englishcontact
 
10/12/2003 FONDURI PUBLICE PENTRU ONG-uri IN DOMENIUL CULTURAL:
Ministerul Culturii si Cultelor lanseaza licitatia de proiecte culturale ce vor beneficia de subventii de la bugetul de stat pe anul 2004, deschisa asociatiilor, fundatiilor si altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ
  Data limita de depunere a solicitarilor de finantare: in termen de 90 de zile de la aprobarea Legii bugetului de stat, respectiv a Legii nr. 507/2003, publicata in Monitorul oficial in data de 2 decembrie 2003.

Dosarul de solicitare. Formulare.
Documentatia de solicitare a subventiei trebuie sa includa (cf. art 8 din HG 49/2003) urmatoarele:

a) Formularul de solicitare a subventiei (document Word 56 Kb)
precum si Bugetul de venituri si cheltuieli al programului/proiectului cultural (document Word 53 Kb), care se
completeaza, obligatoriu, prin dactilografiere, in trei exemplare
(aceste formulare sint preluate de pe site-ul Ministerului Culturii si Cultelor, Sectiunea Presa, Comunicate, si reprezinta anexe ale Hotaririi de Guvern nr. 49/2003);

b) documentatia privind fundamentarea devizului general al programului sau proiectului cultural propus;
c) dovada existentei surselor de finantare proprii sau oferite de terti: scrisori de intentie; contracte de sponsorizare; alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terti;
d) raport privind activitatea solicitantului in ultimii 3 ani calendaristici;
e) hotarire a consiliului director al asociatiei, fundatiei sau organizatiei neguvernamentale fara scop lucrativ solicitante, din care sa reiasa ca organizatia nu are obligatii restante catre
alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmarite in vederea executarii silite;
f) actul constitutiv, statutul si actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial ale organizatiei solicitante, precum si actele aditionale, dupa caz;
g) certificatul de inscriere sau alte acte doveditoare ale dobindirii personalitatii juridice;
h) situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, inregistrate la directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
i) ultimul extras de cont bancar;
j) certificatul de inregistrare fiscala;
k) dovada activului patrimonial la data solicitarii subventiei;
l) actele din care sa rezulte titlul cu care sint folosite spatiile, in cazul in care programele sau proiectele culturale nu se organizeaza la sediul solicitantului;
m) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale, cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale, daca este cazul;
n) alte documente relevante privind activitatea semnificativa a asociatiei, fundatiei sau organizatiei neguvernamentale fara scop lucrativ, dupa caz.


Documentatiile se depun, in pachet inchis, la directiile judetene/ a municipiului Bucuresti pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national in raza carora isi au sediul fundatiile, asociatiile si organizatiile neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza programe si proiecte culturale.


Legislatia relevanta
este disponibila integral in pagina dedicata studiului privind "Accesul ONG-urilor culturale la fonduri publice" derulat de Asociatia ECUMEST in cadrul ARCult, care include si raportul intermediar al acestuia.

Finantari pe plan localLegislatia prezentata mai sus si in baza careia are loc aceasta licitatie de proiecte lansata de Ministerul Culturii si Cultelor este valabila si se aplica tuturor autoritatilor publice din Romania, inclusiv pe plan local sau judetean. Astfel, legislatia prevede ca asociatiile si fundatiile care deruleaza proiecte culturale "pot primi subventii alocate de la bugetul de stat sau, dupa caz, de la bugetele locale".

Potrivit art. 7 & 8 din HG 49/2003, "documentatiile de solicitare a subventiei se inainteaza... la registratura consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, respectiv a consiliului local" in acelasi termen de "90 de zile de la data aprobarii legii bugetului de stat". Structura solicitarii de finantare si formularele care trebuie completate sint aceleasi cu cele prezentate mai sus. Mentionam totusi ca unele autoritati locale au adoptat o metodologie proprie.

Feedback
Avind in vedere ca 2004 este primul an de aplicare a acestui mecanism de finantare, va rugam sa ne transmiteti orice probleme, exemple, sugestii privind functionarea acestuia in practica, pe baza carora modul de functionare a acestui mecanism sa poata eventual fi imbunatatit in viitor. Va rugam sa ne trimiteti mesajele dvs. la coordonatele Asociatiei ECUMEST, care le va aduce la cunostinta Parlamentului Romaniei si a Ministerului Culturii si Cultelor.


Va prezentam in continuare comunicatul Ministerului Culturii si Cultelor:

COMUNICAT DE PRESA

In temeiul art. 2, alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001, al art. 2 din anexa la Hotarirea Guvernului nr. 49/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, precum si altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza programe si proiecte culturale, precum si al Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2637 din 18.04.2003, privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor, fundatiilor sau organizatiilor neguvernamentale fara scop lucrativ, initiatoare de programe si proiecte culturale, care pot primi subventii de la bugetul de stat, Ministerul Culturii si Cultelor anunta organizarea selectiei de oferte pentru acordarea de subventii de la bugetul de stat, pe anul 2004, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie, asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, precum si altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale de interes zonal, national sau international.

Subventiile se acorda in exclusivitate pentru acoperirea partiala sau integrala a cheltuielilor aferente acestor programe si proiecte culturale, in baza unui contract incheiat intre Ministerul Culturii si Cultelor si asociatia, fundatia sau organizatia neguvernamentala selectionata pe baza criteriilor prevazute la art. 9 din anexa la Hotarirea Guvernului nr. 49/2003.


Documentatiile de solicitare a subventiei completate conform prevederilor art. 8 din anexa la Hotarirea Guvernului nr. 49/2003, se depun, in pachet inchis, in termen de 90 de zile de la data aprobarii legii bugetului de stat pe anul 2004, la directiile judetene/ a municipiului Bucuresti pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national in raza carora isi au sediul fundatiile, asociatiile si organizatiile neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza programe si proiecte culturale.

In situatii exceptionale, cu aprobarea ministrului culturii si cultelor, fundatiile, asociatiile si organizatiile neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza programe si proiecte culturale de importanta natioanala si internationala, care urmaresc promovarea valorilor culturii romanesti peste hotare si contribuie la dezvoltarea relatiilor culturale internationale ale Romaniei, pot depune documentatiile peste termenul de 90 de zile.

Formularele tip (Formular de solicitare a subventiei, Bugetul de venituri si cheltuieli al programului/ proiectului cultural) pot fi obtinute accesind site-ul Ministerului Culturii si Cultelor, www.ministerulculturii.ro, sectiunea PRESA, COMUNICATE.

4 decembrie 2003
< inapoi