracte de formare profesionala cu participantii la aceste programe.
(2) Modelul contractului de formare profesionala, prevazut la alin. (1), se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante, prevazute la art. 46.
(3) Contractele de formare profesionala se inregistreaza la comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare comisii de autorizare.
Art. 17. - (1) Formarea profesionala se poate realiza si prin ucenicie organizata la locul de munca, prin care persoanele peste 15 ani, absolventi de gimnaziu cu sau fara certificat de capacitate, pot obtine o calificare profesionala.
(2) Conditiile in care se desfasoara formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca, drepturile si obligatiile ucenicului si ale persoanei fizice furnizor de formare profesionala se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.

CAPITOLUL III
Autorizarea furnizorilor de formare profesionala.
Evaluarea si certificarea formarii profesionale a adultilor

Art. 18. - (1) Furnizorii de formare profesionala pot organiza programe de formare profesionala, finalizate prin certificate de calificare sau de competenta profesionala cu recunoastere nationala, numai daca au prevazut in statut sau, dupa caz, in autorizatia pentru desfasurarea unor activitati independente activitati de formare profesionala si sunt autorizati in conditiile prezentei ordonante.
(2) Angajatorii care organizeaza programe de formare profesionala pentru salariatii proprii elibereaza certificate care au valabilitate numai in cadrul unitatilor respective.
(3) Certificatele prevazute la alin. (2) au recunoastere nationala numai daca angajatorii sunt autorizati ca furnizori de formare profesionala.
Art. 19. - (1) In vederea autorizarii furnizorilor de formare profesionala se infiinteaza comisiile de autorizare.
(2) La nivel national activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesionala va fi coordonata de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor.
Art. 20. - (1) Comisiile de autorizare sunt constituite din 9 membri, avand urmatoarea componenta:
a) un reprezentant al inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;
b) un reprezentant al agentiei pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
c) un reprezentant din partea prefecturii;
d) 3 reprezentanti desemnati de comun acord de organizatiile patronale reprezentative, potrivit legii, la nivel judetean;
e) 3 reprezentanti desemnati de comun acord de organizatiile sindicale reprezentative, potrivit legii, la nivel judetean.
(2) In exercitarea atributiilor ce le revin comisiile de autorizare pot constitui comitete de specialitate pe domenii ocupationale.
(3) Comisiile de autorizare sunt numite prin hotarare a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor.
(4) Presedintele comisiei de autorizare este desemnat de membrii comisiei prin votul majoritatii simple a acestora si se numeste prin hotarare a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor.
(5) Pentru exercitarea atributiilor ce le revin comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice formate din cate 2 persoane in judete si din 6 persoane in municipiul Bucuresti. Posturile pentru aceste persoane se infiinteaza in cadrul agentiilor pentru ocupare si formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si sunt finantate din venituri extrabugetare.
Art. 21. - Comisiile de autorizare au urmatoarele atributii:
a) autorizeaza furnizorii de formare profesionala;
b) ofera consultanta si informatii furnizorilor de formare profesionala;
c) monitorizeaza activitatea furnizorilor de formare profesionala si, dupa caz, retrage autorizatia acestora;
d) coordoneaza organizarea testelor de evaluare la terminarea cursurilor de initiere, calificare, recalificare, perfectionare profesionala si alte forme specifice.
Art. 22. - Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor are urmatoarele atributii in coordonarea activitatii de autorizare a furnizorilor de formare profesionala:
a) coordoneaza si indruma metodologic activitatea comisiilor de autorizare;
b) in colaborare cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si cu Ministerul Educatiei Nationale elaboreaza criterii si proceduri de evaluare a furnizorilor de formare profesionala in vederea autorizarii, precum si regulamente, metodologii si instructiuni de lucru pentru comisiile de autorizare;
c) rezolva contestatiile depuse de furnizorii de formare profesionala in legatura cu activitatea comisiilor de autorizare; impotriva hotararii de solutionare a contestatiilor furnizorii de formare profesionala se pot adresa instantei de contencios administrativ, potrivit legii.
Art. 23. - (1) Autorizarea furnizorilor de formare profesionala se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioada de 4 ani.
(2) Autorizarea se acorda pentru fiecare dintre ocupatiile pentru care furnizorii de formare profesionala organizeaza programe de formare profesionala.
(3) Filialele furnizorilor de formare profesionala si centrele de formare profesionala, fara personalitate juridica, sunt considerate unitati distincte si se supun separat procedurii de autorizare.
Art. 24. - (1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesionala au in vedere urmatoarele elemente:
a) programul de formare profesionala;
b) experienta furnizorilor de formare profesionala si rezultatele activitatii lor anterioare obtinerii autorizarii sau in alte programe de formare profesionala pe care le-au realizat, daca este cazul;
c) resursele financiare.
(2) Pentru a fi autorizati furnizorii de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca realizeaza programele de formare profesionala cu formatori care au pregatirea pedagogica specifica formarii profesionale a adultilor si pregatirea de specialitate corespunzatoare programei de pregatire.
Art. 25. - (1) Autorizarea poate fi retrasa de comisia de autorizare daca se constata nerespectarea programelor pentru care furnizorul de formare profesionala a fost autorizat sau daca, in mod repetat, rezultatele la testele de evaluare sunt nesatisfacatoare.
(2) Furnizorul de formare profesionala caruia i s-a retras autorizarea poate sa solicite o noua autorizare numai dupa un an de la data comunicarii retragerii.
(3) Furnizorul de formare profesionala caruia i s-a retras de doua ori autorizarea pentru aceeasi ocupatie pierde dreptul de a mai organiza programe de formare profesionala pentru respectiva ocupatie.
Art. 26. - (1) Pentru acoperirea cheltuielilor de autorizare furnizorii de formare profesionala vor plati taxe de autorizare, care se gestioneaza in regim extrabugetar de Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala.
(2) Nivelul taxelor de autorizare va fi aprobat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, la propunerea comisiilor de autorizare.
(3) Sumele incasate din taxele de autorizare necheltuite pana la sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator, pentru a fi utilizate cu aceeasi destinatie.
Art. 27. - (1) Furnizorii de formare profesionala autorizati se inregistreaza in registrele de formare profesionala deschise la comisiile de autorizare.
(2) La nivelul Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor se intocmeste Registrul national al formarii profesionale, care cuprinde toti furnizorii de formare profesionala autorizati.
Art. 28. - Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor se aproba prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, cu avizul Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 29. - (1) Participantii la programele de formare profesionala si persoanele care se califica prin ucenicie sustin la terminarea stagiilor de pregatire teoretica sau practica teste de evaluare a competentelor profesionale.
(2) Testul de evaluare reprezinta un set de probe practice si/sau teoretice prin care se constata insusirea de catre participantii la programul de formare profesionala a competentelor specifice programului.
Art. 30. - (1) Testul de evaluare se sustine in fata unei comisii de evaluare, constituita din specialisti din afara furnizorilor de formare profesionala, numita de comisia de autorizare.
(2) La evaluare pot asista si reprezentanti ai furnizorilor de formare profesionala care au organizat programul de formare profesionala.
Art. 31. - (1) Persoanele care promoveaza testele de evaluare primesc certificate de calificare sau, dupa caz, certificate de competenta profesionala.
(2) In functie de modalitatile de dobandire a competentelor profesionale prevazute la art. 5 si de formele de realizare a formarii profesionale se elibereaza certificate dupa cum urmeaza:
a) pentru cursuri si stagii de initiere se elibereaza certificat de competenta profesionala;
b) pentru cursuri de calificare sau recalificare se elibereaza certificat de calificare profesionala;
c) pentru cursuri si stagii de perfectionare sau specializare se elibereaza certificat de competenta profesionala;
d) pentru ucenicie la locul de munca se elibereaza certificat de calificare profesionala.
(3) In cazul programelor de formare profesionala structurate pe module, la terminarea fiecarui modul, dupa sustinerea testului de evaluare, se elibereaza certificat de competenta profesionala.
(4) Certificatele de calificare se elibereaza insotite de o anexa in care se precizeaza competentele profesionale dobandite.
(5) Formularele certificatelor de competenta profesionala si, respectiv, de calificare se pun la dispozitie furnizorilor de formare profesionala, contra cost, de comisiile de autorizare.
Art. 32. - Competentele profesionale dobandite in cadrul altor forme de pregatire profesionala pot fi evaluate si certificate de Consiliul pentru Standarde Ocupationale si Atestare, care elibereaza certificate de competenta profesionala echivalente cu certificatele de calificare si care sunt recunoscute pe piata muncii.

CAPITOLUL IV
Finantarea formarii profesionale a adultilor

Art. 33. - Formarea profesionala a adultilor se finanteaza din urmatoarele surse:
a) fonduri proprii ale angajatorilor;
b) bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj;
c) sponsorizari, donatii, surse externe atrase;
d) contributii ale persoanelor participante la programele de formare profesionala.
Art. 34. - Societatile comerciale, societatile si companiile nationale si regiile autonome pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se regasesc in costul produselor si serviciilor.
Art. 35. - Institutiile finantate din fonduri extrabugetare pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor din aceste venituri.
Art. 36. - Institutiile finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pot finanta cheltuielile cu formarea profesionala a salariatilor din surse bugetare, potrivit bugetelor proprii aprobate.
Art. 37. - (1) Pe perioada in care participa la programe de formare profesionala finantate de angajatori salariatii primesc drepturile salariale stabilite potrivit contractului individual de munca pentru program normal de lucru.
(2) Angajatorii suporta cheltuielile de deplasare pentru participarea la programele de formare profesionala, daca aceste programe se desfasoara in alta localitate decat cea in care salariatul isi are locul de munca.
Art. 38. - Salariatii care, la cererea angajatorului, participa la programe de formare profesionala pe o perioada de cel putin 3 luni incheie cu acesta conventii care constituie acte aditionale la contractele individuale de munca, prin care sunt stabilite drepturile si obligatiile dupa absolvire.
Art. 39. - (1) Din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj se finanteaza programele de formare profesionala, organizate de Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala, pentru calificarea, recalificarea si perfectionarea somerilor, a celor care beneficiaza de ajutor de integrare profesionala si de alocatie de sprijin.
(2) Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, altele decat cele prevazute la alin. (1), pot participa la programe de formare profesionala finantate din contributii proprii sau din alte surse.
Art. 40. - (1) Finantarea formarii profesionale se poate realiza si din sponsorizari, donatii sau din surse externe atrase.
(2) Conditiile si formele in care se acorda furnizorilor de formare profesionala sprijin financiar din surse externe se reglementeaza prin lege, prin hotarari ale Guvernului sau in conformitate cu prevederile acordurilor internationale de cooperare la care Romania este parte.

CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 41. - (1) Programele de formare profesionala care au inceput inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante vor continua, pana la finalizare, in conditiile stabilite prin actele normative aflate in vigoare la data inceperii acestor programe.
(2) Furnizorii de formare profesionala care au programe in derulare mai pot functiona in aceasta calitate numai pentru programe de formare profesionala care se finalizeaza pana la data de 31 decembrie 2001, data pana la care trebuie sa obtina autorizarea.
Art. 42. - (1) Furnizorii de formare profesionala care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante au in derulare programe de formare profesionala in vederea dobandirii unor competente pentru care nu exista standarde ocupationale, dupa finalizarea acestor programe, isi pot continua activitatea, in baza acelorasi programe, numai dupa intocmirea si aprobarea in conditiile legii a respectivelor standarde ocupationale.
(2) In cazuri speciale se pot organiza programe de formare profesionala pentru dobandirea de competente pentru care nu exista standarde ocupationale, numai cu aprobarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
Art. 43. - (1) Formatorii care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 24 alin. (2) privind pregatirea pedagogica specifica pentru formarea profesionala a adultilor trebuie sa dobandeasca aceasta pregatire pana la data de 31 decembrie 2002.
(2) Dupa data prevazuta la alin. (1) persoanele care nu indeplinesc conditiile de pregatire pedagogica prevazute de prezenta ordonanta nu mai pot functiona ca formatori.
Art. 44. - Furnizorii de formare profesionala vor pune la dispozitie directiilor teritoriale de statistica datele solicitate de acestea, referitoare la activitatile de formare profesionala a adultilor.
Art. 45. - (1) Comisia Nationala pentru Statistica va include in programul sau de activitate cercetarea statistica periodica a formarii profesionale a adultilor.
(2) Metodologia de realizare a cercetarii statistice aferente formarii profesionale a adultilor, stabilirea indicatorilor urmariti si a modului de calcul al acestora, precum si periodicitatea acestei cercetari vor fi stabilite de Comisia Nationala pentru Statistica, in colaborare cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si cu Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor.
Art. 46. - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale impreuna cu Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor vor elabora si vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante in termen de 90 de zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 47. - Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2001, cu exceptia prevederilor art. 24 alin. (2) care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:

Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 31 august 2000.
Nr. 129.Varianta oficiala a actului normativ este cea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, editat de Regia Autonoma Monitorul Oficial


©2004 Asociatia Culturala ECUMEST
Actualizare 07/07/2004